Samarbejdet med Finansministeriet er afbrudt

 I

Dansk Psykolog Forening har sammen med Akademikerne og de øvrige organisationer i Centralorganisationernes fællesudvalg (CFU) besluttet at afbryde samarbejdet med Finansministeriet på de områder, hvor der er tale om politiske og udviklingsmæssige aktiviteter.

Denne beslutning er truffet efter en tiltagende frustration over arbejdsgivernes udfordring af samarbejdet generelt i den statslige sektor.

Blandt udfordringerne kan nævnes:

 • Opsigelsen af en række betalte fridage (grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag)
 • Forsøg på at ansætte medarbejdere på individuelle kontrakter fremfor i henhold til den relevante overenskomst
 • En række situationer, hvor arbejdsgivere – støttet af Moderniseringsstyrelsen – agerer på en måde, som umuliggør, at de lokale parter kan indgå i et ligeværdigt og åbent samarbejde. Det gælder f.eks. arbejdsgivere:
  • der nægter at udlevere lønoplysninger til tillidsrepræsentanter i forbindelse med lønforhandlinger
  • der ikke vil orientere tillidsrepræsentanterne i forbindelse med afsked
  • der ikke orienterer medarbejderne i SU i forbindelse med beslutninger om større besparelser og omstillinger
  • på udflyttede institutioner, ikke vil tillade valg af tillidsrepræsentanter pga. karensbestemmelser.
 • En generel uacceptabel arbejdsgiverprofil i en række konkrete sager. Det gælder f.eks. Moderniseringsstyrelsens kursus, der vejleder arbejdsgivere i at fyre såkaldte ”lowperformere”.
 • Organisationerne bad i efteråret 2016 om et møde med daværende Finansminister Claus Hjort Frederiksen omkring disse emner, men grundet ministerskifte blev mødet først afviklet den 20. december 2016 med den nye Innovationsminister Sophie Løhde. Mødet bar præg af, at ministeren og embedsmændene ikke ville ind i en dialog om partssamarbejdet. Ministeren gentog flere gange, at hun bakker de lokale ledelser op i deres fulde udnyttelse af det lokale ledelsesrum.

På baggrund af ministerens tilbagemeldinger på mødet og den efterfølgende udsendte pressemeddelelse, hvor ministeren igen udtrykte sin fulde opbakning til de lokale arbejdsgivere, valgte CFU at sende et åbent brev til ministeren, hvor man trak sig fra en række fælles projekter, der var aftalt ved OK15.

Samarbejdet med Finansministeriet er altså indtil videre afbrudt, for så vidt angår udvikling og politisk deltagelse i udviklingsprojekter og fælles arrangementer.

Samtidig fortsætter de igangværende forhandlinger og projekter, som er en del af ”den daglige drift” og forberedelsen af OK 18.

For jer ude på de statslige arbejdspladser, vil vi opfordre til, at I lokalt forsøger at intensivere samarbejdet mellem de forskellige medarbejdergrupper, sådan at en eventuel utilfredshed med ledelsesbeslutninger, der udfordrer balancen i aftalesystemet, kan markeres samlet på tværs af organisationerne. Vi hører derfor rigtig gerne fra jer, hvis I oplever sådanne udfordringer.

Du kan skrive til chefkonsulent Niels Kjeldsen (nik@dp.dk) eller forhandlingskonsulent Jette Binzer (jeb@dp.dk), som varetager statens område.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge