Du har under praksisoverenskomsten mulighed for at yde individuel konsultation, topersoners konsultation og gruppekonsultation.

Det er dig som psykolog, der afgør, hvilken konsultationsform, der skal anvendes, idet lægen kun gennem sin henvisning angiver henvisningsårsagen.

Husk af hensyn til afregningen at anvende det korrekte ydelsesnummer. Det fremgår af oversigten over sygesikringshonorarer. Husk også, at der afregnes individuelt for hver deltager i en gruppekonsultation.

Individuel konsultation

De individuelle konsultationer er aftalt til at vare 45– 60 minutter, og honoraret herfor inkluderer de opgaver som er relateret til den konkrete konsultation, herunder forberedelse, afregning, tidsbestilling, journalføring samt ved afslutning af et forløb at udarbejde en epikrise.

Ved den første konsultation er dit arbejde større end ved anden og efterfølgende konsultation. Du skal bl.a. registrere en række grundoplysninger om klienten, danne dig et indtryk af klientens funktionsniveau og sociale situation, drøfte en behandlingsplan med klienten mm. Derfor honoreres den første konsultation højere end de efterfølgende. Den første individuelle konsultation er beskrevet i bilag 5 til overenskomsten.

Overenskomsten giver mulighed for individuel konsultation både som enkeltkonsultation og dobbeltkonsultation.

Topersoners konsultation

Varigheden heraf er aftalt til 80–90 minutter. Du kan kun yde topersoners konsultationer under sygesikringsordningen, hvis klienterne havde en relation til hinanden, inden begivenheden indtrådte, typisk familie.

Gruppekonsultation

Gruppekonsultationer har efter aftalen en varighed på 105-120 minutter, afhængig af antallet klienter der deltager. Overenskomsten fastsætter, at en gruppe består af 3 til 9 klienter, og det er dig som psykolog som vurderer hvorvidt det er fagligt hensigtsmæssigt for en konkret klient at deltage i gruppebehandling.

Medlemmerne kan have forskellige henvisningsårsager og behøver ikke være i familie med hinanden. En konsultation i gruppe skal altid indledes med en individuel konsultation, og klienten har ret til at afbryde gruppebehandlingen for at fortsætte i individuel behandling.

Rådgivningsydelse

Den nye rådgivningsydelse pr. telefon eller pr. mail er for klienter, der er i behandlingsforløb, og altså har haft minimum én samtale hos dig allerede. Ydelsen aktiveres ved, at du og din klient i forvejen aftaler et konkret tidspunkt for telefonisk kontakt/mail-kontakt, og hvor dette tidspunkt er placeret mellem to almindelige konsultationer. Ydelsens funktion er, at understøtte forløbets behandlingsmål, ved f.eks. at være støttende i forhold til mestringsstrategier eller for at klare svære livsbegivenheder, som har været drøftet i behandlingen.

Rådgivningsydelsen kan bruges 1-3 gange i et forløb og skal fungere som kort konkret rådgivning i direkte forlængelse af de problemstillinger, der har været arbejdet med i behandlingen. Ved behov for en længere samtale, kan der gives 2 ydelser i sammenhæng. Uanset om du bruger 1, 2 eller 3 rådgivningsydelser på en henvisning, reduceres med én konsultation af det samlede antal konsultationer på henvisningen. Det samlede tidsforbrug pr. ydelse, herunder forberedelse, rådgivning og journalisering, udgør op til 1/3 af en konsultation. Ydelsen er ikke tidsbestilling, den kan ikke bruges ved opstart eller som planlagt afslutning af et forløb, og kan ikke være af kort afklarende karaktær, f.eks. et ja/nej- spørgsmål.

Før ibrugtagning skal du beskrive rammerne for klienten.

Der skal bruges GDPR-sikrede løsninger i kommunikationen mellem dig og klienten.

Videokonsultation

Du kan som psykolog anvende videokonsultationer efter at første konsultation er blevet afholdt fysisk. Det medfører, at du kan nå målgrupper, som har haft det vanskeligt ved at benytte sig af det almindelige psykologtilbud, såsom f.eks. klienter med fysisk handicap eller social angst.

Dobbeltkonsultationer

Dobbeltkonsultationer anvendes i de tilfælde, hvor du finder, at det er hensigtsmæssigt ud fra en faglig vurdering. I de tilfælde hvor du mener, at det er fagligt hensigtsmæssigt at gennemføre behandling i form af en dobbeltkonsultation, skal du oplyse klienten om muligheden og prisen, inden du iværksætter dobbeltkonsultationen.

Du kan også anvende dobbeltkonsultationer, f.eks. hvis klienten ønsker det pga. lang rejseafstand, hvis klienten får en voldsom følelsesmæssig reaktion i forbindelse med behandlingen, eller hvis du skønner, at der er brug for en psykiatrisk indlæggelse af klienten.

Afsluttende konsultation

OBS: Ydelsen Afsluttende konsultation er afskaffet med overenskomsten, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2019.

Børn med pårørende

Af hensyn til barnet er det fastsat, at konsultationen ikke må have længere varighed end 45-60 minutter, selv om der er to deltagere. Det er ikke noget krav i overenskomsten, at der skal deltage en pårørende, når der er tale om børn. Dette må bero på en konkret vurdering på grundlag af barnets og den pårørendes situation.

Ved pårørende forstås som udgangspunkt forældremyndighedsindehaveren. Andre kan i særlige situationer træde ind, for eksempel bedsteforældre, plejeforældre eller søskende. Her skal du være specielt opmærksom på krav til samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Konsultation for børn med pårørende er beskrevet i bilag 2 til overenskomsten.

Konsultation med tolk

En tolk kan deltage i både en individuel samtale og en gruppekonsultation. Vær opmærksom på, at der kun må benyttes tolke, som er godkendt af regionen, og at tolkens honorar ikke betales af sygesikringen. Tolketillægget i overenskomsten er et engangsvederlag, som psykologen får for ulejligheden med at rekvirere en tolk. Du bør derfor på forhånd undersøge, hvem der finansierer tolkens deltagelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge