Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdetUnderviser

Søren Birkeland, cand. jur., speciallæge, cand. med., ph.d., adjunkt på Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Formål
I dagligdagen som psykolog er man som andre fagpersoner både underlagt nogle etiske principper såvel som en særlig lovgivning. Det har f.eks. betydning når der journaliseres, klienter spørges om samtykke, spørgsmålet rejser sig om tavshedspligt eller der måske skal udfærdiges en underretning.  Man har som psykolog dagligt brug for at gøre sig etiske overvejelser, når man udøver faget og træffer beslutninger – uanset hvilket felt, man er i.

På kurset vil du som psykolog blive skarpere på lovgrundlaget og på en række væsentlige etiske principper. Du vil også få lejlighed til at drøfte og overveje etiske dilemmaer med baggrund i egne praktiske erfaringer.

Kursets formål er, at du tilegner dig kendskab til en række relevante love inden for børne- og ungeområdet (psykologloven, forvaltningsloven, lov om social service, folkeskoleloven sundhedsloven, forældreansvarsloven m.v.), tillige med kendskab til begreber, teorier og metoder til at forstå etiske problemstillinger, herunder brug af de etiske principper for nordiske psykologer.

Læringsmål:
Du vil på kurset få viden om:

 • At kende de rammer, som lovgivningen afstikker.  

Du vil få  færdigheder i:

 • At anvende af de etiske principper for nordiske psykologer i dit faglige arbejde.
 • At skærpe din opmærksomhed overfor de etiske problemstillinger og dilemmaer, som du møder i dit arbejde med henblik på at udvikle din ansvarlighed overfor lovgivningen og dine klienter.  

Du vil få  kompetence i:

 •   At udvikle etiske refleksioner i relation til relevant lovgivning og psykologiske arbejdsopgaver såsom udfærdigelse af rapporter, formidling, rådgivning samt behandling.

Målgruppe
Psykologer med interesse for etiske problemstillinger, som evt. er i gang med specialistuddannelse.

Undervisningsform
Oplæg fra underviser samt arbejde med praktiske øvelser, hvor deltagernes personlige erfaringer og vurderinger søges inddraget. 

Temaer i kurset

 • Introduktion til almindelig etik. Normativ etik, metaetik og anvendt etik
 • Etiske grundbegreber: Regel, konsekvens, diskurs, pligt, samvittighed.
 • Den anvendte etik og professionsetikken for psykologer
 • Psykologen og loven. Etik og jura. Lovgivningens praktiske og faglige konsekvenser.
 • Psykolognævn, Disciplinærnævn, Patientombud og Etiknævn. Opgaver og funktion.
 • De etiske principper og deres forvaltning i praksis. Respekt, ansvar, kompetence og integritet.
 • De lovgivningsmæssige rammer for psykologers virksomhed.
 • Forældremyndighed.
 • Fortrolighed, tavshedspligt, underretningspligt og oplysningspligt.
 • Journalisering og kontrol med informationer.
 • Magt og myndighedsudøvelse. Psykiatriret.
 • Kvalitetssikring i faglige relationer.


Forberedelse/mellem kursusdage
Det vil således være praktisk, om den supplerende litteratur (se afsnit herom 1-10) forudgående findes downloadet på PC eller lignende som medbringes med henblik på brug under kurset. Litteraturen 1-10 er angivet med henblik på, at du har mulighed for at orientere dig i den relevante lovgivning for området – også under kurset.

Da kursets program er omfattende, vil en vis grad af forberedelse øge dine muligheder for udbytte af de to dage, hvor vi i fællesskab kan arbejde med opgaven. I nedenstående litteraturliste kan du se, hvad du skal læse inden kurset og hvilken litteratur du kan læse, såfremt du ønsker yderligere uddybning af emnet.

Du vil inden kurset modtage en introduktionsskrivelse, hvor du bliver bedt om at fremsende (anonymiserede) eksempler på etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger og dilemmaer fra din faglige hverdag. Underviser vil inddrage dem i undervisningen.

Litteratur som læses inden kursusstart
Litteratur, som det forudsættes, at du har læst inden kurset. Litteraturen kan downloades fra Mit DP ca. 3 uger før kursets start. Bemærk at lovgivningen er dynamisk og at den nyeste, aktuelle regulering naturligvis skal benyttes.

1.       Etiske principper for nordiske psykologer.

2.       Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.  
 

Supplerende litteratur som du selv skal anskaffe dig / downloade fra www.retsinformation.dk   
Supplerende litteratur er angivet med henblik på, at du har mulighed for at orientere dig i den relevante lovgivning for området. Det vil således være praktisk, om den forudgående findes downloadet på PC eller lignende som medbringes med henblik på brug under kurset.
 

 1. Sundhedsloven, kapitel 5, 8 og 9
 2. Forvaltningsloven
 3. Offentlighedsloven
 4. Serviceloven, kapitel 11 og 27
 5. Retsplejeloven, kapitel 18
 6. Straffeloven, § 152-§ 152f
 7. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
 8. Bekendtgørelse af forretningsorden for Psykolognævnet
 9. Klage- og erstatningsloven kapitel 1-3
 10. Vedtægter for Etiknævnet, Dansk Psykologforening
 11. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser
 12. Databeskyttelsesloven med bilag (lov 502)

Forslag til uddybende litteratur som

 1. Forældreansvarsloven
 2. Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
 3. Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
 4. Birkeland, S. (2013). Psykolog i sundhedsvæsenet. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 89(8), 44-50. Kan downloades her: https://www.mitdp.dk

Litteratur for særligt interesserede

 1. Lohmann-Davidsen, E. (2017). Psykologen og klienten – retligt set. Danmark, Hans Reitzels Forlag.
 2. Dahl Rendtorff, J. (2011). Etik for Psykologer. Danmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Godkendt til 

Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.5., 12 timer.

FAKTA

Navn

Børnemodulet - Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet

Ref.nr.

190505

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed

Pris excl. moms

- kr. 3555,00

Max deltagere

25

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge