Ledelse og organisation

Underviser

Thomas Lundby, cand.psyk, specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Stifter og erhvervspsykolog hos IMPAQ – www.impaq.dk

Indledning 
Hvad enten du er psykolog i egen praksis, ansat som psykolog i kommunen eller regionen, eller om du er TR eller leder, vil viden om ledelse og organisation hjælpe dig til at perspektivere dine klienters eller din egen rolle i organisatoriske og ledelsesmæssige kontekster. Denne viden kan bidrage til den måde du selv eller din klient administrerer og udvikler det personlige lederskab til fx at indgå i organisatoriske processer, udviklingsmuligheder og indflydelse i egen eller klientens organisation. 
Ledelsesteorierne er mange og omsiggribende! Nogle af dem oplever du eller dine klienter måske gennem at være del af en organisatorisk og ledelsesmæssig struktur. Andre kan afprøves gennem de forskellige roller, som vi kan have i de forskelligartede organisatoriske kontekster, hvor der både ledes til siden til samarbejdspartnere og op til nærmeste leder.    

Formål
Formålet med kurset er, at du får kendskab til og en introduktion til forskellige tidsrelevante teorier og forståelser for ledelse og organisationer i såvel offentligt som privat regi. 
Du vil få kendskab til forskellige perspektiver på ledelse, ikke mindst hvilken betydning disse har for både den formelle lederrolle og for det personlige lederskab i en organisatorisk kontekst. 
Præsentationen af de forskellige ledelsesoptikker kobles til den nyeste forskning indenfor organisationsteori, herunder betydningen af sammenhænge mellem ex. kultur og struktur, effektivitet og arbejdsglæde. 
Som noget nyt på kurset, vil du få mulighed for at koble egen præference-profil (DISC-test) til den præsenterede viden om ledelse og organisation, og herved blive inviteret til at relatere den abstrakte viden til praksisnære erfaringer og handlemuligheder - og dermed få inspiration og sparring til dine udfordringer i hverdagen, der er relateret til dit personlige lederskab og din rolle i en organisatorisk kontekst.

Læringsmål
Med afsæt i en præsentation af forskellige udvalgte ledelsesteorier, herunder et særligt fokus på kompleksitetsteori og der personlige lederskab, vil du få viden om hvordan disse teorier spiller ind på din egen praksis via introduktionen til DISC-præferencetesten. Dette vil øge din indsigt ift. samspillet og dynamikkerne mellem dig som fagperson og teori om organisation og ledelse.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At identificere sammenhænge, samspil og dynamikker i ledelse og organisationer til brug i eget eller klienters personlige lederskab 
 • At identificere hvordan forskellige roller og adfærd kan anvendes i en organisatorisk kontekst
 • På introducerende niveau at anvende enkelte konkrete redskaber og metoder i dit eget eller klienters personlige lederskab

Du vil få kompetence i:

 • At påbegynde en strategi for, hvordan du fortsat udvikler dit personlige lederskab, herunder får en større bevidsthed om stærke og udfordrende aspekter.

Målgruppe

 • Kurset er henvendt til dig der er interesseret i at arbejde med dit personlige lederskab som psykolog eller som har brug for større viden om ledelse og organisation, fx som en del af dit arbejde med klienter. 
 • Hvis du tager kurset som del af din Specialistuddannelsen, er kurset placeret på tværgående modul, som betyder at det giver fagligt indsigt på tværs af alle specialer.  

Undervisningsform

 • Kursets undervisningsform vil veksle mellem:
 • Teoretisk oplæg
 • Individuelt arbejde med test
 • Gruppeøvelser/ sparring  
 • Plenumrefleksion
 • Gruppeinterview
 • Det forventes således at du deltager aktivt – både i form af gruppearbejde, samt åbne plenumrefleksioner.  

Temaer i kurset

 • Diskursers betydning for ledelses- og organisationsforståelse
 • Kompleksitetsteori og ledelse
 • Versatil og paradoksledelse
 • Det personlige lederskab
 • Egen præference-profil (DISC-test)  
 • Aktionslæring/ feedback - praksisoverførbarhed


Efter kurset
På kursets dag 2 vil du som afslutning arbejde med en slags handleplan for, hvordan du og dine med-kursister sikrer at den nye viden kommer i spil i praksis efterfølgende. Dette arbejde tager udgangspunkt i viden om aktionslæring og feedback som nødvendige og brobyggende redskaber.

Forberedelse  
Før kurset bedes du udfylde en præference-profil (DISC-test). Du vil modtage link til dette ca. 3 uger før kurset.

Litteratur 
Du bedes læse følgende 2 artikler før kurset. Artiklerne frit tilgængelige på nettet.

 1. Henriksen, M.N. (2016). Styrk dit mod som leder. Væksthus for Ledelse.
 2. Henriksen, M.N. & Lundby, T. (2013). Evidens i Organisationspsykologens arbejde. Psykolog Nyt, 10. 10-13  

Derudover anbefales følgende litteratur, men forventes ikke læst

 1. Haslebo, G. (2004) Relationer i organisationer 
 2. Henriksen, M. & Lundby, T. (2016) Frygtløs ledelse 
 3. Lüscher, L. (2013) Ledelse gennem paradokset.  

Godkendt til  
Specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.21., 12 timer. 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - Ledelse og organisation

Ref.nr.

190321

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Max deltagere

18

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge