I forbindelse med forhandlingerne om indgåelse af Praksisoverenskomsten i 2019 er der bl.a. aftalt to analyseopgaver mellem overenskomstens parter, Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Taktstnævn (RLTN). Den første er en analyse af muligheden for at etablere en uddannelsesordning i praksis for psykologer uden autorisation. Den anden er en mere overordnet analyse af psykologordningen.

Uddannelsesordning

Hensigten med analysen er at afdække konkrete forslag til modeller for en uddannelsesordning inden for praksisoverenskomsten. Formålet er dels at understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen ved at flere får indblik i praksissektorens virke. Ligeledes er det formålet at bidrage til overdragelse af praksisrelevant erfaring samt at bidrage til uddannelsesforpligtelsen for ikke-autoriserede psykologer ved at understøtte ikke-autoriserede psykologers uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder.

Hertil nedsættes der en arbejdsgruppe, der blandt andet skal tage afsæt i eksisterende erfaringer samt belyse relevante rammer og kriterier for en sådan uddannelsesordning. Endelig skal arbejdsgruppen skitsere en eller flere relevante modeller for etablering af en uddannelsesordning.

Arbejdsgruppen nedsættes ultimo 2019 og aflægger endelig rapport til parterne primo 2021.

Analyse af psykologordningen

Parterne er enige om at gennemføre en analyse af følgende elementer inden for overenskomst om psykologhjælp:

  • Klienternes tilgang til ordningen (henvisningskriterier, -veje, -muligheder)
  • Besættelse af ledige ydernumre (Bedømmelsesudvalget)
  • Effektiviseringsmuligheder (faglige, teknologiske og organiseringsmæssige)

Analysen skal være afsluttet inden udgangen af 2021. Det tilstræbes, at resultaterne af analysen forelægges overenskomstens parter op til kommende forhandlinger.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge