Satspuljepartier: psykologer skal have behandlingsansvar i psykiatrien

 I

Partierne bag den nye satspuljeaftale på sundhedsområdet vil undersøge, hvordan psykologer får behandlingsansvar i psykiatrien. Der skal også bruges flere penge på behandling til angst og depressionsramte og tidlig hjælp til børn og unge i PPR-regi

Af Henning Due

Folketingets satspuljepartier åbner nu op for at undersøge, hvordan psykologer kan få behandlingsansvar i psykiatrien. Det fremgår af den netop indgåede satspuljeaftale for sundhedsområdet.

I aftalen kan man læse, at satspuljepartierne har givet håndslag på at afsætte 600.000 kroner til en fælles vejledning for specialpsykologernes anvendelse i psykiatrien.

Vejledningen skal dels ”udbrede” specialpsykologernes uddannelse og kompetencer, dels ”afklare deres beføjelser”, så det er klart for alle, hvilke opgaver specialpsykologer kan og må varetage, og så skal mulighederne undersøges for at gøre specialpsykologer behandlingsansvarlige i den stationære psykiatri.

”For i endnu højere grad at udnytte ressourcerne i psykiatrien bedst muligt er der behov for samtidig at se på, om specialpsykologerne bør få yderligere beføjelser, eksempelvis mulighed for at være behandlingsansvarlige i den stationære psykiatri med inspiration fra Norge”, skriver satspuljepartierne.

”Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte midler til, at (..) Sundhedsstyrelsen med inspiration fra Norge undersøger på hvilken måde, specialpsykologer mest hensigtsmæssigt kan få mulighed for at være behandlingsansvarlige i den stationære psykiatri”, står der i aftaleteksten.

Aftalen får en positiv modtagelse af psykologformand Eva Secher Mathiasen.

– Det er helt afgørende for en ønskværdig udvikling af det samlede psykiske sundhedsvæsen, at psykologernes kompetencer bruges bedst muligt, så patienter og deres pårørende får den hjælp, de har brug for. Ved at give specialpsykologer behandlingsansvar kommer vi tættere på det mål, siger hun.

Eva Secher er netop vendt hjem fra et besøg i det Norske psykisk helsevern.

– Deroppe går det rigtig godt med det ligeværdige samarbejde mellem faggrupperne. Der er i øvrigt mindre brug af tvangsmidler og færre genindlæggelser, og samarbejdet er organiseret, så alles kompetencer kommer langt bedre i spil, end tilfældet er i Danmark. Samtidig tyder intet på, at somatik overses i større grad, end hos os, tilføjer hun.

I aftalen kan man også læse, at flere danskere med angst og depression skal have mulighed for at få psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen, og samtidig skal børn og unge i højere grad kunne få hjælp af kommunernes PPR.

Sådan lyder hovednumrene i den nye satspuljeaftale for sundhedsområdet, som regeringen og partierne bag aftalen kunne præsentere fredag.

Satspuljen på sundhedsområdet strækker sig over fire år fra 2019 til 2022 og indeholder i alt 995 millioner kroner.

Tilskud til psykologbehandling for angst og depression

Tilskud til psykologbehandling for angst og depression skriver sig for den største enkelte satsning i puljen med 375 millioner kroner afsat over fire år.

Pengene skal dels bruges på at videreføre den eksisterende tilskudsordning til behandling af depression og angst, som nu gøres permanent, og dels bruges på at fjerne den nuværende øvre aldersgrænse på 38 år for tilskud til angstramte.

Der er tale om ”nye penge” til ordningen svarende til 30 millioner kroner årligt – i alt 113 millioner kroner i perioden – der skal bruges på tilskud til behandling af angst hos personer over 38 år.

– Det er en meget glædelig nyhed, at satspuljepartierne nu fjerner den øvre aldersbegrænsning til angstbehandling, og det samme skal siges om beslutningen om at gøre størstedelen af finansieringen af psykologordningen permanent, siger Eva Secher Mathiasen.

Psykologformanden peger dog på, at udvidelsen af tilskudsordning til angstbehandlingen formentlig vil betyde, at ventetiden til behandling via ordningen bliver længere, da 30 millioner årligt ikke vil være nok til at dække det stigende antal borgere, der nu får mulighed for at få tilskud til hjælp via ordningen.

PPR for 120 millioner
Som en del af satspuljeaftalen har partierne desuden besluttet at afsætte 120 millioner kroner til ”udvikling og implementering af en styrket indsats” i kommunernes PPR. De penge skal bruges på børn og unge, der mistrives eller har risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

Helt konkret hedder det i aftaleteksten, at der for pengene først skal laves et ”fagligt arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR” og en kortlægning af viden og praksis i dag, og at der i anden omgang ”på baggrund af det faglige arbejde” laves en plan for implementeringen af anbefalingerne.

”Det faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR skal baseres på bedst mulig evidens, viden og erfaringer på tværs af sundheds-, social- og undervisningsområdet. Arbejdet skal tage udgangspunkt i en kortlægning af kommunernes nuværende PPR og forskellige forudsætninger forbundet hermed”, står der i aftaleteksten.

– Også her vil jeg gerne kvittere for, at partierne ser det nødvendigt at satse på tidlig opsporing og hjælp til børn og unge, der mistrives eller har psykiske problemer. Et udvidet PPR-tilbud kan blive en afgørende indsats i vores samfunds forebyggelse af alt fra længerevarende problematisk skolefravær blandt børn og unge til udviklingen af alvorlige og behandlingskrævende psykiske lidelser hos unge danskere, siger Eva Secher Mathiasen.

Partierne har – som en forlængelse af PPR-indsatsen – også besluttet at afsætte 60 millioner kroner, der skal bruges på ”forebyggende kommunale tilbud” målrettet psykisk sårbare unge fra 13-25 år og deres forældre. Tilbuddene skal have en central koordinerende funktion mellem kommuner og psykiatri og skal bl.a. bestå af vejledning og forebyggende behandlingsforløb.

Endelig er der sat penge af til en udvidelse af forsøgsordningen for gratis psykologhjælp. Fra 2019 til 2021 er der afsat i alt 18 millioner kroner til en ”vederlagsfri psykologordning”, som fra 2019 udvides fra at dække 18-20-årige til 18-21-årige.

Se satspuljeaftalen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge