NYT! Interventionsformer, børn og unge med flygtningebaggrund II

Underviser

Trine

Trine Normann Vangsbo, autoriseret psykolog. Tilknyttet Rudersdal Kommunes psykosociale flygtningeindsats og forud for dette projektleder på kommunens projekt for uledsagede mindreårige flygtninge. Derudover privatpraktiserende psykolog.

Formål
Børn og unge med flygtningebaggrund udgør en særlig målgruppe i vores hjælpesystem. Som psykologer sidder vi ofte med en nøglerolle i forhold til at forstå barnet og dets ressourcer og vanskeligheder samt kunne formidle denne viden til andre faggrupper. Misforståelser og mistro til systemet kan gøre det svært at få en flygtningefamilie til at acceptere et tilbud om hjælp og problemstillingerne er ofte komplekse, så hvordan hjælper man bedst? 

Formålet med kurset er at give dig viden om, hvordan man bedst får skabt en alliance med familien og barnet, og du får et overblik over særligt velegnede interventionsformer, både direkte med børn og familier og i form af rådgivning til andre faggrupper samt et blik på dine egne interkulturelle kompetencer, der er en nødvendig forudsætning for en meningsfuld intervention.

Læringsmål
Du vil på kurset tilegne dig viden om og et overblik over et bredt spektrum af interventionsformer i forhold til børn og unge med flygtningebaggrund.

Kursets mål er, at du udvikler færdigheder i forhold til:

 • At kunne skabe en alliance med familien og barnet
 • At kunne vælge egnet interventionsform i forhold til barnet og dets problemstilling
 • At kunne rådgive andre faggrupper om egnede interventioner i forhold til barn og familier

Kursets mål er endvidere, at du udvikler kompetencer i forhold til:

 • At kunne reflektere over dine egne interkulturelle kompetencer som del af et effektivt værktøj i arbejdet med børnene, de unge og deres familier  
Målgruppe
Psykologer der arbejder i kommunale sammenhænge, fx PPR og Socialforvaltning, B&U-psykiatrien og privatpraksis, som i deres arbejde har kontakt med børn og unge med flygtningebaggrund. Eller psykologer som ønsker at arbejde med denne målgruppe.
Det anbefales, at du tidligere har deltaget i kurset ’Psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund’ eller har erfaring med målgruppen som er svarende hertil. 

Undervisningsform

Kurset er tilrettelagt med en blanding mellem korte oplæg, cases, øvelser, gruppearbejde, diskussion i plenum. Kurset vil i høj grad inddrage forskellige typer aktiviteter for at give deltagerne mulighed for at afprøve de forskellige interventionsformer på selve kurset. Kurset lægger derfor også op til en høj grad af deltageraktivitet og er meget orienteret mod din egen praksis.

Temaer i kurset
 • Terapi med tolk
 • Alternativer til eller kombinationer med samtaleterapi
 • Interventioner på individuelt- samt familieniveau
 • Specialpædagogiske tiltag
 • Psykosocial støtte
 • Øgning af resilience på communityniveau.
 • Du kan ca. 3 uger før kurset i mit DP downloade et detaljeret undervisningsprogram for kurset. 

Forberedelse/mellem kursusdage
Forud for kurset kan du som deltager sende en case med et barn/ung med flygtningebaggrund til underviser via DP’s KursusCenter (du får mere information om dette). Beskriv casen i kortfattet og anonymiseret form (max ½ side) med din centrale udfordring ift. casen (f.eks. tabuer, samarbejdspartneres ageren, misforståelser, barnets afvisning af det terapeutiske rum ell. lign.)

Efter kurset
På kurset lægges konkrete planer for afprøvning af interventionsformer og nye ideer i praksis. Der følges op på erfaringerne 14 dage efter kurset via mail fra underviser.

Litteratur
Deltageren kan med fordel gøre sig bekendt med følgende litteratur forud for kurset:
Levine, P  & Kline, M. (2012). Traumer set med barnets øjne. Heling af traumer hos børn og unge. København: Dansk Psykologisk Forlag.
Bovbjerg, A. & Kahler, E. M. (2007). Det traumatiserede barn - symptomer, konsekvenser og behandling. København: Frydenlund.
Endvidere vil deltagerne få henvisninger på kurset over den litteratur, der refereres til på kurset.

Godkendelse 
Kurset er uden forhåndsgodkendelse til specialistuddannelse. Du kan dog søge om godkendelse som en del af din samlede ansøgning til specialist

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - NYT! Interventionsformer, børn og unge med flygtningebaggrund II

Ref.nr.

1903999

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed

Pris excl. moms

- kr. 1833,00

Max deltagere

30

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge