Retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser

 I

Disse retningslinjer er udviklet til at imødekomme det stadig stigende behov for retningslinjer indenfor området omhandlende teknologiunderstøttede psykologydelser.

Den stadigt udvidede brug af informationskommunikationsteknologi og den hastige udvikling af nye teknologier, kan med fordel anvendes i psykologers professionsudøvelse, men dette afstedkommer samtidig et behov for retningslinjer, der kan medvirke til at sikre et etisk forsvarligt og kvalitetsmæssigt grundlag for levering af teknologiunderstøttede psykologydelser.

Indeværende retningslinjer skal således ses som en hjælp til psykologens forberedelse, planlægning og levering af teknologiunderstøttede psykologydelser. Med andre ord er formålet med retningslinjerne at beskrive, hvilke overvejelser psykologen bør gøre, og hvilke kompetencer vedkommende bør besidde for at levere teknologiunderstøttede ydelser, samt for at sikre at leveringen af sådanne sker på etisk forsvarligt niveau.

Nærværende retningslinjer er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening i 2016.

Se retningslinjerne her. (pdf)

Print retningslinjerne inkl. anbefalinger, etik, litteratur mv. her. (pdf)

Retningslinje for Videokonsultationer i Psykiatrien i Region Syddanmark. (pdf) (2017)

Om retningslinjerne

Definition af “teknologiunderstøttet”
Betegnelsen teknologiunderstøttede psykologydelser dækker over udførelsen af psykologydelser, der gør brug af såkaldt telekommunikative teknologier.

Disse inkluderer telefoni, mobile enheder, interaktiv videokonsultation, transmission og kommunikation af information ved hjælp af teknologi, herunder e-mail, chat, tekst, SMS, apps og internet.

Retningslinjerne omfatter altså levering af psykologydelser ved brug af informationskommunikationsteknologi i bred forstand.

Definition af “psykologydelser”
Retningslinjerne omfatter alle former for psykologydelser, herunder udredning, psykoedukation, behandling, supervision og rådgivning til enhver klient.

Klient forstås i bredeste forstand som en person, en gruppe af personer eller en organisation.

Hvilke muligheder skabes der?
Anvendelsen af teknologiunderstøttede psykologydelser kan medvirke til at øge borgernes og de offentlige myndigheders tilgængelighed til udredning, behandling og rådgivning hos psykolog. Desuden kan det medvirke til at udvide psykologers muligheder for supervision.

Klienter, der hidtil har oplevet begrænsninger i adgangen til traditionel psykologbehandling grundet eksempelvis geografisk afstand, fysiske handicap, psykiske lidelser, mangel på psykologer med specialviden i nærområdet og andet, kan ligeledes i stigende grad få gavn af teknologiunderstøttede psykologydelser.

Samtidig kan brugen af informationskommunikationsteknologi indgå som del af udviklingen af helt nye behandlingsformer.

Hvad indeholder retningslinjerne?
Retningslinjerne vedrører psykologydelser, som udføres vha. teknologi, f.eks. i form af internetbaseret videokonsultation, internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (iKAT), sms og e-mail, lydbaseret kontakt med klienter (internet), telefonisk kontakt med klienter, brug af apps i behandlingsøjemed samt deling af optagelser af klientsamtaler og optagelse af samtaler med f.eks. smartphone.

Psykologens ansvar
Retningslinjerne foreskriver ikke specifikke foranstaltninger. Det er den enkelte psykologs ansvar at fremskaffe viden om de specifikke teknologiunderstøttede ydelser, der anvendes eller planlægges anvendelse af.

Derudover er det den enkelte psykologs ansvar at erhverve sig de nødvendige kompetencer inklusiv kursus, litteratur og løbende vurderinger af metoder og teknologier.

Endelig er det psykologens eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende love og reguleringer på området, bl.a. vedrørende datasikkerhed.

Såfremt psykologen er ansat i en virksomhed, som giver mulighed for at psykologen bruger teknologibaserede psykologydelser, er det virksomhedens ansvar at overholde gældende lovgivning. Arbejder psykologen i egen klinik, er det psykologens eget ansvar at overholde lovgivningen.

Lovgivningsmæssige og andre regulerende forhold
Psykologloven, markedsføringsloven og persondataloven er generel lovgivning, der omfatter alle psykologer, også ved anvendelse af teknologibaserede ydelser.

Herudover er psykologen i sit virke omfattet af forskellig lovgivning afhængig af, i hvilken sammenhæng psykologen udfører sin profession.

Er psykologen offentligt ansat, suppleres den generelle lovgivning af forvaltningsloven samt af særlig lovgivning, der afhænger af psykologens ansættelsesområde. Det gælder eksempelvis særlig lovgivning afhængig af, om man arbejder inden for sundheds -. social-, arbejdsmarkedsområdet eller skolevæsnet.

Som ansat kan der i øvrigt være personalepolitikker og andre retningslinjer fastsat af arbejdsgiveren, som skal overholdes.

Løbende udvikling af retningslinjer
Retningslinjerne bygger på flere internationale retningslinjer, herunder ”The provision of psychological services via the internet and other non-direct means” udgivet af The European Federation of Psychologist’s (EFPA) i 2006, og ”Guidelines for the Practice of Telepsychology” (APA, 2013).

Idet den teknologiske udvikling foregår løbende og i højt tempo, vil rammerne for teknologiunderstøttede psykologydelser løbende forandre sig. De retningslinjer, der her er beskrevet, udgør derfor de overordnede rammer, og den enkelte psykolog rådes til løbende at holde sig opdateret med ændringer af disse.

ANBEFALINGER

Dansk Psykolog Forenings anbefalinger om teknologiunderstøttede psykologydelser med egentlig behandlingskarakter:

  1. Teknologiunderstøttet psykologbehandling bør – ligesom anden psykologisk behandling ‐ være en forankret del af et det etablerede behandlingssystem på lige fod med andre behandlingsindsatser, det skal være omfattet af fagligt behandlingsansvar v. autoriseret psykolog eller psykiater.
  2. Der skal finde udredning og diagnosticering sted forud for behandlingen (ikke kun screening) af autoriseret psykolog eller psykiater.
  3. Der skal finde en afslutning sted af autoriseret psykolog eller psykiater ‐ med vurdering af behandlingseffekt og evt. henvisning til videre behandling.
  4. Der skal være mulighed for direkte selvhenvendelse.
Rådgivning om datasikkerhed

Find svar på spørgsmål om datasikkerhed her.

Kurser om teknologiunderstøttede psykologydelser

Sidste kursus om e-terapi afholdt i DP regi var i juni 2017:

Kit Lisbeth Jensen. Kom godt i gang med e-terapi.

Dansk Psykologforening. København. 7.-8. juni 2017.

ETIK

Særlige krav om omhyggelig refleksion over etisk adfærd

Psykologen, der udfører teknologiunderstøttede psykologydelser, er underlagt de til enhver tid gældende etiske principper. De etiske principper i professionel praksis som psykolog er de samme, uanset om den konkrete praksis involverer direkte personlig kontakt eller finder sted over distance, og uanset om det foregår over internet eller ved hjælp af andre ikke-direkte metoder.

Autoriserede psykologer der udfører teknologiunderstøttede psykologydelser er desuden under gængs tilsyn af Psykolognævnet.

Der er et særligt krav om omhyggelig refleksion over etisk adfærd, når psykologen anvender og eventuelt udvikler en ny teknologisk metode til levering af psykologydelser.

Psykologer der udfører teknologiunderstøttede psykologydelser henvises til de generelle etiske retningslinjer for psykologer:

Derudover kan der henvises til:

Litteratur og links

Litteratur og links til relevante hjemmesider

Her kan du finde litteratur om teknologiunderstøttede psykologydelser, populærvidenskabelige artikler samt forskningsartikler.

Se mere her.

Links til relevante hjemmesider
Find mere information om teknologiunderstøttede psykologydelser på følgende internationale hjemmesider:

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge