Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde indenfor børne- og ungeområdet, Aarhus

 

Underviser

 

Søren Birkeland, cand. jur., speciallæge, cand. med., ph.d., lektor på Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, med ansvar for undervisningen i lovgivning og etik.

Formål
I dagligdagen som psykolog er man som andre fagpersoner både underlagt nogle etiske principper såvel som en særlig lovgivning. Det har f.eks. betydning når der journaliseres, klienter spørges om samtykke, spørgsmålet rejser sig om tavshedspligt eller der måske skal udfærdiges en underretning.  Man har som psykolog dagligt brug for at gøre sig etiske overvejelser, når man udøver faget og træffer beslutninger – uanset hvilket felt, man er i.

På kurset vil du som psykolog blive skarpere på lovgrundlaget og på en række væsentlige etiske principper. Du vil også få lejlighed til at drøfte og overveje etiske dilemmaer med baggrund i egne praktiske erfaringer. 

Kursets formål er, at du tilegner dig kendskab til en række relevante love inden for børne- og ungeomra°det (psykologloven, forvaltningsloven, lov om social service, folkeskoleloven
sundhedsloven, forældreansvarsloven m.v.), tillige med kendskab til begreber, teorier og metoder til at forstå etiske problemstillinger, herunder brug af de etiske principper for nordiske psykologer. 

Læringsmål:
Du vil på kurset få  viden: 

 • At kende de rammer, som lovgivningen afstikker.  

Du vil få  færdigheder i:

 • At anvende af de etiske principper for nordiske psykologer i dit faglige arbejde.
 • At skærpe din opmærksomhed overfor de etiske problemstillinger og dilemmaer, som du møder i dit arbejde med henblik på at udvikle din ansvarlighed overfor lovgivningen og dine klienter.  

Du vil få  kompetence i:

 •   At udvikle etiske refleksioner i relation til relevant lovgivning og psykologiske arbejdsopgaver såsom udfærdigelse af rapporter, formidling, rådgivning samt behandling.

Målgruppe
Psykologer med interesse for etiske problemstillinger, som evt. er i gang med specialistuddannelse.

Undervisningsform
Oplæg fra underviser samt arbejde med praktiske øvelser, hvor deltagernes personlige erfaringer og vurderinger søges inddraget. 

Temaer i kurset

 • Introduktion til almindelig etik. Normativ etik, metaetik og anvendt etik
 • Etiske grundbegreber: Regel, konsekvens, diskurs, pligt, samvittighed.
 • Den anvendte etik og professionsetikken for psykologer
 • Psykologen og loven. Etik og jura. Lovgivningens praktiske og faglige konsekvenser.
 • Psykolognævn, Disciplinærnævn, Patientombud og Etiknævn. Opgaver og funktion.
 • De etiske principper og deres forvaltning i praksis. Respekt, ansvar, kompetence og integritet.
 • D e lovgivningsmæssige rammer for psykologers virksomhed.
 • Forældremyndighed.
 • F ortrolighed, tavshedspligt, underretningspligt og oplysningspligt.
 • J ournalisering og kontrol med informationer.
 • Magt og myndighedsudøvelse. Psykiatriret.
 • Kvalitetssikring i faglige relationer.

Forberedelse/mellem kursusdage
Det vil således være praktisk, om den supplerende litteratur (se afsnit herom 1-10) forudgående findes downloadet på PC eller lignende som medbringes med henblik på brug under kurset. Litteraturen 1-10 er angivet med henblik på, at du har mulighed for at orientere dig i den relevante lovgivning for området – også under kurset.

Da kursets program er omfattende, vil en vis grad af forberedelse øge dine muligheder for udbytte af de to dage, hvor vi i fællesskab kan arbejde med opgaven. I nedenstående litteraturliste kan du se, hvad du skal læse inden kurset og hvilken litteratur du kan læse, såfremt du ønsker yderligere uddybning af emnet.

Du vil inden kurset modtage en introduktionsskrivelse, hvor du bliver bedt om at fremsende (anonymiserede) eksempler på etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger og dilemmaer fra din faglige hverdag. Underviser vil inddrage dem i undervisningen.

Litteratur som læses inden kursusstart
Litteratur, som det forudsættes, at du har læst inden kurset. Litteraturen kan downloades fra Mit DP ca. 3 uger før kursets start. Bemærk at lovgivningen er dynamisk og at den nyeste, aktuelle regulering naturligvis skal benyttes (hvilket også betyder at f.eks. numrene på bekendtgørelser mv. nævnt nedenfor kan have ændret sig ved kursusstart).

 1. Etiske principper for nordiske psykologer.
 2. LBKR nr. 52 af 24/01/2018 Lov om psykologer. 

Yderligere litteratur indenfor emnet, hvis det har interesse

 1. Lohmann-Davidsen, E. (2017). Psykologen og klienten. Hans Reitzels Forlag
 2. Dahl Rendtorff, J. (2011). Etik for Psykologer. Danmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

Godkendt til 
Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.5., 12 timer.

 

 

 

 

FAKTA

Navn

Børnemodulet - Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde indenfor børne- og ungeområdet, Aarhus

Ref.nr.

2005051

Tid og varighed

Onsdag den 2. december - torsdag den 3. december 2020.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Til- og afmeldingsfrist

20. oktober 2020.

Der er stadig enkelte ledige pladser og du kan tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk 

Evalueringspraksis

Læs mere

Sted

Kurset foregår virtuelt via zoom

Sted

Varighed

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 3721,00

Max deltagere

24

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge