Bestyrelsen varetager hele foreningens interesser og behov og har følgende hovedopgaver:

  • Udøver strategisk ledelse af Psykologforeningen
  • Udvikler og implementerer politiske mål og strategier
  • Arbejder med politiske sager på tværs af foreningen
  • Fastholder og udvikler gode relationer til eksterne samarbejdspartnere
  • Bidrager med egen faglig og fagpolitisk viden
  • Har organisationsforståelse og kan skelne mellem politiske og administrative opgaver
  • Samarbejder med et professionelt sekretariat
  • Giver klare politiske opgaver til sekretariat og udvalg
  • Leder et udvalg eller en arbejdsgruppe
  • Har ansvar for politisk opfølgning og kontrol

Bestyrelsen holder 10 møder om året. Antallet er fastlagt i foreningens Love § 10 om Bestyrelsens arbejde.

Den nuværende bestyrelse har valgt at fordele møderne sådan, at cirka hvert andet møde holdes i dagtimerne og hvert andet møde holdes i eftermiddags/aftentimerne. Møderne holdes i Stockholmsgade 27, København Ø.

Derudover er enkelte møder tilrettelagt som internatmøder (oftest over en fredag/lørdag), for at have tid til at komme i dybden med større emner. Disse internatmøder placeres på hotel/kursuscenter i København og omegn.

Udover ovenstående møder, gennemgår den nyvalgte bestyrelse også en uddannelse med det formål dels at give den nyvalgte bestyrelse indsigt i og forståelse for governancestrukturen, bestyrelsens rolle og opgaver, indre organisering, samspil og samarbejde med eksterne aktører samt værktøjer til udvikling af det gode bestyrelsesarbejde. Dels at give bestyrelsen indsigt i og forståelse for udviklingen i de samfundsstrukturer og –institutioner, som foreningen skal gøre sin indflydelse gældende over for med henblik på at pleje medlemmernes interesser.

Disse uddannelsesseminarer er tilrettelagt som internatseminarer (oftest over en fredag/lørdag) og placeres normalt på hotel/kursuscenter i København og omegn.

Ud over møderne i bestyrelsen vil du skulle regne med at deltage i Formandskollegiets møder, normalt 2 møder om året. Disse møder er tilrettelagt på fredag eftermiddage, typisk fra klokken 15 – 18 efterfulgt af cirka 1 times tid til at netværke og få lidt godt at spise og drikke.

Du kan læse mere om Formandskollegiet her.

Hertil kommer deltagelse i eventuelle udvalgsmøder, arbejdsgruppemøder og ad hoc møder.

Bestyrelsesmedlemmerne får et årligt honorar på 50.000 kr.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge