Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser, Aarhus

 

Undervisere 
 Else  Jane  Kristian


Else Charlotte Brunvand
, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi
Jane Evald, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi
Kristian Bech Arendt, Cand.psych., ph.d. Adjunkt, 

Formål

Som psykolog indenfor børne- og ungeområdet er væsentlige opgaver psykologisk udredning, diagnostik og vurdering af eventuelt behov for intervention ift. børn, unge og deres familier. For at kunne dette, har vi brug for solid forskningsbaseret og teoretisk viden om børn og unges udvikling og mulige udvikling af forstyrrelser i udviklingen. 
Formålet med kurset er at give dig et bredt kendskab til teoretisk og empirisk viden om barnets normale udvikling, samt give dig et grundlag for at kunne genkende og forstå de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser ud fra anerkendte diagnosesystemer som ICD og DSM. Hovedvægten lægges på ICD-10/ICD-11. Da kurset anbefales i begyndelsen af specialistuddannelsen ligger hovedvægten på forståelse af og teoretisk viden om barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser. Det betyder, at kurset ikke i særlig grad kommer ind på interventionsformer.


Læringsmål
Kurset vil sætte fokus på barnets normaludvikling og udviklingsforstyrrelser ud fra det udviklingspsykopatologiske, tilknytningsteoriske, neuro/kognitionspsykologiske, neuro affektive og socialt indlæringsteoretiske paradigme. Forstyrrelser i udviklingen vil blive diskuteret indenfor rammerne af det det psykiatrisk diagnostiske system ICD-10/ICD-11 med henvisning til DSM-V, hvor dette er relevant. Samtidigt vil diagnostiske overvejelser sættes i spil i forhold til at uddrage relevante informationer ud fra teori, empiri og cases, som sætter dig i stand til at vurdere hvilke indsatsområder, der bør inddrages i en evt. intervention.

Kursets mål er at give dig følgende færdigheder:

 • At kunne skelne mellem almindelig og forstyrret udvikling hos børn og unge.
 • At have et skærpet blik for risiko- og beskyttelsesfaktorer i børn og unges udvikling.
 • At kunne identificere de mest almindelige udviklingsforstyrrelser med henblik på at tilrettelægge udredning, og intervention.
 • At kunne foretage differential diagnostiske overvejelser vedrørende de mest almindeligt forekommende udviklingsforstyrrelser funderet i ICD-10/ICD11.

Kursets mål er endvidere at give dig følgende kompetencer:

 • At reflektere kritisk over evidensen og evidensbegreberne samt egen praksis i forståelsen af børn og unges udvikling og udviklingsforstyrrelser. 

Målgruppe
Psykologer i begyndelsen af deres specialistuddannelse indenfor børneområdet. 
Det anbefales at psykologer, som er i gang med specialistuddannelse, gennemfører dette kursus før kurset 5.3. Psykologisk udredning som også er på børnemodulet for specialistuddannelser inden for børneområdet.


Deltagerforudsætninger
Det forudsættes at kunne diagnosegrupperne i ICD-10.


Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, plenum- og gruppedrøftelser samt øvelser.

Temaer i kurset

 • Risiko og beskyttende faktorer i børns udvikling 
 • Normal udvikling hos børn og unge
 • Diagnostiske systemer med hovedvægt på ICD
 • Differentialdiagnostik og komorbiditet.
 • Spektret af autismeforstyrrelser
 • Sociale funktionsforstyrrelser
 • Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed
 • Traume, adfærds og emotionelle forstyrrelser
 • Specifikke indlæringsvanskeligheder
 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Medfødt og erhvervet hjerneskade 

Forberedelse
Det forventes, at du arbejder med tekster forud for kurset samt arbejder med tekster og øvrigt materiale mellem kursusdagene, forventeligt 3 artikler forud for kurset og 5 artikler forud for anden del af kurset.  

Efter kurset
Der udleveres samlet litteraturliste på kurset til videre læsning for interesserede efter kurset. 

Litteratur
Artiklerne, som anbefales læst før kurset, kan downloades fra Mit DP 3 uger før kursets start.

Godkendt til
Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.2., 30 timer.
 

FAKTA

Navn

Børnemodulet - Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser, Aarhus

Ref.nr.

190502

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Pris excl. moms

- kr. 8807,00

Max deltagere

24

Else Charlotte Brunvand

Else Charlotte Brunvand

Jane Evald

Jane Evald

Kristian Arendt

Kristian Arendt

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge