Konsultation i sager om mobning på arbejdspladsen

Underviser

Eva Gemzøe, cand.psych., ph.d., erhvervspsykolog.

Formål
Krænkende handlinger og mobning på arbejdspladsen er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som stadigt flere psykologer møder i deres professionelle arbejde. Forskning viser, at mobning kan medføre alvorlige psykiske og fysiske helbredskonsekvenser så som angst, depression, hjertekarsygdom og diabetes. Konsekvenserne på organisationsniveau kan være øget sygefravær, turnover og reduceret effektivitet. Et øget fokus på krænkende handlinger, bl.a. på baggrund af #MeToo, betyder også flere henvendelser fra virksomheder, der ønsker at forebygge og håndtere sager om krænkende handlinger. Kurset henvender sig til psykologer, som skal rådgive eller intervenere på forskellige niveauer som led i en arbejdspladsrettet indsats overfor krænkende handlinger og mobning, eller som møder mobbede i deres kliniske praksis.
På kurset får du indledningsvist forskningsbaseret viden om krænkende handling, mobning og alvorlige konflikter på arbejdspladsen (difinitioner, former, årsager, dynamikker og konsekvenser).
Du præsenteres også for den nyeste forskning i vidner til mobning, som bl.a. giver viden om hvorfor mange vidner er passive i situationer med krænkende handlinger.
Herefter sættes der fokus på de respektive faser i den konsultative proces (indledende møder og kontrakt, undersøgelse, dataanalyse, interventionsdesign-intervention samt evaluering).
Der vil være særligt fokus på undersøgelser og interventioner overfor krænkende handlinger og mobning. Deltagerne præsenteres for forskellige metoder og tilgange til undersøgelse af sager om krænkende handlinger, herunder mulige etiske problemstillinger, og der vil være øvelser i case-analyse. Ligeledes vil deltagerne introduceres for, og få lejlighed til at afprøve, en række metoder og redskaber, der kan anvendes i forbindelse med interventioner på individ, gruppe og organisationsniveau.

Læringsmål 
På kurset arbejdes der med den nyeste forskningsbaserede viden om mobning, krænkende handlinger og vidner til mobning.

På kurset udvikler du dine færdigheder i:

 • At kunne identificere og undersøge krænkende handlinger og mobning i en organisation
 • At kunne planlægge relevant intervention overfor krænkende handlinger og mobning i en organisation
 • På introducerende niveau at kunne anvende interventionsmetoder på krænkende handlinger på individ-, gruppe- og organisationsniveau

På kurset udvikler du dine kompetencer til: 

 • At kunne reflektere over grundlaget for dine valg af undersøgelses- og interventionsformer i relation til krænkende handlinger og mobning i en organisation

Målgruppe 
Kurset henvender sig til psykologer, som skal rådgive eller intervenere på forskellige niveauer som led i en arbejdspladsrettet indsats overfor krænkende handlinger og mobning, eller som møder mobbede i deres kliniske praksis.

Undervisningsform 
Kursets form vil veksle mellem teori og praksis, diskussion, rollespil og analyse af casemateriale samt præsentation og praktisk afprøvning af metoder og værktøjer. 

Temaer på kurset

 • Definitioner, former, årsager, dynamikker og konsekvenser af krænkende handlinger, mobning og alvorlige konflikter på arbejdspladsen
 • Vidner til mobning
 • Faser i den konsultative proces - indledende møder og kontrakt, undersøgelse, dataanalyse, interventionsdesign-intervention samt evaluering
 • Metoder og tilgange til undersøgelse af sager om krænkende handlinger
 • Etiske problemstillinger
 • Metoder til interventioner på individ-, gruppe- og organisationsniveau

Forberedelse 
Du bedes læse to artikler før kursusstart. Litteraturen vil være tilgængelig i MitDP 3 uger før kursusstart. Se nedenfor under litteratur.

Litteratur 
Du bedes læse følgende to artikler før kursusstart: 

 1. Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. L. (2011). The concept of bullying and harassment at work: The European tradition. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper (Eds.), Bullying and harassment in the workplace. Developments in theory, research, and practice. (2nd ed.,) Boca Raton: CRC Press., 3-40 
 2. Mikkelsen, E.G. (2007). Mobning – et fænomen eller flere? In: Den stille epidemi - om mobning på arbejdspladsen (The Silent Epidemic. On bullying at the workplace, D. Perlt  & K. Pedersen, (eds.), København: SUS, pp. 9-35

Supplerende litteratur (skal ikke læses men er til inspiration)

 1. Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478-0887 
 2. Brinkman, S. (2015). Etik i en kvalitativ verden. I S. Brinkman & L. Tanggaard (ed.) Kvalitative metoder. En grundbog (2.udg.). København: Hans Reitzels Forlag 
 3. Brinkman, S. & Tanggaard, L. (2015). Kvalitative metoder, tilgange og perspektiver: En introduktion. I S. Brinkman & L. Tanggaard (ed.) Kvalitative metoder. En grundbog (2.udg.). København: Hans Reitzels Forlag 
 4. D'Cruz, P., & Noronha, E. (2019). Mapping “Varieties of workplace bullying”: The Scope of the Field.  I P. D’Cruz et al. (eds.), Concepts, Approaches and Methods, Handbooks of Workplace Bullying, Emotional Abuse and Harassment 1. Singapore: Springer
 5. Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. L. (2011). The concept of bullying and harassment at work: The European tradition. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper (Eds.), Bullying and harassment in the workplace. Developments in theory, research, and practice. (2nd ed.,) Boca Raton: CRC Press., 3-40 
 6. Kvale, S. (1996). InterViews. An introduction to Qualitative Research Interviewing. London: Sage Publications 
 7. Matthiesen, S.B., Aasen, E., Holst, G., Wie, K. and Einarsen, S. (2003) ‘The escalation of conflict: a case study of bullying at work’, Int. J. Management and Decision Making, Vol. 4, No. 1, pp.96–112. 
 8. Mikkelsen, E.G. (2007). Mobning – et fænomen eller flere? In: Den stille epidemi - om mobning på arbejdspladsen (The Silent Epidemic. On bullying at the workplace, D. Perlt  & K. Pedersen, (eds.), København: SUS, pp. 9-35 
 9. Mikkelsen, E.G., Hogh, A. & Puggaard, L.B. (2011). Prevention of bullying and conflicts at work: Process factors influencing the implementation and effects of interventions. International Journal of Workplace Health Management 4; 1, 84-100 
 10. Mikkelsen, E.G., Hansen, Å. M., Persson, R., Byrgesen, M. F. & Hogh, A. (2020). Individual consequences of being exposed to workplace bullying. I Bullying and Harassment in the workplace: Developments in theory, research and practice. 3rd. edition. Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper, C. L. (red.). 3.ed udg. Boca Raton, FL.: CRC Press 
 11. Saam, N. J. (2010). Interventions in workplace bullying: A multilevel approach. European Journal of Work and Organizational Psychology, 19(1), 51–75. 
 12. Van de Vliert, E. (1998). Conflict and conflict management. Chap. 15 in Drenth, P.J.D., Thierry, H. & de Wolff, C.J.: Handbook of Work and Organizational Psychology, 2.nd ed., 351-376   


Evaluering
Alle Dansk Psykolog Forenings centralt udbudte kurser evalueres efter afholdelse. Der evalueres bl.a. på kursisternes oplevede opnåelse af kursets læringsmål. De gennemførte evalueringerne sendes til underviser og den fagansvarlige i DP’s kursusudvalg.
Kurset evalueres også mundtlig på sidste kursusdag.  

Godkendt til
Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer.

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - Konsultation i sager om mobning på arbejdspladsen

Ref.nr.

20039911

Tid og varighed

Onsdag 4. november - torsdag 5. november 2020.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Til- og afmeldingsfrist

23. september 2020

Fortsat ledige pladser

Der er fortsat enkelte ledige pladser. 

Indtil 3 uger før kursusstart kan du tilmelde dig kurset via "MITDP"

Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig kursuscenter@dp.dk

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 3721,00

Max deltagere

19

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge