Organisation, udvikling og samskabelse

Modul på ‘Diplomuddannelse i ledelse for psykologer’. 10 ECTS-point.

Formålet med modulet er, at du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Du tilegner dig kompetencer til at forstå og forholde dig reflekterende til, hvordan udfordringer i din egen organisatoriske kontekst kan tilføres mening på forskellig vis, og hvordan du kan handle i egen ledelsespraksis.

Du rustes til begrebsligt, forståelsesmæssigt, fortolkningsmæssigt og handlingsmæssigt at kunne ”angribe” organisationsmæssige og strategiske udfordringer ud fra flere forskellige perspektiver i forståelse af, at forskellige ledelses- og organisatoriske tilgange også giver anledning til forskellige diagnoser – og dermed også forskellige løsninger.

Du inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Undervisningen afspejler en løbende vekselvirkning mellem teori og praksis gennem forelæsning, øvelser og eksperimenter.

Vi arbejder på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige organisationsforståelser og –teorier, så du præsenteres for en lang række teorier funderet i forskellige videnskabelige paradigmer.

Hør om modulet “Organisation, udvikling og samskabelse”.

Organisation, udvikling og samskabelse

10 ECTS

Underviser
Sverri Hammer, lektor i strategi, organisation og ledelse på DTU og partner i Moblize Strategy Consulting. Oprindeligt uddannet cand. scient. pol. med sidefag i psykologi. Har været offentlig leder i 10 år og bl.a. skrevet bestselleren “Meningsskabelse, organisering og ledelse” (Samfundslitteratur 2019)

Datoer
Undervisning:
25. – 26. august 2021
29. – 30. september 2021
8. – 9. november 2021

Vejledning (i DP eller virtuelt):
17. november 2021

Aflevering af opgave:
29. november 2021

Mundtlig eksamen:
14. og 15. december 2021

Tidspunkt for evt. øvrig vejledning oplyses ved start.

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø.

Pris
17.925 kr. inklusiv forplejning.
Uddannelsen er momsfri.

Hvis framelding sker efter den 1. juli 2021, betales et afbudsgebyr på 4.000 kr.

Mere om indhold og læringsmål

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse:

Det er målet, at du har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden.
  • Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling, samt metoder til proces- og opgaveledelse.
  • Teorier om økonomi- og ressourcestyring.

Færdigheder:
Det er målet, at du har opnået færdigheder til at:

  • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, – kultur, -processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder.
  • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data.
  • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen.

Kompetencer:
Det er målet, at du kan:

  • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.
  • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf.
  • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring.

Uddannelsens opbygning

Den samlede Diplomuddannelse i ledelse for psykologer består af i alt 7 moduler: 3 moduler af 10 ECTS-points, 3 moduler af 5 ECTS-point og et afgangsprojekt på 15 ECTS-points. Du kan vælge at tage et, flere eller alle moduler. Hele uddannelsen er planlagt over 3 år.

Se oversigten over de enkelte moduler her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge