Tænker du på at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, kan det være en god ide at undersøge dine muligheder. Det kan også være nødvendigt at gøre sig disse overvejelser i forbindelse med sygdom mm.

Følgende muligheder kan trækkes ind i overvejelserne

 • Kan du få en seniorordning på din arbejdsplads?
 • Hvad skal en seniorordning indeholde?
 • Hvad gør du, hvis din arbejdsevne er nedsat?
 • Kan du få social pension?
 • Hvordan og hvornår kan du få efterløn?
 • Hvordan og hvornår kan du få dine pensioner udbetalt?

Kontakt din pensionskasse og a-kasse, hvis du vil undersøge mulighederne for pension eller efterløn.

Efterløn

Hvis du betaler til efterlønsordningen, bør du orientere dig om vilkårene for efterløn. Du skal tage stilling til, hvornår du har tænkt dig at stoppe med at arbejde, når du når 60-årsalderen. Du skal som 60-årig have udstedt et efterlønsbevis, hvis du vælger at udskyde efterlønnen til et senere tidspunkt.

Din efterlønsordning administreres af din a-kasse. Her kan du søge råd og vejledning eller du kan få oplysninger på a-kassens hjemmeside, fx akademikernes.dk.

Betingelser for at få efterløn

 • Efterløn kan udbetales i perioden mellem 60 år og folkepensionsalderen.
 • Muligheden for efterløn forudsætter, at man opfylder anciennitetskravene: dels til medlemsperiodens længde (25 års medlemskab af en a-kasse), dels til perioden, hvor man har betalt efterlønsbidrag (25 år).
 • Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Man skal have ret til dagpenge. Hvis man har et efterlønsbevis, er det dog ikke en betingelse, at man er rask på overgangstidspunktet.
 • Man skal være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne.
 • Der er særlige regler, hvis man har arbejdet eller været forsikret i udlandet (se Akademikernes for yderligere oplysninger)
 • Hvis man har en selvstændig bibeskæftigelse, man ønsker at føre videre, når man er på efterløn, skal man søge Arbejdsdirektoratet – via
 • Akademikernes – om tilladelse til at føre virksomheden videre i efterlønsperioden.

Kontakt din a-kasse for at få oplysninger om følgende forhold

 • Efterlønsbevis
 • Efterlønsstørrelsen afhænger af, hvornår du går på efterløn (2 års reglen)
 • Mulighed for skattefri præmie, hvis efterlønnen udskydes
 • Udvidet ret til dagpenge for indbetalere til efterløn
 • Mulighed for arbejde i efterlønsperioden

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG

Vi rådgiver dig om dine muligheder for pension i forbindelse med sygdom eller alder.

Vi hjælper dig også gerne med at afklare, hvilke muligheder du skal undersøge i forhold til seniorordning og/eller pensionskasse.

Du kan også bruge din tillidsrepræsentant eller os til at forhandle en evt. seniorordning med din arbejdsgiver.

Hvis der er komplicerede forhold i relation til sociallovgivningen, der skal afklares i forhold til sygedagpenge, førtidspension, efterløn – eller hvis du i øvrigt har andre alvorlige problemer af socialfaglig karakter, kan vi for at henvise dig til vores socialrådgiverkonsulent.

HER KAN VI IKKE HJÆLPE

Dansk Psykolog Forening tager ikke initiativ til at oprette seniorordninger på arbejdspladser uden opfordring fra vores medlemmer.

Vi deltager ikke i møder med socialforvaltningen om sygedagpenge, ansøgning om pension mm.

I spørgsmål i forhold til din pension skal du kontakte din pensionskasse.

SENIORTRÆF

Møder for pensionerede fagpsykolger.
Læs mere

Fra 2014-2017 hæves efterlønstidspunktet fra de nuværende 60 år til 62 år. Efterlønsperioden vil fortsat være 5 år.

Fra 2018-2023 sænkes efterlønsperioden gradvist fra 5 til 3 år. Efterlønsalderen stiger fra 62 år i 2017 til 64 år i 2023. Samtidig stiger folkepensionsalderen.

Læs mere

Pension

Pensionskassen Magistre & Psykologer

Offentligt ansatte psykologer har en pensionsordning hos Pensionskassen Magistre & Psykologer (Akademiker Pension). Pensionsaftalen er en del af den offentlige overenskomst for akademikere i stat, regioner og kommuner. Er du offentlig ansat, vil du derfor altid have en pensionsordning hos Akademiker Pension.

Herunder kan du læse om pension hvis du er:

 • Ledig – bliver du arbejdsløs og pensionsbidragene ophører, er du automatisk sikret samme  forsikringsdækninger i 12 måneder – herefter kan du vælge at blive det vi kalder selvbetaler.
 • Ledig, og venter på deres første job –  Hvis du endnu ikke har fået dit første job, kan du etablere en  pensionsordning. Vi kalder det selvbetaler og eneste krav er, at du er bachelor inden for et af de fagområder, som  pensionskassen dækker. Mindste indbetalingen er 1.500 kr. pr. måned, og beløbet er fradragsberettiget.
 • Løst ansat, eller ansatte uden for en kollektiv overenskomst – Kan du etablere en pensionsordning eller fortsætte dine pensionsindbetalinger fra tidligere pensionsordning til MP Pension. Som selvbetaler er eneste krav, at du er bachelor inden for et af de fagområder, som pensionskassen dækker. Mindste indbetalingen er 1.500 kr. pr. måned, og  beløbet er fradragsberettiget.
 • Fælles for alle – er at I får præcis samme gode kollektive vilkår, som alle andre medlemmer i pensionskassen,  herunder lave omkostninger og forsikringsdækninger til kostpris. Pensionsordningen indeholder, ud over livvarig  alderspension til dig selv, invalidepension, ægtefælle- og samleverpension, børnepension – og alt kan tilpasses til din livssituation. Pensionsordningen indeholder også en kollektiv gruppeforsikring med en sum ved kritisk  sygdom, invalidesum, og en livsforsikringssum.

Akademiker Pensions hjemmeside , kan du se dine pensionsoplysninger og finde svar de fleste spørgsmål relateret til din pension.

Private ordninger

Der er forskellige pensionsordninger fx ratepension eller kapitalpension banken. For at få et overblik over dine muligheder for en privat pensionsordning må du kontakte din bank eller pensionsforening.

Senioraftaler og seniorpolitik

En senioraftale er en individuel aftale om ansættelsesforhold, som seniormedarbejder og arbejdsgiver indgår.

En senioraftale kan fx omfatte ændrede arbejdsopgaver/ -funktioner eller aftale om en ugentlig fridag.

Senioraftaler kan både give medarbejderen sikkerhed omkring tilrettelæggelsen af de sidste år på arbejdsmarkedet og arbejdsgiveren garanti for, at medarbejderen bliver og overleverer sin viden til nye medarbejdere.

Tal med din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver om mulighederne på din arbejdsplads.

Privat ansatte

Bestemmelser om seniorordninger for privatansatte er i arbejdspladsens overenskomst eller personalepolitik. I nogle tilfælde kan der være tale om, at der skal aftales individuelle ordninger. Den privatansatte skal selv lave en aftale om en eventuel seniorordning med sin arbejdsgiver.

Offentlig ansatte

Rammeaftalerne om seniorpolitik på offentlige arbejdspladser giver lidt forskellige muligheder, afhængigt af hvorvidt man er ansat i en region/kommune eller i staten. Der er dog lighedspunkter mellem de forskellige rammeaftaler.

Fælles for de statslige, regionale og kommunale rammeaftaler er:

 • Vurdering af mulighederne for en senioraftale bygger på den ansattes alder og ansættelseslængde på den pågældende arbejdsplads samt i nogle tilfælde på, om pågældende medarbejder har været ansat i en lederstilling.
 • Seniorstillinger kan enten være eksisterende eller nye stillinger, der oprettes til formålet
 • Forslaget om en seniorstilling kan komme fra medarbejderen eller arbejdsgiveren
 • Seniorstillingen kan bygge på enten en lokal eller individuel aftale
 • Tjenestemænd, der overgår til en seniorstilling har ret til pension efter den hidtidige stilling
 • Overenskomstansatte bevarer retten til pensionsbidrag efter den hidtidige stilling
 • Hvis den samlede løn nedsættes væsentligt, kan der for tjenestemænd og overenskomstansatte tillægges to års ekstraordinær pensionsalder, hvis medarbejderen er over 55 år og bliver i stillingen til vedkommende er fyldt 62 år.

Aftaler i staten

Finansministeriet og Centralorganisationerne har indgået en aftale om senior- og fratrædelsesordninger for tjenestemænd i staten samt ansatte i staten med overenskomster indgået af Finansministeriet og Centralorganisationerne. Aftalen udstikker rammer for indgåelsen af senioraftaler lokalt på arbejdspladserne.

Se aftalen her:
Cirkulære om senior og fratrædelsesordninger (2011)

Cirkulære om betaling for senior- og fratrædelsesordninger for tjenestemænd m.fl.

Kommuner

 • Når du fylder 60, 61 og 62 år, får du ret til hhv. 2, 3 og 4 seniordage uanset fødselsdato
 • Du kan afholde seniordagene som både hele og halve dage
 • Du kan konvertere dagene til pensionsindbetaling eller bonus. OBS: Du skal vælge evt. konvertering senest 1. oktober forud for det kalenderår, hvor retten indtræder
 • Du får tilbud om seniorsamtale i forbindelse med din MUS
Aftaler i kommunerne

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) har sammen med de kommunale arbejdsgivere indgået aftalen “Rammeaftale om seniorpolitik” (KL), der udstikker rammerne for, hvordan den enkelte arbejdsplads kan lave en senioraftale.

Kommunerne eller den enkelte kommunale arbejdsplads kan altså formulere deres egen seniorpolitik inden for disse rammer.

Aftaler i Regionerne

KTO har sammen med de regionale arbejdsgivere indgået aftalen “Rammeaftale om seniorpolitik” (RLTN), der udstikker rammerne for, hvordan den enkelte arbejdsplads kan lave en senioraftale.

DP ANBEFALER

Overvej, hvad dine behov er for en seniorordning.

Se de omtalte rammeaftaler og undersøg, om der er indgået en lokal aftale i din kommune/region eller på din arbejdsplads. Spørg din TR eller i løn- og personaleafdelingen.

Tal med din leder og/eller TR om dine behov og overvej i fællesskab, om dine ønsker vil give anledning til forhold, der bør ændres på arbejdspladsen og i dine arbejdsopgaver.

Hvis der skal indgås aftale om en individuel seniorordning, vil det være organisationen, der skal indgå aftalen, dvs. din TR – eller Dansk Psykolog Forening, hvis ikke der er en TR på din arbejdsplads.

Kontakt din pensionskasse, før en aftale om en senioraftale indgås, især hvis ordningen indebærer nedsat pensionsbidrag, som får indflydelse på pensionsdækningen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge