Om at være formand for Dansk Psykolog Forening

Formanden er daglig politisk leder af foreningen og tegner foreningen udadtil i forhold til interessenter.

Formanden har det overordnede ansvar for den strategiske ledelse og udvikling af foreningen mellem generalforsamlingerne.

Formanden har et særligt politisk ansvar for:

  • Understøtte et aktivt medlemsdemokrati blandt andet ved at inddrage medlemmer som sparringspartnere i udvikling af politik såvel som i forhold til faglige spørgsmål.
  • Adgang til indflydelse er tilgængelig og at beslutningsveje er gennemsigtige for medlemmerne.
  • Foreningens daglige arbejde understøtter vision, mission og arbejdsprogram samt at der løbende prioriteres og justeres under hensyntagen til udvikling i faget, medlemsskaren og samfundet.
  • Sikre, at der kontinuerligt tages højde for ændrede forudsætninger for at foreningen kan realisere sine mål.
  • Sikre en løbende opfølgning og at der eventuelt foretages justeringer og nye prioriteringer, hvis forudsætningerne for planlagte mål ændrer sig.
  • Bestyrelsen kan varetage den politiske ledelsesopgave, herunder at bestyrelsens medlemmer kender deres opgave og ansvar samt rolle som udvalgsformand.

Formanden er fuldtidsfrikøbt og får et honorar som er på niveau med en ledende chefpsykolog.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge