Tillidsrepræsentanten har ret til at få information og til at varetage sine kollegers interesse samt pligt til at medvirke til at fremme samarbejdet på arbejdspladsen og til skabelse af rolige forhold.

Tillidsrepræsentanter har ret til at bruge den tid, der er nødvendig til at varetage deres hverv, bl.a. til deltagelse i møder og forhandlinger på arbejdspladsen, TR-uddannelse i organisationsregi og kontakt med de kolleger, han/hun repræsenterer. Det skal ske under hensyntagen til forholdene på arbejdspladsen, dvs. at ledelsen skal orienteres og give accept.

Der er ikke centralt aftalt præcise regler for tidsforbruget til TR-arbejdet, og der vil ofte være diskussion på arbejdspladsen af, hvad der er nødvendig tid til TR-arbejdet. Derfor er det en god ide at indgå lokale aftaler herom i det øverste samarbejdsorgan. Hvorvidt ledelsen hver gang skal give tilladelse til deltagelse i TR-kurser eller andre aktiviteter uden for huset, afhænger af de lokale aftaler og kutyme, men ledelsen bør altid orienteres om aktiviteterne, om ikke andet så for at opretholde tilliden.

Der gives tjenestefrihed med løn til det nødvendige TR-arbejde, ligesom rejseudgifter og kursusudgifter dækkes. Der er oprettet en central fond, AKUT, som dækker udgifterne til løn, pensionsbidrag og særlig feriegodtgørelse. Kursusudgift til TR-kurser i organisationsregi dækkes af organisationen. Du får således ikke personlige udgifter i forbindelse med dit hverv som TR. Omvendt får du heller ikke honorar for arbejdet, bortset fra, hvis der er indgået en forhåndsaftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter i hovedsamarbejdsudvalget.

De centrale aftaler sikrer nogle “grundregler” for TR´s virksomhed. Herudover aftales der lokalt i det øverste MED-udvalg nærmere principper for vilkårene, fx tid til TR-arbejdet, mulighed for kontakt med kolleger på andre geografisk placerede arbejdspladser. Der kan også lokalt indgås forhåndsaftale om et særligt løntillæg (funktionstillæg) til TR’erne.

For at sikre, at karrieren ikke “løber af sporet” for tillidsrepræsentanterne, kan man aftale et særligt kompetenceudviklingsforløb med opdatering af kvalifikationer på det ”gamle” område eller kvalificering til nye arbejdsområder, når TR-funktionen ophører. Det vil dog især være relevant for fællestillidsrepræsentanter, som bruger mange timer på TR-hvervet, og derfor kan have svært ved at følge med på sit faglige område.

NYTTIG VIDEN

AKUT midler er penge aftalt ved overenskomstforhandlingerne i form af en øre afgift pr. løntime der primært bliver brugt til at uddanne og frikøbe tillidsrepræsentanter og andre tillidsrepræsentant omkostninger i organisationerne. AKUT midlerne gælder i kommuner og regioner.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge