Tillidsrepræsentanten er ofte nøgleperson i samarbejdet på arbejdspladsen med store muligheder for at gøre en forskel

BLIV TILLIDSREPRÆSENTANT

Og få større indflydelse på beslutninger

Som tillidsrepræsentant kan du få indblik i arbejdspladsens økonomi og strategi.

Med din viden kan du medvirke til, at ledelsen træffer de rigtige beslutninger for dig og dine kolleger.

Få hjælp fra Dansk Psykolog Forening

Med direkte kontakt til en konsulent i foreningens sekretariat kan du få sparring i forhold til alle aspekter af dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Få kurser og netværk

Dansk Psykolog Forening og Akademikernes Centralorganisation giver dig mulighed for at komme på kurser, hvor du møder andre tillidsrepræsentanter og får kompetencer til bedst muligt at løfte hvervet.

Nogle kurser er godkendt til specialistuddannelsens fællesmodul.

Din DP-tillidsrepræsentant har som hovedopgave at repræsentere dig og de øvrige DP-medlemmer lokalt, og at varetage jeres løn- og ansættelsesmæssige interesser.

Samtidig er din tillidsrepræsentant ansvarlig for informationsformidling og kontakt mellem DP og din arbejdsplads.

DP-tillidsrepræsentanten forhandler din løn ved nyansættelse, forhandler forhåndsaftaler og tillæg ved de årlige lønforhandlinger.

Han/hun kan også gå ind i løsningen af personsager, hvis der er samarbejdsproblemer.

Det er også tillidsrepræsentantens særlige ansvar at skabe interesse omkring faglige spørgsmål og at sætte gang i og koordinere den faglige aktivitet på arbejdspladsen, fx gennem medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder.

Tillidsrepræsentanten (TR) repræsenterer den gruppe af psykologer, som udgør valggruppen. Tillidsrepræsentanten er sine kollegers talerør i forhold til ledelsen, og det er i høj grad gennem tillidsrepræsentanten, at medbestemmelsen udøves. Det sker både gennem den individuelle TR-rolle og gennem et evt. medlemskab af samarbejdsudvalg/ MED og MIO-udvalg.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, han/hun er valgt iblandt, og kan som sådan over for institutionens ledelse fremlægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål.

Med rammeaftalerne på hhv. det regionale, det kommunale og det statslige område er det understreget, at tillidsrepræsentanten er den centrale medarbejderrepræsentant, sådan at samarbejdet mellem ledelse og medarbejderne bygger på tillidsrepræsentantinstitutionen.

De konkrete redskaber er:

Information

TR har krav på at få den information, han/hun skal bruge for at kunne udøve sit hverv som TR.

Drøftelse

Ledelsen er forpligtet til at tage en drøftelse om både generelle og individuelle forhold, hvis TR anmoder om det.

Forhandling

Som lokal repræsentant for Dansk Psykolog Forening er TR bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler med ledelsen om løntillæg i forbindelse med nyansættelser og stillingsændringer samt de årlige forhandlinger om Ny løn-tillæg.

Arbejdsgiverne har i sagens natur de fleste informationer, men informationsforpligtelsen går begge veje. Arbejdsgivers informationspligt over for TR er ret vidtgående. Det gælder konkret i forbindelse med forestående ansættelser og afskedigelser, hvor alle oplysninger af interesse for TRs funktion “uopfordret skal tilgå TR”. TR kan også få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, den pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte.

Relevante oplysninger kan være arbejds-, aktivitets- og mødeplaner samt lønoplysninger.

TR har en særlig rolle i forhold til kolleger, som på den ene eller anden måde er kommet i klemme, fx ved truende afskedigelse. TR kan gå ind som bisidder eller forhandler i forhold til arbejdsgiveren og dermed sikre, at regler og aftaler overholdes. Det skal selvfølgelig ske med kollegaens accept, hvorimod arbejdsgiveren ikke kan modsætte sig, at tillidsrepræsentanten går med. Dansk Psykolog Forening bakker tillidsrepræsentanten op i denne opgave og tager over, hvis det ender med en afskedigelsessag.

Mangler du en TR på din arbejdsplads? Læs om, hvordan I vælger en tillidsrepræsentant på jeres arbejdsplads.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge