Afskedigelsesrunder på grund af fx budgettilpasninger forekommer desværre ofte på danske arbejdspladser. Læs de formelle regler og anbefalinger til, hvad du kan gøre som TR.

FØR afskedigelsesrunden kan TR påvirke proces og beslutning

Første del af en afskedigelsesrunde drøftes lokalt. Her har du som tillidsrepræsentant mulighed for at påvirke processen og beslutningen.

I MED-systemet

 • Hvilke tiltag er mulige for at undgå eller minimere antallet af medarbejdere, der skal afskediges ved fx naturlig afgang, indførelse af (kvalificeret) ansættelsesstop mm?
 • Hvis afskedigelser er uundgåelige, så bør muligheder for frivillig fratræden, seniorstillinger, nedsat arbejdstid drøftes.
 • Hvordan bliver der taget hånd om de berørte medarbejdere? Mulighed for faglige og personlige kurser, hjælp og fri til jobsøgning, omplacering ved ledige stillinger i opsigelsesperioden, psykologhjælp mm.

Kontakt din konsulent i DP og orienter om situationen.

Klubben

 • Indkald til klubmøde og orienter om situationen. Husk at bede din leder om lov.
 • Skab dig et overblik over dine medlemmers arbejdsliv. Er nogen på vej på pension, på barsel mv?
 • Stil dig til rådighed for individuel sparring.

UNDER afskedigelsesrunden kan TR være en støtte og sikre processen

Her er de primære TR-opgaver at være en støtte til de berørte medlemmer samt være opmærksom på, at processerne foregår som aftalt.

Nyttigt at vide:

 • Hvem af dine medlemmer bliver berørt?
 • Hvornår får de besked?
 • Må de udpegede gå hjem, hvis de ønsker det?
 • Skal du deltage som bisidder er det vigtigt, at det er praktisk muligt for dig. Så du er nødt til at få et overblik fra ledelsen.
 • Afskedigelsessamtalerne er korte formelle samtaler, så bisidderopgaven består primært i at være til rådighed for medlemmet efter samtalen og have styr på de formelle processer.
 • Medlemmet bør opfordres til at kontakte din konsulent i DP, der vil varetage evt. forhandlinger med ledelsen.

EFTER afskedigelsesrunden kan TR hjælpe de afskedigede og styrke arbejdsmiljøet

Støt de kolleger, der er blevet afskediget, både praktisk og følelsesmæssigt

 • hold øje med eventuelle omplaceringsmuligheder, jobbank eller lignende
 • hjælp med at finde relevante efteruddannelsestilbud
 • stil dig til rådighed for følelsesmæssig støtte og sparring

Drøft i psykologgruppen, hvordan I bedst muligt kan håndtere den svære nye samarbejdssituation.

 • Er organisationen gearet til den nye situation med færre ressourcer?
 • Har ledelsen, i samarbejde med medarbejderne, drøftet den fremadrettede opgavevaretagelse, så det ikke hæmmer arbejdsmiljøet?
 • Hvis ikke, så er det en opgave for dig som TR at drøfte det med ledelsen.

GENERELLE råd til varetagelse af dit TR-hverv

 • Det er vigtigt, at du får den fornødne tid og fleksibilitet til TR-arbejdet. Så aftal det med din leder.
 • DP bistår gerne med at forhandle en lokal TR-aftale, hvis du har behov for det.
 • I en afskedigelsesrunde er der mange interesser og store følelser på spil. Hold dig derfor neutral i forhold til konkrete beslutninger og sæt fokus på, at I får den bedst mulige proces.
 • Kontakt DP’s sekretariat så tidligt som muligt, så vi kan bakke hinanden bedst muligt op i processen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge