Stort tillykke til det første hold specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri

 I

Så har det første hold psykologer netop gennemført specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Mette Bremer er en af ni nye specialpsykologer pr. 1. september, mens flere følger efter de næste måneder. Mette Bremer tiltræder nu en specialpsykologstilling i Børneambulatoriet i Hillerød.

Af Nana Lykke, webredaktør

Mette-Bremer2– Jeg valgte specialpsykologuddannelsen på grund af muligheden for specialisering, udvikling af faglighed og kompetencer. Og jeg synes, at det har været spændende at være en del af det første hold – en del af pionerånden. Nu er vi fra det første hold klar til at påtage os nye og vigtige opgaver og vil som en slags ambassadører for specialpsykologuddannelsen gerne vise dens vigtighed og anvendelighed, siger specialpsykolog Mette Bremer.

Godt struktureret
Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri er sammen med den tilsvarende uddannelse på voksenområdet den første offentligt finansierede efteruddannelse for psykologer i Danmark. I 2015 kom de første specialpsykologer i voksenpsykiatri, nu er det så børneområdets tur.

Set med Mette Bremers øjne er tilrettelæggelsen af uddannelsen mere end bestået.

– Uddannelsen har i høj grad levet op til mine forventninger. Kombinationen af en praksis- og teoriuddannelse har været enestående ift. at kunne dygtigere sig.

Læringskurven har været høj hele vejen igennem. Det faglige niveau har været højt, og det har givet mange perspektiver på børne- og ungepsykiatrien i Danmark at mødes med psykologer fra hele landet.

– Selvfølgelig har der, som med andre nye tiltag og projekter, også været uklarheder og behov for justeringer. Men overordnet har forløbet været flot struktureret og tilrettelagt. Også selv om det kan være udfordrende arbejdsmæssigt at være på farten i fire år. Det kræver stor omstillingsparathed og fleksibilitet – og kollegialt kan de årlige skift afstedkomme et savn af et mere varigt tilhør.

Det bedste ved uddannelsesforløbet har været at komme rundt på forskellige specialiserede afsnit og suge til sig af viden og erfaringer:

– Det har her været privilegeret at modtage undervisning fra så mange kompetente og engagerede undervisere, inden for egne rækker, og at blive opdateret på nyeste viden inden for de mange forskellige områder af vores fag.

Høj faglig flyvehøjde

Annette-Anbert2Annette Anbert var med i den indledende arbejdsgruppe i Dansk Psykolog Forening, hvor de første spæde skridt til uddannelsen blev taget. Hun har siden som formand for det landsdækkende uddannelsesudvalg for specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri været stærkt involveret i tilrettelæggelsen af det faglige indhold i specialpsykologuddannelsen på børneområdet. Annette Anbert er psykologfaglig ledende koordinator i Region Sjælland, som del af ledelsesteamet i den samlede børne- og ungdomspsykiatri i regionen.

– Det er vigtigt for os at holde en høj faglig flyvehøjde. At de nye specialpsykologer virkelig lærer noget nyt i forhold til børne- og ungepsykiatrien. Og det er lykkedes godt, men det har også været særdeles kvalificerede mennesker, der har været involveret og omsat den ministerielle bekendtgørelses læringsmål til kurser med faglig tyngde fx i psykopatologi, siger Annette Anbert.

– Underviserne er dygtige. Uddannelsesudvalget har samarbejdet med Center for Kompetenceudvikling region M, der har stået for den praktiske tilrettelæggelse af kurserne. I dette samarbejde har der også været løbende evaluering og justering af kurserne. De uddannelsessøgende på kurserne er aktive og medvirker til et højt fagligt niveau.

Annette Anbert finder det meget konstruktivt, at der nu kommer specialpsykologer med stor forståelse for psykopatologi ind i børne- og ungdomspsykiatrien. Og hun mener også, at der generelt er stor tilfredshed med specialpsykologerne fra den samlede kollegagruppe såvel mono- , som tværfagligt, samt fra ledelserne i det kliniske arbejde.

– Det er jo ikke meningen, at specialpsykologerne skal erstatte de øvrige psykologer i psykiatrien. De skal supplere og opkvalificere de mange specialistretninger, som vi har i forvejen fx indenfor børneneuropsykologien og psykoterapien. Og det er mit indtryk, at det går godt, efterhånden som specialpsykologernes kompetencer bliver mere kendte.

– Børne- og ungdomspsykiatrien bliver nu suppleret med ekstra specialiseret viden fra psykologside, hvilket allerede under de uddannelsessøgendes forløb, og ved de meritoverførte specialpsykologer, har givet tydeligt aftryk i de børne -og ungdomspsykiatriske afsnit landet over.

– Alt nyt skal forstås og have tid til implementering. De børne- og ungdomspsykiatriske organisationer er i fuld gang med implementering af specialpsykologerne og den særlige kompetence disse byder ind med, såvel til gavn for udredningen og behandling, som i forhold til de mange andre opgaver, ex. nye kvalitetsdagsordner og samarbejde med primær sektor, siger Annette Anbert.

Fokus på løsninger fremfor modstand
Mette Bremer har ikke oplevet megen modstand overfor specialpsykologerne.

– Personligt har min uddannelsesvej overvejende været præget af interesse og imødekommenhed fra andre faggrupper. I det nære samarbejde har fokus været at løse de konkrete opgaver bedst muligt, måske findes modstanden mere på et højere niveau.

Lige nu er hun sammen med afsnitsledelsen i gang med at udarbejde sin egen stillingsbeskrivelse.
– Den tilgodeser både mine kompetencer og afsnittets behov. Og også i denne forhandling møder jeg stor respekt, åbenhed og villighed til også at overgive arbejdsopgaver, som tidligere har hørt speciallægerne til, herunder også diagnosticering. Men specialpsykologer i børne- og ungepsykiatrien er stadig meget nyt, vi ved endnu ikke, hvordan det hele udvikler sig.

Under alle omstændigheder ser Mette Bremer specialpsykologerne som et vigtigt bidrag til børne- og ungepsykiatrien:

– Vi repræsenterer en god kombination af de kompetencer, som selve uddannelsen har givet os, og vores monofaglighed, herunder vores store viden om børns udvikling. Det er vigtige bidrag ind det tværfaglige samarbejde med læger og sygeplejersker. Vi vil gerne tage ansvar og være medspillere ift. at skabe en god og kompetent børne- og ungepsykiatri.

Bannerfoto: Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatriske Center har netop ønsket fire specialpsykologer i Børne- og Ungepsykiatri tillykke med gennemført uddannelse. Fra venstre: Susanne Norup, Lene Munck Mikkelsen, Mette Bremer og Mette Eigil.

Specialpsykologerne er afgørende for kvaliteten i psykiatrien

Eva Secher Mathiasen ønsker de nye specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri tillykke med en uddannelse, der på mange måder er banebrydende for psykiatrien.

– Specialpsykologuddannelsen er først og fremmest vigtig for kvaliteten i psykiatrien, men også for fagets status og psykologernes placering i den fremtidige psykiatri, men det går ikke stærkt nok med ansættelserne, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Læs mere her.

ESM 106

FAKTA
  • Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri udbydes af Danske Regioner.
  • Det er en fire-årig videreuddannelse for autoriserede psykologer.
  • Der er i alt uddannet 69 specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri, heraf 60 merit og 9 ordinært uddannede. Der er uddannet i alt 73 specialpsykologer i voksenpsykiatri, heraf 65 merit og 8 ordinært uddannede.
  • Læs mere om uddannelserne på Danske Regioners hjemmeside www.specialpsykologuddannelsen.dk. Her kan du også finde aktuelle stillingsopslag og regionernes notat om de opgaver specialpsykologerne kan varetage i psykiatrien.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge