Supervision af andre faggrupper, Århus

 

Underviser
Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi, forfatter til flere bøger og artikler om systemisk supervision, rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. Benedicte Schilling har efteruddannelse i både systemisk psykoterapi og familiebehandling samt i systemisk organisations- og managementpsykologi. E-mail: bs@schillingcts.com    

 

Formål
Det overordnede formål med kurset er at klæde dig på - til med faglig sikkerhed at kunne supervisere andre faggrupper efter evidensbaserede, psykologfaglige, videnskabeligt baserede metoder.

Læringsmål 
Du vil på kurset tilegne dig specifik, teoretisk kompetence, viden om og et metodisk overblik over anvendelsen af supervision i en psykologfaglig, videnskabelig ramme, som muliggør refleksion over de mange udfordringer, der hyppigt forekommer, når psykologer superviserer andre faggrupper.
Vi vil på kurset arbejde med  videnskabelig, teoretisk og praktisk orienteret viden på introducerende niveau med henblik på, at du kan navigere psykologfagligt og kritisk i fagområdet.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder) på introducerende niveau:

 • At identificere systemfaktorer og organisatoriske forhold som fremmer et hensigtsmæssigt læringsklima.
 • At kende de formelle og psykologiske faktorer, der er bestemmende for at etablere supervisions- og læringskontrakt, herunder forhandling med managers, personaleteam og individuelle supervisander.
 • At identificere en række konkrete opmærksomhedsfelter, temaer, tilgange og konkrete redskaber, som er centrale at have i sit opmærksomhedsfelt og i sin redskabskasse som  supervisor
 • At kende forhold, som skaber basis for, hvordan læring monitoreres og evalueres i supervision.
 • At kende og sammenstille f orskellige tilgange, modeller og metoders anvendelighed i relation til at skabe professionsudvikling.  

Målgruppe og deltagerforudsætninger
Kurset henvender sig til alle psykologer, som arbejder med supervision, som en del af deres arbejde uanset erfaringsniveau, sektor eller teoretisk og metodisk referenceramme, du arbejder indenfor.
Det forudsættes, at du er indstillet på at deltage i et kursus, som er yderst koncentreret didaktisk med meget højt niveau af formidling af ny, faglig viden på kort tid. 

Undervisningsform 
Formen vil hovedsagligt være didaktiske, teoretiske oplæg fra underviser, krydret med læringsmæssige kritiske dialoger, analyse og refleksioner med hinanden i plenum. Der vil ikke være plads til gruppearbejde eller gruppeøvelser på dette kursus p.g.a. tiden. 
Der stilles forventninger om deltagernes professionelle engagement og aktivitet på kurset, hvor kursusleder fungerer som katalysator, teoretisk og metodisk inspirator. Vi vil drøfte problemstillinger for supervision i de enkelte præsenterede temaer i det omfang, der er tid til det. 
 

Temaer i kurset

 • Systemfaktorer og organisatoriske forhold som fremmer et hensigtsmæssigt læringsklima og kultur.
 • Den formelle og psykologiske supervisions- og læringskontrakt.
 • Monitorering og evaluering af læring i supervision.
 • Forhandling af supervisionskontrakt og læringsmål for supervisionsforløb med både managers, personaleteam og individuelle supervisander.
 • Forskellige tilgange, modeller og metoders anvendelighed til at skabe professionsudvikling. (Kurset vil ikke gennemgå eller øve alle de konkrete supervisionsmetoder i detaljer, men give ideer til psykologens refleksion om valg af de enkelte metoder.)
 • Læringspotentialerne i supervision og konsultation samt tilgrænsende læringskontekster.
 • At navigere i de forskellige læringskontekster.
 • Forhold, der spiller ind i etablering af og betydning af den supervisoriske arbejdsalliance.
 • Dilemmaer i tværfaglige supervisionsgrupper samt sociologisk/kulturelle/psykologiske forhold.

Der er udarbejdet både flyer og et mere detaljeret program til kurset. Begge dele udsendes til kursisterne før kurset

 

 

Forberedelse
Det forudsættes, at du læser i hvert fald de 4 først nævnte artikler/kapitler fra litteraturlisten før kurset for at begynde at stifte kendskab med det psykologfaglige, videnskabelige ”sprog” og tilgang, som særligt kendetegner det psykologiske fagområde. Og for at give et samlet indledende overblik over den psykologfaglige supervisions temaer.
 

 

Efter kurset
Det anbefales, at du efterfølgende giver sig tid til at investere tid i at (videre)udvikle din praksis med supervision af især andre faggrupper. Og efter kurset arbejder målrettet for at dygtiggøre dig, således at du efterhånden får en følelse af sikkerhed og rutine i det at supervisere psykologfagligt.
Det er derfor hensigten og opfordringen, at du/I efter kurset evt. finder sammen i mindre læringsgrupper eller med din eksisterende supervisionsgrupper og drøfter videre om de temaer som præsenteres på kurset, således at du efter kurset får øvet egen supervisionspraksis i refleksion med andre psykologkolleger og med henblik på at have fokus på udvikling af egne praktiske supervisionsfærdigheder.  
Det anbefales, at særligt interesserede psykologer efterfølgende tager kursus 2, som er langt mindre didaktisk og dialogisk, reflekterende og hvor konkrete supervisionsdilemmaer fra praksis kan drøftes både i plenum og i mindre grupper. Deltagelse på kursus 2 forudsætter, at man har gennemført dette kursus 1.

Litteratur   

Forudsættes læst før kurset - kan findes i MitDP ca. 4 uger før kursusstart.

1. Schilling, Benedicte; Claus Haugaard Jacobsen & Jan Nielsen. Supervision og de 3 K’er - Psykolog Nyt, nr. 4, 2010.
2. Jacobsen, Claus Haugaard & Karen Vibeke Mortensen (2017): Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde: Almen og psykodynamisk supervisionsteori, Hans Reitzels Forlag 
Heri:
Kapitel 1: Supervision og de tilgrænsede områder
Kapitel 3: Supervisionsmodeller
Kapitel 4: Supervisors kontrolfunktion
Kapitel 7: Supervisionskontrakt og det første møde
3. Campbell, Jane M.: Becoming An Effective Supervisor: A Workbook for Counselors and Psychotherapists, Routledge 2000. Heri kapitel: How Does a Supervisor Plan for the First Session?
4. Copeland, Sue (2005): Counselling Supervision in Organisations. Professional and Ethical Dilemmas Explored . Routledge 2005.
Heri: Kapitel 1: Mentor, Coach, Consultant or Supervisor? Defining the Role

Kan læses før kurset, kan findes i MitDP ca. 4 uger før kursusstart. 

5. Rønnestad, Michael Helge & Sissel Reichelt (eds.) (1999): PsykoterapiVeiledning. Tano Axhehougs forlag 1999.
Heri: Kapitel 4: Rønnestad & Skovholt: Om terapeuters profesjonelle utvikling og psykoterapiveiledning i et utviklingsperspektiv.
6. Molly-Søholm, Thorkild; Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red.)  Systemisk Ledelse: Teori og praksis. Samfundslitteratur, Aalborg Universitet, 2012.
Heri: Schilling, Benedicte: Supervision og ledelse.
7. Proctor, Brigid (2008): Group Supervision. A Guide to Creative Practice. SAGE 2008.
Heri: Kapitel 3: A Typology for Supervision Groups.
8. Bernard, Janine M. & Rodney K. Goodyear (2009) - Fundamentals of Clinical Supervision. USA: Pearson.
Heri: 
Kapitel 4: Supervision Models 
Kapitel 10: Supervision Interventions: Group supervision. 
 

Evaluering
Kurset evalueres af Dansk Psykolog Foreing efter endt kursus. Kurset evalueres desuden af underviser ved en kort læringsrunde ved afslutningen af kurset.

Godkendt til
Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.20., 12 timer.

 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - Supervision af andre faggrupper, Århus

Ref.nr.

2003201

Til- og afmeldingsfrist

5. oktober 2020

Tid og varighed

Mandag 16. november - tirsdag den 17. november 2020.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer

Evalueringspraksis

Læs mere

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Varighed

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 3721,00

Max deltagere

19

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge