Autisme og ICD-11, København

Undervisningen vil sætte fokus på ændringerne i ICD-11 indenfor autismeområdet set i forhold til det hidtidige diagnosesystem. Så vidt muligt vil der blive gjort rede for baggrunden for disse ændringer.
Desuden vil den kliniske anvendelighed af det nye diagnosesystem på autismeområdet blive diskuteret, samt for dets mulige indflydelse på fremtidig intervention og behandling af personer med autisme.
Implementeringen af ICD-11 i Danmark er ikke omfattet af kurset, fordi det er for tidligt at sige noget om, hvordan det kommer til at foregå.

Underviser

Dorte Bek-Pedersen, aut. Psykolog, Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri. Ansat på Center for Autisme, som er en fondsvirksomhed med et socialt, velgørende formål. Arbejder her bl.a. med udredning og behandling af børn, unge og voksne med autisme og andre tilstødende komorbide vanskeligheder. Desuden varetages undervisning om autisme og relaterede emner, samt rådgivning og supervision af fagpersoner og pårørende, bl.a. som leverandør til VISO.

I de foreløbige udkast til ICD-11 ses, som i DSM V, en introduktion af underkapitlet Neuroudviklingsforstyrrelser, Her er autismespektrumsforstyrrelse placeret sammen med kategorierne intellektuelle forstyrrelser, forstyrrelse af tale eller sprog, ticsforstyrrelser, ADHD m.fl., hvor autisme I ICD-10  har været kategoriseret som en psykisk udviklingsforstyrrelse. Den nyeste forskningsmæssige viden om ætiologien bag autisme samt øget viden om, hvordan autismesymptomer ikke kun er tilstede og fremtræder i barndom og ungdom, men fortsat er tilstede i voksenårene og dermed i et livslangt perspektiv, synes således afspejlet i den kommende revidering af ICD-systemet.  

I ICD-11 forventes det, at underdiagnoserne infantil autisme, Aspergers Syndrom mv. ophæves. I stedet vil der som en del af den diagnostiske beskrivelse af en autismespektrumsforstyrrelse indgå en vurdering af sværhedsgraden eller omfanget af behov for støtte.

ICD-10´s beskrivelse af tre autistiske kernesymptomområder reduceres formentlig i ICD-11 til to, bestående af henholdsvis social kommunikation og social gensidighed samt, som det andet område, begrænset, repetitiv, infleksibel adfærd, interesser og aktiviteter. 

Der vil ved undervisningen blive sat fokus på de nævnte forandringer i forhold til ICD-10, herunder på de faglige guidelines i ICD-11, samt den mulige betydning for diagnostik og behandling i klinisk psykologisk praksis. Litteratur ang. erfaringer med DSM V vil blive inddraget.

Implementeringen af ICD-11 i Danmark er ikke omfattet af kurset, da det endnu er uvist hvornår og hvordan denne proces vil foregå.

Formål 
Formålet med kurset er, at du får kendskab til autismespektrumsforstyrrelse sådan som det er defineret og beskrevet i ICD-11. Herunder, så vidt muligt, rationalet bag forandringerne i ICD-11 set i forhold til ICD-10, samt kendskab til de nye diagnostiske guidelines. Den kliniske anvendelighed af ICD-11 i forhold til autisme samt hvilken indflydelse det kan få på fremtidig intervention og behandling vil blive diskuteret. 

Læringsmål
Kurset vil gøre dig i stand til (viden):

 • Kende til rationaler bag forandringer i ICD-11 i forhold til autisme.
 • Kende til den diagnostiske beskrivelse af autisme i ICD-11. 
 • Kende til mulige konsekvenser af de beskrevne forandringer i forhold til diagnostik, intervention og behandling af henholdsvis børn, unge og voksne med autisme.

Kurset vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At foretage relevante diagnostiske overvejelser om autismespektrumsforstyrrelse.
 • At gøre relevante overvejelser omkring mulige konsekvenser i praksis af den nye måde at diagnosticere autisme på. Herunder i forhold til intervention og behandling.

Målgruppe 
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig til psykologer, der arbejder med eller har interesse for autismespektrumsforstyrrelser. Det er en væsentlig fordel, hvis du som kursist har nogen erfaring med undersøgelse og diagnostik og/eller intervention i forhold til autisme.

Undervisningsform 
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og mindre øvelser. Der inddrages case-materiale hvor kursisten selv får mulighed for at arbejde med og gøre sig overvejelser om de diagnostiske guidelines.

Temaer i kurset

 • Forandringer i ICD-11 i forhold til autisme samt den forskningsmæssige nyere viden, der ligger til grund herfor.
 • Generelle diagnostiske guidelines ved ICD-11 og autisme.
 • Mulige diagnostiske og interventionsmæssige konsekvenser for henholdsvis børn, unge og voksne.

Litteratur 
Nedenstående litteratur er til inspiration og ekstra viden. Litteraturen forventes ikke læst inden kurset.

 1. Doernberg, E. og Hollander, E. (2016). Neurodevelopmental Disorders (ASD and ADHD): DSM-5, ICD-10, and ICD-11. CNS Spectrums, pp. 1-5
 2. Wakefield, J. C. (2016). Diagnostic Issues and Controversies ind DSM-5: Return of the False Positives Problem. Annu. Rev. Clin. Psychol.
 3. Murphy C. M. et. Al. (2016). Autism spectrum disorder in adults: diagnosis, menagement, and health services development (2016). Neuropsychiatric Diseases and Treatment, (12), 1669-1686.
 4. Hartley-McAndrew, M. et. Al. (2016). Rates of Autism Spectrum Disorder Diagnosis under the DSM-5 criteria comparede to DSM-IV-TR criteria in a Hospital Based Clinic. Pediatric Neurology.

Om godkendelse af kurset til specialistuddannelse
Kurset er uden forhåndsgodkendelse til specialistuddannelse. Du kan dog søge om godkendelse som en del af din samlede ansøgning til specialist, 3,5 timer.
 


 

FAKTA

Navn

Kurser uden forhåndsgodkendelse - Autisme og ICD-11, København

Ref.nr.

190109

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed

Pris excl. moms

- kr. 916,00

Max deltagere

30

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge