TR-rollen er i forandring

 I

TR-rollen er i forandring på flere fronter. Det blev klart på 2018 udgaven af TR-Årsmødet, der løb af stablen i Nyborg den 20.-21. september. Der skal fremover bruges mere tid på lokal løndannelse og socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, bød i alt 86 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter velkommen til TR-Årsmøde med de punkter på foreningens arbejdsprogram, som netop handler om tillidsrepræsentanternes opgaver i den kommende periode.

– På det program står fx ”Udvikling af forhandlingsindsatsen i det offentlige” og også en indsats for ”Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø”. De opgaver skal foreningen løse i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne, sagde formanden.

Når det handler om at udvikle forhandlingsindsatsen i det offentlige, er det målet, at psykologernes lønninger skal udvikle sig i højere tempo end den gennemsnitlige lønudvikling for især akademikerne, og tillidsrepræsentanterne skal løbende klædes på til at løse forhandlingsopgaven i tæt kontakt med deres konsulenter i sekretariatet, samt via netværksmøder og kurser med fokus på forhandling.

Men også medarbejderne på arbejdspladserne får nu med et nyt arbejdsprogrampunkt om ”Det gode forhandlingsforløb” mulighed for at lønforhandle direkte med deres ledelse, og supporteres som et særligt indsatspunkt med vejledning fra konsulenterne i sekretariatet.

– De individuelle forhandlinger skal ikke være en erstatning for tillidsrepræsentanterne, men en ekstra mulighed for de medarbejdere, der ønsker en direkte mulighed for at påvirke egen løn, sagde Eva Secher Mathiasen.

Målet for dette arbejdsprogrampunkt er også her, at psykologernes realløn skal udvikle sig mere end lønningerne generelt i samfundet. Bestyrelsen kommer med et udspil på den opgave i starten af 2019, lovede formanden.

Tillidsrepræsentanternes spørge- og kommentarlyst var stor fra årsmødets start, og det blev blandt andet diskuteret, at det kan blive en udfordring for arbejdsgiverne at få tid til mange individuelle lønforhandlinger, ligesom det kan blive konfliktfyldt, hvis enkelte medarbejdere tager informationer fra klubmøderne med til deres egne individuelle lønforhandlinger med ledelsen.

Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Et andet arbejdsprogrampunkt i formandens oplæg var ”Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø”, som faldt i tråd med det som en tillidsrepræsentant kaldte en vis metaltræthed ude på arbejdspladserne over det store fokus på løn efter OK18. Tillidsrepræsentanten gjorde opmærksom på, at mange andre opgaver brændte på, fx konflikthåndtering og arbejdsmiljø, fordi tilliden mellem ledelse og medarbejdere mange steder er dårlig.

Formanden nævnte i den forbindelse, at der vil blive tilbudt en række møder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt deres ledere. Formålet her er at forbedre foreningens indsats overfor psykologernes arbejdsmiljø. MERE OM DET?

Udviklingen i TR-rollen: Fra kampretorik til konsensus

Netop emner som konflikthåndtering og arbejdsmiljø blev aktuel, da deltagerne selv – under kyndig inspiration fra årsmødets næste oplægsholder Birgitte Nortvig – udarbejdede en hurtig analyse af, hvordan medarbejderbehov og TR-kompetencer har udviklet sig indenfor de sidste 10 år.

Sat på spidsen var de behov, der ifølge deltageranalysen mødte tillidsrepræsentanterne for 10 år siden, at de skulle være kollegaernes vagthunde i forhold til mere i løn og videreuddannelse, og der blev på det tidspunkt stillet store krav til tillidsrepræsentanternes faktabaserede paratviden om overenskomster og øvrige rettigheder samt til gode regne-færdigheder.

Der var dengang tydelig modsætning mellem leder og medarbejder, ligesom tillidsrepræsentanten tydeligt stod som repræsentant for medarbejderstaben. Tonen var kampretorisk og tillidsrepræsentantener skulle i deres udtryk være næsten korporlige i deres argumentation og slå i bordet.

Her 10 år efter oplever tillidsrepræsentanterne i Nyborg et helt andet scenarie. Der stilles stadig samme krav til tillidsrepræsentanternes faglighed, men medarbejderne finder i stadig større grad også viden selv. Tillidsrepræsentanten er nu i højere grad blevet vidensbank – også for ledelsen – og skal desuden samarbejde med ledelsen om udvikling, strategi, opgavefordeling, trivsel og arbejdsmiljø.

Den store modsætning mellem leder og tillidsrepræsentant er dermed mere udvisket og tillidsrepræsentanten skal ”spille organisationen god” i en virkelighed, hvor de bruger mere tid end tidligere på at håndtere besparelser og deraf følgende pres på rammer, vilkår og arbejdsmiljø.

Tonen er blevet diplomatisk og understøttende, og det blev nævnt, at der er behov for, at tillidsrepræsentanterne skal kunne stå fast i det, der af nogen blev omtalt som ekstrem topstyring, og at der kan være en værdi i sig selv i ikke at være for overfleksible og diplomatiske.

Et bud på fremtidens TR-opgaver

Et bud på fremtidens arbejdsmarked var, at der vil blive flere kortvarige og løse ansættelser og dermed behov for, at tillidsrepræsentanterne får travlt med at være opmærksomme på unge, nye og skiftende medarbejdere med behov for mere feedback og kompensation for utryghed i ansættelsen i form af krav til løn, uddannelse og sikring af fagligheden.

Fornemmelsen for fremtiden var også, at der fremover skal kæmpes mere for ikke at få ringere vilkår, og at man derfor være på forkant for ikke kun at holde på det, der allerede er forhandlet hjem. Der vil blive langt større pres på at sikre det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og flere ældre på arbejdsmarkedet vil desuden give et ønske om, at der bliver arbejdet for bedre seniorordninger.

Tillidsrepræsentanterne så flere mulige scenarier om udviklingen af deres rolle på arbejdspladsen. Bud, der på den ene side gik i retning af en ekspertrådgiverolle med stigende krav om at varetage interesserne for bredere faggrupper end psykologerne, men også bud der omvendt så tillidsrepræsentantens fremtidige rolle gå fra den faktabaserede rådgivning til den mere fluffy sparring og coaching både i forhold til medarbejdere og ledelse.

Tillidsrepræsentanten som rådgiver og OK18 i bakspejlet

Med det afsæt tog ekstern lektor på DTU og konsulent i rådgivning, Birgitte Nortvig, fat på årsmødets ene tema, nemlig tillidsrepræsentantens rolle som rådgiver. Med fokus på tillidsrepræsentantens rådgiverfaglighed og det som Birgitte Nortvig uddyber som rådgiverens fem positioner – nemlig rollerne som ekspert, faglig formidler, coach, sparringspartner og gamemaster – blev resten af dagen brugt på øvelser og en fokuseret bevidsthed på det, der sker, når tillidsrepræsentanten indtager og flytter sig mellem de forskellige rådgiverpositioner.

På årsmødets anden dag lagde chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening, Niels Kjeldsen, ud med at opfordre de tilstedeværende til at melde sig til foreningens Løn- og Stillingsstrukturudvalg, der skal i gang med at formulere en ny lønpolitik samt til det andet udvalg, der arbejder med socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, nemlig Arbejdsmiljøudvalget.

Herefter lagde han op til årsmødets andet tema OK18, hvor lektor og Ph.d. samt arbejdsmarkedsforsker fra FAOS, Nanna Wesley, fortalte om forårets historiske overenskomstforhandlinger og den betydning hun mente, de kan få for de fremtidige overenskomstforhandlinger og den danske model. Det sluttede med spørgsmål: Bliver emnerne ud over løn og lærernes arbejdstid, ligeløn, lavtløn og arbejdsmiljø? Kan lønmodtagerne mobiliseres igen? Er arbejdsgivernes dage som proaktive forbi? Skal aftalemodellen justeres? Er der behov for institutionelle forandringer?

God stemning og udveksling af erfaringer på tværs

Årsmødet var præget af god stemning, talelyst og engagement. Det viser deltagerevalueringerne, der giver mødet 69 dobbelte og enkelte smileyer, mens 6 er neutrale og ingen er negative. I kommentarerne er der glæde over, at formanden afsatte så god tid på mødet, gaven: rådgiverhåndbogen, netværksmulighederne og den konkrete dialog om tillidsrepræsentanternes arbejde ude på arbejdspladserne og i samarbejde med foreningen.

Ninna Zaar, som er tillidsrepræsentant for 30 psykologer i PPR, Aalborg var også godt tilfreds med dette års TR-Årsmøde og fortæller her, hvad hun fik ud af det.

– Jeg tager blandt andet med mig, at TR-rollen er lidt i opbrud. Og det synes jeg godt, at jeg kan genkende. Da jeg begyndte som tillidsrepræsentant, havde jeg en forventning om, at jeg primært skulle beskæftige mig med vilkår for løn og sikre mig, at de aftalte rammer i fx overenskomsten blev overholdt.

Jeg har dog efterhånden, som tiden er gået erfaret, at jeg bruger det meste af min tid på at beskæftige mig med arbejdspladsens udvikling og de organisatoriske rammer for mine medlemmer, hvilket stiller nogle helt andre krav til rollen. Dagens oplæg ift. TR som rådgiver spillede godt ind i den nye virkelighed.

Hun fortsætter:
– Det var et rigtigt fint arrangement med kompetente oplægsholdere. Generelt tænker jeg at formen på årsmødet, hvor der både bliver prioriteret fagligt indhold og socialt samvær, er god, idet det man får mulighed for at skabe mere personlige relationer og derved måske har nemmere ved at tage kontakt til andre TR-kollegaer, hvis der er noget man er i tvivl om.

Det er også dejligt at se, at det arbejde tillidsrepræsentanterne udfører i dagligdagen bliver prioriteret af foreningen herunder Eva. De fælles arrangementer kan være med til at give fælles sprog.

– At få lov til at mødes med andre tillidsrepræsentanter fra hele landet giver jo også en unik mulighed for at se ligheder og forskelle i de udfordringer, vi møder. Det bliver muligt at drøfte aspekter og opdage, at andre bakser med præcis de samme ting, og hvis man er heldig, har de fundet en løsning, som man kan blive inspireret af og arbejde videre med, når man kommer hjem.

Endelig det gode råd:

Til de årsmøder, jeg har været med til, har vi siddet opdelt i forhold til vores netværk ved de faglige oplæg, og for at øge inspirationen tænker jeg, at man med fordel kan ”ryste posen lidt” og blande fx forskellige landsdele, men stadig fastholde de forskellige områder, vi arbejder i. Alternativt give mere tid til netværksdannelse på tværs, da det er meget inspirerende at høre, hvordan andre lykkes i deres rolle som TR.

Se billederne fra årsmødet her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge