Skolefobi/Skolevægring og PDA (Pathological Demand Avoidance)

Underviser
 
 
Christian A. Stewart-Ferrer, aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi; specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi.

Formål
Skolefobi/skolevægring (i det flg. blot omtalt som skolefobi) – når et barn/en ung ikke magter at komme i skole, og ikke sjældent viser sig at have været fraværende i flere måneder – synes at være i hurtig vækst i disse år.
Der er forskellige forklaringer på fænomenet, men generelt gælder også her, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp, og at ca. en tredjedel af børnene med langvarig skolefobi oplever massive følger i mange år fremefter.
For børn som helhed peger forskningen mod en forekomst på mellem 1 og 5%, mens der traditionelt har været en prævalens på omkring 27% hos børn og unge med autisme. I 2018 peger screeninger på, at prævalensen blandt sidstnævnte gruppe i Danmark nu er oppe på 40%.
Der ses i klinikken stadig flere tilfælde af, og tydeligere tegn på, at skolefobi har en vis korrelation med tilstanden PDA (Pathological Demand Avoidance). Når dette er tilfældet, får det stor betydning for tilrettelæggelsen af interventionen, hvorfor det er væsentligt, at kursusdeltagerne også erhverver et grundkendskab til PDA.

Nogle af de synlige tegn på skolefobi er: 

 • Intens/desperat uvilje/modstand mod at gå i skole.
 • Oftest hjemme om dagen – og forældrene ved det godt.
 • Følelsesmæssigt oprevet ved udsigten til skolegang (ses fx via angst, ”hysteri”, fortvivlelse, ondt i XX).
 • Ingen alvorlige adfærdsvanskeligheder eller dyssociale træk (dvs. gerne raseri, ikke tyveri)
 • Opr. indsats fra forældrene for at få barnet i skole, som efterhånden går over i resignation.

Nogle af de synlige tegn på PDA er:Intens/desperat uvilje/modstand mod oplevede krav eller forventninger. Der synes ikke at være nogen bagatelgrænse herfor.
Tilsyneladende manipulerende adfærd – barnet/den unge synes at ville gøre hvad som helst for at undvige krav/forventninger. Voldsomme meltdowns, hvis barnet/den unge ikke føler sig i stand til at undvige krav/forventninger – enten af panisk eller rasende art. 

Kurset har til formål at give deltagerne en dybere forståelse af, hvad skolefobi er i sine forskellige fremtrædelsesformer; hvordan man finder ud af, hvad man står over for (herunder, om dette indbefatter PDA); og hvad man gør ved det.

Læringsmål
Kurset giver således deltagerne aktuel teoretisk og klinisk viden om, hvad skolefobi er og hvilke hovedformer, der findes. Du introduceres til et screeningsredskab, som med fordel kan anvendes og hvilke interventionsmuligheder, der er og hvilke særlige perspektiver, der gør sig gældende, når der er tale om autismespektrumtilstande (AST) – samt nogle markører for autisme, deltagerne kan bruge til at pejle sig ind på, om det kunne være dét, der var på færde. 

Desuden giver kurset deltagerne kortfattet, aktuel teoretisk og klinisk viden om hvad PDA er, hvordan man vurderer, om der foreligger PDA samt hvilken betydning, det i givet fald får for arbejdet med skolefobi og hvilke interventionsmuligheder, der er overfor PDA. 

Kurset giver således deltagerne færdigheder i:

 • at vurdere, hvornår der er tegn på skolefobi;
 • at vurdere, hvilke(n) form(er) for skolefobi, der i givet fald er på spil;
 • at foretage en indledende pejling i retning af, om tilstanden kunne være forbundet med en underliggende autismespektrumtilstand;
 • at foretage en indledende pejling i retning af, om der også foreligger en tilstand af PDA;
 • at planlægge og gennemføre en relevant intervention for at imødegå skolefobien.
   

Temaer i kurset

 • Skolefobi – historisk og aktuel forståelsePDA – historisk og aktuel forståelse
 • Kognitive perspektiver på relevant intervention
 • Traumatologiske perspektiver på relevant intervention
 • Farmakologiske perspektiver på relevant intervention

Målgruppe
Psykologer, der arbejder i kommunale sammenhænge – primært PPR – samt i andre sammenhænge, herunder privat praksis, hvor de kommer i kontakt med børn og unge med skolefobi; samt psykologer, der fremadrettet ønsker at beskæftige sig med målgruppen.

Undervisningsform
Kurset består af teoretisk og klinisk baserede oplæg, med inddragelse af deltagernes egne praksiserfaringer, udfordringer og refleksioner i f.t. skolefobi og PDA.

Forberedelse
Det vil være en stor fordel, hvis kursisterne inden kurset orienterer sig i 1-2 cases fra egen praksis, hvori skolefobi er under overvejelse.

Efter kurset
Det anbefales, at kursusdeltagerne efter kurset danner erfaringsudvekslingsnetværk, således at de indgår i et relevant refleksionsforum i forhold til de problemstillinger, der behandles på kurset.

Litteratur
Anbefalet litteratur vil blive omtalt på kurset.

Godkendt til
Klinisk Børne- og Ungepsykologi, Klinisk Neuropsykologi med børn og unge, Pædagogisk Psykologi og Sundhedspsykologi, 3.99., 12. timer.

 

FAKTA

Navn

Specialiseringsmodulerne - Skolefobi/Skolevægring og PDA (Pathological Demand Avoidance)

Ref.nr.

200399111

COVID-19 retningslinjer

Læs mere her!

Tid og varighed

Mandag 23. november - tirsdag 24. november 2020.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Til- og afmeldingsfrist

12. oktober 2020

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Aarhus C

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 3721,00

Max deltagere

19

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge