Du har under praksisoverenskomsten mulighed for at yde individuel konsultation, topersoners konsultation og gruppekonsultation. Det sidste i både åbne og lukkede grupper.

Det er dig som psykolog, der afgør, hvilken konsultationsform, der skal anvendes, idet lægen kun gennem sin henvisning angiver henvisningsårsagen. Husk af hensyn til afregningen at anvende det korrekte ydelsesnummer. Det fremgår af oversigten over sygesikringshonorarer. Husk også, at der afregnes individuelt for hver deltager i en gruppekonsultation.

Individuel konsultation

De individuelle konsultationer er aftalt til at vare 45– 60 minutter, inkl. forberedelse, administration, journalisering og udarbejdelse af epikrise. Ved den første konsultation er dit arbejde større end ved anden og efterfølgende konsultation. Du skal bl.a. registrere en række grundoplysninger om klienten, danne dig et indtryk af klientens funktionsniveau og sociale situation, drøfte en behandlingsplan med klienten mm. Derfor honoreres den første konsultation højere end de efterfølgende. Den første individuelle konsultation er beskrevet i bilag 7 til overenskomsten.

Der kan som hovedregel kun gives én konsultation pr. dag, men overenskomsten giver mulighed for dobbeltkonsultationer. Behandlingen kan derfor undtagelsesvis tilrettelægges med mere end én konsultation pr. sikret pr. dag, når du som psykolog vurderer, at dette er nødvendigt.

Dobbeltkonsultationer kan kun gives helt undtagelsesvist, så du bør derfor altid sikre dig regionens accept, før du overvejer at tilbyde klienter dobbeltkonsultationer.

Topersoners konsultation

Varigheden heraf er aftalt til 80–90 minutter. Du kan kun yde topersoners konsultationer under sygesikringsordningen, hvis klienterne havde en relation til hinanden, inden begivenheden indtrådte, typisk familie.

Gruppekonsultation

Gruppekonsultationer har efter aftalen en varighed på 105-120 minutter. Overenskomsten fastsætter, at der skal min. 3 deltagere til, for at man kan tale om en gruppe. Der sondres mellem lukkede grupper og åbne grupper.

Personer henvist til konsultation i lukkede grupper skal have haft en relation til hinanden, inden begivenheden indtrådte. Der er ikke maksimum på, hvor stor gruppen kan være.
Åbne grupper må max være på 8 personer. Medlemmerne kan have forskellige henvisningsårsager og behøver ikke være i familie med hinanden. En konsultation i åben gruppe skal altid indledes med en individuel konsultation, og klienten har ret til at afbryde gruppebehandlingen for at fortsætte i individuel behandling.

De to former for gruppekonsultationer beskrives i bilag 7 til overenskomsten.

Børn med pårørende

Af hensyn til barnet er det fastsat, at konsultationen ikke må have længere varighed end 45-60 minutter, selv om der er to deltagere. Det er ikke noget krav i overenskomsten, at der skal deltage en pårørende, når der er tale om børn. Dette må bero på en konkret vurdering på grundlag af barnets og den pårørendes situation.

Ved pårørende forstås som udgangspunkt forældremyndighedsindehaveren. Andre kan i særlige situationer træde ind, for eksempel bedsteforældre, plejeforældre eller søskende. Her skal du være specielt opmærksom på krav til samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Konsultation for børn med pårørende er beskrevet i bilag 2 til overenskomsten.

Konsultation med tolk

En tolk kan deltage i både en individuel samtale og en gruppekonsultation. Vær opmærksom på, at der kun må benyttes tolke, som er godkendt af regionen, og at tolkens honorar ikke betales af sygesikringen. Tolketillægget i overenskomsten er et engangsvederlag, som psykologen får for ulejligheden med at rekvirere en tolk. Du bør derfor på forhånd undersøge, hvem der finansierer tolkens deltagelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge