Psykologisk udredning, Aarhus

Undervisere
Else  Jane     Heidi   Kristian
 
Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi, Heidi Toft Christiansen, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi, Jane Evald, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi og Kristian Bech Arendt, cand.psych.

Formål
Når vi som psykologer udfører psykologiske udredningsopgaver i forhold til børn, unge og familier, er det vigtigt at have et basalt og bredt kendskab til udredningsmetoder og undersøgelsesredskaber, så vi kan vælge de rigtige redskaber ift. den givne problemstilling. 
Vi vil på kurset beskæftige os med centrale temaer ifm. At udføre en psykologisk udredning, eksempelvis: Hvilke udredningsredskaber skal jeg vælge i denne situation? Hvem bestemmer metoden og indholdet i udredningen? Hvad stiller jeg op, hvis testpersonen ikke kan udredes med almindelige testmetoder? Hvordan omsætter jeg udredningen til praksis? Hvordan kan jeg bedst formidle udredningsresultatet til barnet, den unge, familien og professionelle.

Kursets overordnede formål er:

 • At give dig en bred og evidensbaseret viden om udredningsmetoder og udredningsredskaber.
 • At knytte den viden til praktiske, konkrete og dagligdagsproblemstillinger i udførelsen af dine psykologiske udredninger.
 • At øge din evne til refleksion om de etiske, juridiske og praktiske aspekter ved udførelsen af psykologiske udredninger.
   
Kurset omfatter ikke fyldestgørende demonstration af udredningsredskaber eller administration af udredningsredskaber, men området bliver vist gennem konkrete udredningseksempler og mindre øvelser.
 
Læringsmål
På baggrund af bred viden om udredningsmetoder og udredningsredskaber – både kvantitative og kvalitative – trænes du på introducerende niveau i at planlægge, designe og udføre en psykologisk udredning.
 
Dette vil gøre dig i stand til færdigheder:
 • At identificere og analysere en problemstilling og efterfølgende vælge relevante udredningsmetoder og – redskaber.
 • At tage beslutning om, hvorfor og hvornår det er relevant at foretage en psykologisk udredning af børn og unge.
 • At kunne planlægge og tilrettelægge en psykologisk udredning, samt vælge design for udredningen (test, observationer, samtaler, spørgeskemaer, mv.).
 • At kunne formidle den psykologiske udredning til barnet, den unge, familien og det professionelle netværk både mundtligt og skriftligt.
Du vil få kompetencer i: 
 • At kunne reflektere over de etiske aspekter ved udførelsen af psykologiske udredninger samt reflektere og vurdere de enkelte redskabers relevans, formåen og begrænsninger i forhold til udredning af barnet/ den unge, familien og det sociale miljø. 
Målgruppe
Psykologer i starten af deres specialistuddannelse på børneområdet. Større udredningserfaring er ikke en forudsætning. 
Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at have taget kurset ”Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser” før dette kursus.  
 
Undervisningsform
Undervisningen tilrettelægges med en kombination af:
 • Oplæg
 • Filmklip
 • Plenumdiskussioner
 • Procesorienteret gruppearbejde med øvelser og gruppediskussioner
 • Rollespil vedr. anvendte metoder i den psykologiske udredning og formidling af dette  
Temaer i kurset
 • Kvantitative og kvalitative tests, ratingsscales, psykometri og semistrukturerede interviews.
 • Børneneuropsykologisk udredning, intelligenstestning og vurdering af det adaptive funktionsniveau.
 • Kvalitative vurderinger, samtaler og observationer.
 • Hypoteseafprøvning, caseformulering, den kliniske vurdering og rollen som undersøger.
 • Analyse af barnets relationelle og sociale miljø, herunder den familieretslige udredning.
 • Udredning af specifik psykopatologi og differentialdiagnostiske overvejelser.
 • Tolkning af udredningsresultater, rapportskrivning og formidling af udredningen.  
Forberedelse
Kursisterne opfordres til at medbringe en udført anonymiseret anamnese på 1. kursusdag - (Max. ¾ A-4 side).
 
Litteratur
Der forudsættes læst litteratur forud for kurset litteraturelisten vil blive lagt i "Mitdp" ca. 3 uger før kursusstart.
 

Godkendt til
Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.3., 36 timer.
 

FAKTA

Navn

Børnemodulet - Psykologisk udredning, Aarhus

Ref.nr.

190503

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Pris excl. moms

- kr. 9778,00

Max deltagere

25

Else Charlotte Brunvand

Else Charlotte Brunvand

Heidi Toft Christiansen

Heidi Toft Christiansen

Jane Evald

Jane Evald

Kristian Arendt

Kristian Arendt

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge