NYT! Psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund

Undervisere

Ditte

Ditte Shapiro, psykolog, ph.d., adjunkt på Professionshøjskolen Absalon.
Tinna Wisborg Bach, specialpsykolog i børne-og ungdomspsykiatri, koordinerende psykolog i Røde Kors Asylafdeling.  
Mette Bork, psykolog specialist i klinisk børnepsykologi, Specialpædagogisk Sektion, PPR Aarhus.
 
Formål
Børn og unge med flygtningebaggrund lever med erfaringer fra krig, vold, flugt og adskillelse fra familie i socialt udsatte hverdagsliv, der bl.a. er karakteriseret ved udfordringer forbundet med at lære dansk, håndtere tab og blive del af nye fællesskaber. De seneste år er et stigende antal børn og unge flygtet til Danmark og da forskning dokumenterer, at denne heterogene gruppe af børn og unge har en øget risiko for at udvikle komplekse psykiske problemer, udbydes dette kursus. 
 
Kurset har til formål at styrke psykologer i at identificere psykiske vanskeligheder hos børn og unge med flygtningebaggrund på baggrund af viden om hvordan vold, overgreb, opvækstbetingelser og livsvilkår, som flygtninge i Danmark, kan have betydning for børn og unges udvikling af psykiske problemer.
  
Formålet er også at kvalificere psykologer i forhold til at gennemføre psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund med udgangspunkt i aktuel forskning om målgruppen, psykiske reaktioner, traumatisering og refleksion over usikkerheder forbundet med psykologisk undersøgelse af børn og unge, som har flygtningebaggrund.  
Kurset er udviklet som led i Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram om børns udvikling og uddyber den faglige vejledning om psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund, som Dansk Psykolog Forening udgav i 2017 (se link til vejledningen under litteratur). 

Læringsmål
Kurset giver viden om aktuel socialpsykologisk og klinisk psykologisk forskning samt praksis om psykiske vanskeligheder hos børn og unge med flygtningebaggrund. Dette med afsæt i viden om og forståelse af de problemer, som børn og unge med flygtningebaggrund kan have, som værende komplekse. 

Kurset giver dig færdigheder i:

  • At blive skærpet på at identificere psykiske vanskeligheder hos børn og unge med flygtningebaggrund.
  • På et introducerende niveau at planlægg og udføre psykologiske undersøgelser af børn og unge med flygtningebaggrund.
  • At afdække og analysere komplekse sammenhænge i samarbejde med barnet, forældre og pædagogisk personale i gennemførelse af psykologiske undersøgelser.

Kurset giver dig kompetence til:

  • At vurdere hvilke former for intervention, som barnet, familien og skolen har behov for.
  • At reflektere over usikkerheder/bias og hvilken betydning det kan have i mødet med barnet/den unge og familien.

Målgruppe
Psykologer der arbejder i kommunale sammenhænge, fx PPR og Socialforvaltning, B&U-psykiatrien og privatpraksis, som i deres arbejde har kontakt med børn og unge med flygtningebaggrund.  
Kurset består af en introduktion til forskning om og psykologisk undersøgelse af målgruppen, og er således målrettet psykologer, som arbejder med eller som fremadrettet ønsker at beskæftige sig med målgruppen.  
Det forudsættes at deltagerne har viden om børns udvikling, psykopatologi og nogen erfaring med psykologisk undersøgelse generelt. 

Undervisningsform 
Kurset består af forsknings- og praksisbaserede oplæg fra psykologer, som har forsknings- eller specialisterfaring og er kvalificerede i forhold til at arbejde med børn og unge med flygtningebaggrund.  
Underviserne inddrager undervejs deltagernes egne praksiserfaringer, udfordringer og refleksioner i forhold til psykologisk undersøgelse af målgruppen og der vil være mulighed for spørgsmål og refleksioner. 

Temaer i kurset
På kurset formidles aktuel socialpsykologisk forskning om flygtningefamiliers flugt og genskabelse af hverdagsliv i Danmark, samt viden om børns håndtering af og risiko for at udvikle psykiske vanskeligheder i forlængelse af flugt fra krig, vold m.m. Der vil være fokus på familiens betydning for børns håndtering af flugt og daglige belastninger i eksil.  

Kurset bidrager med klinisk psykologisk viden om traumatisering og psykiske vanskeligheder hos børn og unge med flygtningebaggrund, herunder PTSD. Samtidig præsenteres forskellige perspektiver på forholdet mellem belastende og beskyttende forhold ift. udviklingen af symptomer. Der vil også være fokus på betydning af barnets tilknytning og viden om hvordan børn kan være belastede af forældres traumatisering og generelle funktionsniveau. 

Kurset giver en grundig introduktion til centrale elementer og overvejelser forbundet med psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund. Der undervises i hvordan psykologisk undersøgelse gennemføres med udgangspunkt i den konkrete henvisningsproblematik og psykologfaglig viden om børns udvikling generelt samt særlige forhold forbundet med at vokse op med flugterfaringer og flygtningevilkår. Temaer som lovgivning, etik, samtaler med forældre og børn, psykologens interkulturelle kompetencer, anvendelse af spørgeskemaer og psykologisk testning, samt samarbejde med tolk vil blive adresseret. 

Forberedelse
Du bedes læse kapitel 2 om Traume og eksil i 'Børn og unge med flygtningebaggrund'. Derudover bedes du orientere dig i Dansk Psykolog Forenings faglige vejledning 'Psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund. Se nærmere under litteratur. Materialet vil være tilgængeligt i 'MitDP' ca. 3 uger før kursets start. 

Efter kurset
Såfremt der viser sig at være nok interesserede kursister, kan planlægges et opfølgende kursus i psykologisk behandling af børn og unge med flygtningebaggrund.   

Litteratur

  • Dansk Psykolog Forening (2017). Faglig vejledning. Psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund. Lokaliseret 2. november 2017 - tyk her!
  • Montgomery, E. & Linnet, S. (2012). Kap. 2: Traume og eksil (s.24-51). Børn og unge med flygtningebaggrund -  Anbefalinger til professionelle. København: Hans Reitzels Forlag. 
  • Endvidere vil deltagerne få henvisninger på kurset over den litteratur, som der refereres til på kurset.  

Godkendt til
Alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer med undtagelse af specialistuddannelsen i gerontopsykologi. 

 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - NYT! Psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund

Ref.nr.

1803991

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed

Pris excl. moms

- kr. 3850,00

Max deltagere

30

Ditte Krogh Shapiro

Ditte Krogh Shapiro

Tinna Wisborg Bach

Tinna Wisborg Bach

Mette Bork

Mette Bork

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge