Praksishonorarer

Praksishonorarer

Der er faste honorarer for psykologydelser efter praksisoverenskomsten (sygesikringsoverenskomsten), og du skal derfor ikke selv tage stilling til honorarets størrelse. Du er som ydernummerpsykolog forpligtet til at holde dig informeret om de aktuelle satser og følge dem.

Hver ydelse har et bestemt nummer, som fremgår af afregningsblanketten og oversigten over praksishonorarer. Heraf fremgår også, hvor stort et beløb klienten skal betale (40% af det samlede honorar), og hvad regionen betaler (de resterende 60% af det samlede honorar).

Honorarerne er fastsat pr. 1. oktober 2019. Taksterne reguleres hvert år den 1. april og 1. oktober som følge af reguleringsordningen. De aktuelle satser, som du skal afregne efter, finder du i ressourceboksen til højre.

Alle takster er inklusive forberedelse og opfølgning, herunder journalisering og supervision, så honoraret er betaling for dit samlede arbejde i forbindelse med en konsultation.

Før behandlingsforløbet startes skal du orientere klienten om honorarer og afbudsregler. Vi anbefaler, at du også informerer om de aktuelle satser i venteværelset og på din hjemmeside.

Honorar for første konsultation

Honoraret er højere for den første end for den anden og de efterfølgende konsultationer, fordi du bl.a. skal beregne ekstra tid til at indhente faktuelle oplysninger og til at danne dig et indtryk af klientens situation.

Honorar for rådgivningsydelse pr. telefon eller mail

Rådgivning pr. telefon eller pr. mail er for klienter, der er i behandlingsforløb og altså har haft minimum 1. samtale. Honorar og ydelseskode fremgår af oversigten med praksishonorarer. Læs mere om rådgivningsydelse her.

Honorar for gruppekonsultation

Honorarer pr. person for gruppekonsultationer fremgår af oversigten med praksishonorarer.

Som noget nyt i 2019 overenskomsten honoreres åbne og lukkede grupper ens.

Fejlhenvisninger

Der er et delt ansvar mellem den praktiserende læge og psykologen til at sikre, at henvisninger sker i overensstemmelse med overenskomsten.

I de tilfælde, hvor du i en indledende samtale med patienten (eksempelvis over telefonen) finder, at der er sket en fejlhenvisning fra lægen, benytter du ydelsen ”Fejlhenvisning uden forløb”, hvorved henvisningen bliver lukket på Henvisningshotellet og ikke kan benyttes andre steder. For dette er der intet honorar. Der er her kun tale om en kort samtale og altså ikke en egentlig konsultation.

For kategori 1-9 er du forpligtet til så hurtigt som muligt at foretage en konkret vurdering af, om henvisningsårsagen er korrekt. Hvis du opdager, at den ikke er det, skal du afbryde forløbet. Du får ikke betaling for de konsultationer, der er blevet brugt.

For kategori 10 og 11 skal du senest i anden konsultation have foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt der er sket en fejlhenvisning. I disse tilfælde skal der benyttes ydelserne ”Individuel konsultation, 1. konsultation uden efterfølgende forløb (fejlhenvisning)” eller ”Individuel konsultation, 2. konsultation uden efterfølgende forløb (fejlhenvisning)”. Disse honoreres som hhv. en første og en anden konsultation.

Tolketillæg

Tolketillægget er dit honorar for det merarbejde, der opstår i forbindelse med, at du afholder en konsultation med tolk. Du kan evt. hjælpe din klient med at rekvirere en tolk. Uanset om det er dig som psykolog eller andre (fx klienten selv eller kommunen), der rekvirerer tolken, skal du på forhånd sikre dig regionens godkendelse til at benytte den pågældende tolk. Du bør forinden sikre dig, at det er afklaret, hvem der betaler tolken.

Tillæg for konsultation i klientens hjem

Hvis du tager hjem til klienten for at foretage behandlingen der, er du berettiget til at opkræve et hjemmekonsultationstillæg. Regionen betaler den sædvanlige del af tillægget, hvorfor klienten selv afholder 40%.

Udover hjemmekonsultationstillæg kan du kræve afstandstillæg, som er betaling for din ulempe ved at skulle tage konsultationen uden for din praksisadresse, og ikke transportgodtgørelse. Du kan derfor kun opkræve ét afstandstillæg for hver konsultation. Her dækker regionen ikke noget, så klienten skal selv betale det fulde tillæg.

Udover et afstandstillæg har du også ret til at kræve km penge efter statens regler. De skal også dækkes fuldt ud af klienten selv.

Betaling ved udeblivelse eller for sent afbud

Overenskomsten fastsætter, at du kan afkræve klienten et gebyr for udeblivelse eller for sent afbud. Du kan som udgangspunkt kun opkræve et beløb, der svarer til klientens andel ved konsultationen. Betingelsen er, at klienten udebliver uden afbud eller melder afbud senere end kl. 16.00 på dagen inden den aftalte konsultation. Ved gentagne udeblivelser er du berettiget til at opkræve et beløb, der svarer til 2 gange klientens andel af honoraret.

Hvorvidt du afkræver udeblivelsesgebyr skal fremgå af din praksisdeklaration.

Læs mere her.

Fortolkningsbidrag

Se gældende fortolkningsbidrag til Praksisoverenskomsten (pdf)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge