Almen supervisionsteori

Undervisere
   Jan  Anne  Birgitte

Jan Nielsen, cand. psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt.
Anne Engholm Hedegaard, Ph.D., cand.psych.aut. og 
Birgitte Petersen, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt.

Formål
Formålet er at sætte dig i stand til selvstændigt og på specialistniveau at tilrettelægge, udføre og evaluere supervisionsopgaver, herunder yde supervision til psykologer, samt vurdere den faglige udvikling hos supervisanden.

Kurset er godkendt til den teoretiske del af supervisoruddannelsen. Her opnår specialisten viden og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted i sin rolle som supervisor og foretage afgrænsning til andre teorier. Kurset er godkendt til 19.2.4. Supervisionsprocessens teori og metode med 30 timer.
Du vil efterfølgende have mulighed for, at tilmelde dig kurset Supervision af supervision. Kursusbeskrivelse finder du her

På kurset arbejdes med centrale temaer og problemstillinger, der primært knytter an til supervision af udrednings- og behandlingsarbejde, samt selve supervisionsprocessen. Hovedvægten lægges på almen supervisionsteori, dog med eksempler hentet fra specifikke supervisionsteorier og -metoder.

Læringsmål
Kurset vil give dig overblik over supervisionsområdets væsentligste temaer og begreber, og disses relevans for dit praktiske arbejde som supervisor, herunder viden om, hvordan supervisionsforløb tilrettelægges, gennemføres og evalueres.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere supervisionsforløb på specialistniveau;
 • At kunne identificere og analysere supervisionens komplekse interpersonelle og organisatoriske forhold;
 • At kunne afdække dilemmaer og faldgruber, samt mangelfuld afgrænsning af supervision og supervisors rolle;
 • At vurdere forskellige løsningsmuligheder og metoder i supervisionsprocessen, herunder deres konsekvenser og etik.

Dette vil give dig kompetencer i:

 • At reflektere over og vurdere løsningsmuligheder og metoder i supervisionsprocessen, herunder deres konsekvenser og etik.

Målgruppe
Psykologer der ønsker supervisorgodkendelse og som har praktisk erfaring som supervisorer.  

Undervisningsform
Oplæg, plenumdiskussioner og gruppearbejde i varierende form afhængig af temaer.

Temaer i kurset

 • Supervisionsbegrebet
 • Supervisionens formalia
 • Supervisor og supervisand
 • Supervisionsrelationen
 • Udvikling hos hhv. supervisor og supervisand
 • Supervisionsformater
 • Etik, dilemmaer og spændingsfelter
 • Hvad siger forskningen?
 • Evaluering og supervisors kontrolfunktion
 • Valgfrit emne fx tværfaglig supervision/supervision af andre fagliggrupper placeres i et katalog med flere muligheder).

Forberedelse
Litteratur som forventes læst til de enkelte kursusgange vil kunne ses i MitDP ca. 3 uger før kursusstart. Endvidere kan du også finde en referenceliste og supplerende litteratur samme sted. 

Deltagerne vil blive bedt om at medbringe eksempler på udfordringer, dilemmaer eller konkrete problemstillinger i deres nuværende (eller tidligere) supervisionsforløb til smågruppe- eller plenumdiskussion.

Efter kurset
Du tilbydes efterfølgende deltagelse i et 20-timers praktisk kursus baseret på supervision af supervision, hvorved den viden, samt de færdigheder og kompetencer som du har erhvervet på dette teoribaserede kursus kan trænes i direkte supervisionsarbejde, og dermed opnå en højere grad af teori-praksis-integration.

De to kurser tilsammen dækker ”supervisionsprocessens teori og metode”, 30 timer og ”supervision af supervision” 20 timer.

Litteratur
Litteraturen som læses til forberedelse af kurset kan downloades fra "Mit DP" ca. 3 uger inden kursets start.

Evaluering
Midtvejs- og slutevaluering internt på kurset, samt foruden den obligatoriske evaluering i fht. DP.

Godkendt til
Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.4., 30 timer.

 

 

FAKTA

Navn

Supervisortræning - Almen supervisionsteori

Ref.nr.

20194

Tid og varighed

Mandag 17. august - onsdag 19. august og onsdag  30. september - torsdag 1. oktober 2020
1., og 4. kl. 10.00-17.00 og 2., 3. og 5. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 30 timer.

Til- og afmeldingsfrist

6. juli 2020.

Efterfølgende kursus i supervision af supervision

Du vil efterfølgende have mulighed for, at tilmelde dig supervision af supervision. Se kursusbeskrivelsen her!
Til det efterfølgende kursus, er der max 8 pladser, som fordeles efter "først  til mølle-principper".

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 9076,00

Max deltagere

11

Jan Nielsen

Jan Nielsen

Anne Engholm Hedegaard

Anne Engholm Hedegaard

Birgitte Petersen

Birgitte Petersen

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge