Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge særlig med vægt på BRIEF-2 og D-KEFS

   
Nina                                      Ann-Marie

Undervisere
Nina Madsen Sjö, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi, ph.d. Nina er selvstændig psykolog med både kliniske og forskningsopgaver. De kliniske består i diagnostiske udredninger i psykiatrisk regi samt børneneuropsykologiske undersøgelser for kommuner, forældre og forsikringsselskaber. Nina er tilknyttet et fireårigt forskningsprojekt i regi af Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge, hvor hun er med til at vælge, implementere og evaluere indsatser til børn og unge, der er anbragt i plejefamilier. Ninas ph.d. omhandlede et forskningsprojekt, hvor 9.500 danske børns evne til problemløsning, selvregulering og socio-emotionelle funktion blev undersøgt. Nina er tidligere afdelingsleder på Center for Hjerneskade, hvor opgaverne bestod af undersøgelser af børn omed kognitive vanskeligheder samt rådgivning af børnenes skoler og forældre. Nina har været projektleder på et forskningsprojekt om kognitiv træning af børn herunder deres eksekutive funktioner og har været underviser på faget børneneuropsykologi på kandidatdelen på Københavns Universitet. 

Ann-Marie Low, cand.psych., specialist i neuropsykologi, ph.d. Ann-Marie har været ansat i (voksen) psykiatri, neurologi og på rehabiliteringshospitaler samt afdeling for børn med erhvervet hjerneskade, Center for Hjerneskade og i PPR. Ann-Marie har ligesom Nina været underviser på faget ’børneneuropsykologi’ på kandidatdelen på Københavns Universitet og underviser fortsat på både bachelor og kandidat niveau på Københavns Universitet. Ann-Marie er ansat ved Selma Marie neurorehabi9literingscenter, et højst specialiseret rehabiliterings bofællesskab i Ølstykke. 

Formål
Eksekutive funktioner er kernefærdigheder for børn og unge, men kan være en udfordring at undersøge, især da definitioner af eksekutive funktioner varierer og det kan være vanskeligt at udvælge test, som er både valide og har gode (danske) normer. Desuden kan det være svært at vide om man skal foretage formel (tidskrævende) testning eller om det er tilstrækkeligt med en beskrivelse af eksekutive funktioner i hverdagen (fx ved et spørgeskema).

Kursets formål er at give dig praktiske redskaber og teoretisk viden til at undersøge børn og unges eksekutive funktioner.

Læringsmål
Med afsæt i en gennemgang af den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om eksekutive funktioner hos børn samt belysning af eksekutive funktioners udvikling gennem barndommen, vil vi på kurset arbejde med, hvordan man kan undersøge børn og unges eksekutive funktioner. Vi vil også belyse eksekutive vanskeligheder hos diagnostiske grupper.

Kurset vægter især en grundig analyse af de 9 eksekutive test, der indgår i D-KEFS (Delis-Kaplan Executive Function System) og en gennemgang af spørgeskemaet BRIEF-2s styrker og faldgruber. Desuden gives en kort gennemgang af øvrige test og spørgeskemaer på det danske marked indenfor de eksekutive funktioner.

Kursets mål er at gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne planlægge og udføre et relevant undersøgelsesforløb mhp. vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge.
 • At kunne udvælge relevante eksekutive undersøgelsesmetoder – både i relation til faglige spørgsmål, kontekst, praktiske omstændigheder og eget kompetenceniveau.

Kursets mål er at gøre dig i stand til (kompetencer):

 • At kunne forholde dig kritisk til forskellige undersøgelsesmetoder fx spørgeskemaer (såsom BRIEF-2) versus eksekutive test (fx deltest fra D-KEFS).
 • At forholde dig kritisk til testresultater, herunder vurdering af resultater i forhold til psykometrisk viden om den enkelte test/ det enkelte spørgeskema.


Målgruppe
Psykologer, der tester børn og unge fx psykologer i psykiatrien, neurologien eller i PPR, der ønsker at tilegne sig viden om udredning af eksekutive funktioner med afsæt i et teoretisk og evidensbaseret tilgang.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem undervisning og diskussioner i plenum og korte seancer med gruppearbejde, blandt andet med inddragelse af (egne) cases og demonstration af udvalgte udfordrende deltest fra D-KEFS.

Temaer i kurset

 • Kognitiv undersøgelse af eksekutive funktioner
 • Analyse og tolkningsproces af BRIEF-2 og D-KEFS, samt disse redskabers psykometriske egenskaber
 • Eksekutive funktioners fremtrædelsesform hos forskellige diagnostiske grupper
 • Udvikling af eksekutive funktioner
 • Teorier vedrørende eksekutive funktioner
 • Kritik af nuværende teorier og definitioner vedrørende eksekutive funktioner samt testning af disse

Forberedelse/mellem kursusdage
Det forventes at du læser artikel 1 grundigt før kursusstart. Artikel 2 og 3 kan med fordel læses før, men også efter kursets start. Der vil ca. 3 uger før kursets start ligge en kort litteraturliste i ’Mit DP’, som du kan downloade.

Du opfordres til at indsende cases til gennemgang i plenum for at illustrere forskellige læringspunkter. Herudover bedes du indsende testscores og printouts fra fx BRIEF-2. Du skal være opmærksom på, at casene, testscores og printouts skal være anonymiserede så de kan uddeles og drøftes på holdet. Du er velkomme til at kontakte Ann-Marie, hvis du har spørgsmål til dette - mail: ann-marie.low@psy.ku.dk. 

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp. konsolidering.

Litteratur
Litteraturen kan downloades fra mit DP ca. 3 uger før kursusstart.  

Det forventes, at du har læst artikel 1 grundigt før kursets starts. Artikel 2 og 3 kan med fordel læses før kursets start, men kan også læses efterfølgende:

 1. Miyake, A. & Friedman, N. P. (2012). The Nature and Organization of Individual Differences in Executive Functions: Four General Conclusions. Curr Dir Psychol Sci. February; 21(1): 8–14.
 2. Isquith, P.K. et al. (2013). Contribution of Rating Scales to the Assessment of Executive Functions. Applied Neuropsychology, 2: 125–132.
 3. Homack, S. et al. (2005). Test Review: Delis-Kaplan Executive Function System. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 27:599–609.

Godkendt til
Specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi: 7.4.4.2.2., 3 timer og 7.4.4.2.3., 9 timer.

Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: 6.4.4.2.2., 12 timer.
Specialistuddannelse i psykoterapi, børn: 12.4.4.2.1., 12 timer.
Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: 8.4.4.2.1., 12 timer.

FAKTA

Navn

Specialiseringsmodulerne - Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge særlig med vægt på BRIEF-2 og D-KEFS

Ref.nr.

19811

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Varighed

Pris excl. moms

- kr. 4242,00

Max deltagere

18

Nina Madsen Sjö

Nina Madsen Sjö

Ann-Marie Agerbo Low

Ann-Marie Agerbo Low

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge