Socialpolitisk redegørelse

 I

Social- og Indenrigsministeriet præsenterede den 20. juni en kortlægning af den socialpolitiske indsats i Danmark.

Redegørelsen omfatter tre hovedmålgrupper på socialområdet. Udsatte børn og unge, udsatte voksne og personer med handicap. Fælles for dem er, at de modtager støtte efter serviceloven på grund af et socialt problem eller en funktionsnedsættelse. Men deres baggrund og udfordringer er vidt forskellige.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside modtager ”knap 170.000 mennesker sociale indsatser, der samlet set koster ca. 45 mia. om året. Indsatsen består blandt andet af anbringelser af børn og unge, stofmisbrugsbehandling, aktivitets- og samværstilbud til mennesker med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, og borgerstyret personlig assistance til mennesker med handicap. Analyserne i redegørelsen bidrager med ny viden om målgrupperne og resultaterne af indsatserne”.

Redegørelsen når bl.a. frem til følgende hovedkonklusioner i sammenfatningen:

  • Målgrupperne på socialområdet modtager en omfattende indsats, der altovervejende er forankret i kommunerne. De samlede udgifter udgjorde ca. 45 mia. kr. i 2015.
  • Den sociale indsats lykkes i mange tilfælde. Men der er et klart potentiale for at skabe større fremskridt inden for alle målgrupper – både i forhold til at forebygge og afhjælpe sociale problemer og fremme mulighederne for uddannelse og beskæftigelse, hvor det er realistisk.
  • Udsatte børn og unge oplever mindre god trivsel og har oftere højt fravær i skolen end ikke-udsatte, og flere i gruppen klarer sig fagligt dårligere i læsning og matematik. Kun 36 pct. har færdiggjort en ungdomsuddannelse som 25-årig. Blandt unge, som ikke har været socialt udsatte, gør det sig gældende for 73 pct.
  • Flertallet af personerne i misbrugsbehandlingsforløb får ikke misbruget under kontrol, og 60 pct. af brugerne på forsorgshjem er ikke i egen bolig året efter. De manglende fremskridt udgør en barriere for at hjælpe borgerne videre i livet, herunder i retning af uddannelse og beskæftigelse.
  • Cirka halvdelen af mennesker med handicap har været på førtidspension, siden de var i starten af 20’erne. Der vil i mange tilfælde være tale om personer, der har et medfødt handicap med en betydelig sværhedsgrad. For denne gruppe handler indsatsen om at gøre borgeren mere selvhjulpen og styrke livskvaliteten.

Find Socialpolitisk Redegørelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

Læs Karen Ellemanns omtale af redegørelsen på Altinget: ”Ellemann. Ny vejviser er et nødvendigt værktøj“.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge