Status på revision af Dansk Psykolog Forenings Komite for Etik

 I

Dansk Psykolog Forening har siden 2015 arbejdet med revision af procedurer for sagsbehandling i Komite for Etik, og ved GF18 besluttede medlemmerne, at Dansk Psykolog Forening skulle arbejde for at styrke den oplysende indsats om etiske problemstillinger og håndteringen heraf. Derudover skulle åbenhed og gennemsigtighed omkring Dansk Psykolog Forenings Komite for Etiks sagsbehandling styrkes.

I forbindelse med revisionsarbejdet blev der foretaget en advokatanalyse af komiteens regelgrundlag og arbejdsområder, samt af arbejdsprocedurer og krav til sagsbehandling. Advokatanalysen blev foretaget ved en ekstern advokat og blev godkendt af bestyrelsen samt af Komite for Etik i efteråret 2019.

I sin nuværende form, er komiteen en rådgivende og sanktionerende instans. På baggrund af advokatanalysens indhold blev det ved bestyrelsesmøde i november 2019 besluttet at sekretariatet udarbejder løsningsmodeller for revisionen ad 2 forskellige spor.

Det første spor er, at komiteen fortsætter med at oppebære den sanktionerende og den rådgivende funktion som den har i dag, men hvor de anbefalinger som advokatanalysen indeholder vil formaliseres og tydeliggøres. Her har advokatanalysen blandt andet præsenteret forslag til ændringer i form af tydeliggørelse af komiteens arbejdsområde og i forhold til den sanktionerende funktion.

Det andet spor er, at komiteen helt overgår til at oppebære en rådgivende og oplysende funktion. Den dialogbaserede og rådgivningsbaserede form er i god samklang med ånden i de etiske principper, der tilskynder dialog, og den oplysende virksomhed ville derudover kunne styrke kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer både hos medlemmer og i samfundet i øvrigt.

Revisionsarbejdet tager samlet afsæt i den eksterne advokatanalyse, i komitéens vedtægter samt i Dansk Psykolog Forenings interesser i at promovere komiteens funktion, tydeliggøre komiteens ansvarsområder, kvalitetssikre – herunder at sikre ensartethed i – komiteens arbejde samt effektivisere komiteens arbejdsområder.

Beskrivelsen og udviklingen af de to revisionsspor vil medføre forslag til ændringer i komitéens vedtægter. Disse forslag vil blive præsenteret for bestyrelsen og komitéen forud for møde i Formandskollegiet den 27. marts 2020. Det endelige revisionsforslag vil blive forelagt medlemmerne til godkendelse ved GF21.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge