Psykologen i rollen som konsulent i PPR

PPR Efteruddannelse: Psykologen i rollen som konsulent i PPR

Uddannelsen er i gang, og du kan ikke længere tilmelde dig. 

 

Psykologen i rollen som konsulent i PPR

– er et samlet treårigt efteruddannelsesforløb, der afholdes i Dansk Psykolog Forening 2019-2021 med opstart den 11. marts 2019. Efteruddannelsen er for psykologer i PPR.

Forebyggelse, tidlig indsats og inklusion

– er den overordnede ramme for uddannelsen med fokus på, hvordan psykologen i rollen som konsulent i PPR kan være med til at skabe nye og bedre udviklings- og deltagelsesmuligheder i børnenes/de unges læringsfællesskaber.

Inddragelse af egen praksis

– er et vigtigt element i efteruddannelsen. Modulerne er tilrettelagt med træning og kobling af den nye teoretiske viden til egen praksis. Der vil også være deltagelse i studiegrupper 1-2 gange pr. semester/halvår og udarbejdelse af essay om egen praksis. 

De vigtige spørgsmål for psykologen som konsulent i PPR

– er bl.a. hvordan kan psykologen bidrage til at skabe nye muligheder og læring i udviklingsfællesskaber omkring børnene, således at der opstår nye muligheder for børnene? Hvordan kan psykologen, sammen med barnet og de vigtige aktører i barnets liv, bidrage til at skabe nye muligheder for barnet i lærings- og udviklingsfællesskaberne? Hvilke psykologfaglige kompetencer kan styrkes hos psykologen i de ofte meget komplekse og til tider modsætningsfyldte konsultationer med mange interessenter? Og hvordan kan psykologen arbejde med disse udfordringer?

Efteruddannelsen forløber over tre år med i alt 25 kursusdage fordelt på fire-fem hele kursusdage pr. semester/halvår i København. Se uddannelsesplanen nedenfor med emne for hvert modul og beskrivelse af indholdet.

Det samlede uddannelsesforløb

FORÅR 2019
Børn og unges invitationer - Engaging in complexity ved Jørn Nielsen - 2 dage

Den 11.-12. marts 2019

Hvordan forstår vi de vanskeligheder, vi møder? Hvad kalder det, vi møder, på? Hvordan besvarer vi og andre børns og unges invitationer? Som psykologer indenfor børne- og ungeområdet støder vi ofte på komplekse problemstillinger i sammenhænge, der er præget af afmagt og fastlåsthed. Den største alvor kalder på den største ændring, og skal der ske en udvikling kræves en fælles indsats. De to dage vil kaste lys på mulighederne for at navigere i kompleksiteten på en udviklingsfremmende måde i PPR-arbejdet.

Underviser på modulet er Jørn Nielsen, cand. pæd. psych, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi, børn.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

Rådgivning, positionering og facilitering af forandringsprocesser ved Dorte Nissen - 2 dage

Den 14.-15. maj 2019

Som pædagogisk psykolog har man til opgave at understøtte de forskellige fagfolk rundt om barnet til at være relevante, tage nye skridt, håndtere vanskelige situationer etc. Det er en kompleks opgave, der ud over faglig/teoretisk ballast også kræver en række praktiske færdigheder. Dette modul har primært fokus på at videreudvikle psykologens færdigheder i håndtering af hverdagens konsulentudfordringer indenfor positionering, rådgivning og interview, der understøtter forandring og udvikling.

Underviser på modulet er Dorte Nissen, cand.pæd.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

Den pædagogiske psykolog som 'vært' ved Vibe Strøier - 1 dag

Den 3. juni 2019

Modulet sætter fokus på, at du får kendskab til teorier og træner metoder og værktøjer til, hvordan du som psykolog i PPR både kan være deltager og samtidig påtage dig et ‘værtsskab’ i understøttelsen og videreudviklingen af professionelle læringsfællesskaber.

Underviser på modulet er Vibe Strøier, Cand.psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

EFTERÅR 2019
Kontekst management ved Jørn Nielsen - 2 dage

Den 30. september – 1. oktober 2019

Børns udvikling og (mis)trivsel er et komplekst anliggende. Uden kontekst til at forstå de vanskeligheder, vi møder, virker disse meningsløse. Hvordan afdækker og skaber vi meningsfulde kontekster med et udviklingsorienteret perspektiv? Hvordan kan vi frit bevæge os i forskellige kontekster, så andre kan finde det attraktivt at deltage i udviklende processer? Hvordan kan vi lade idéer og temaer fra en anden kontekst inspirere ind i en anden? De to dage udfolder kontekst management som foretrukken praksisform.

Underviser på modulet er Jørn Nielsen, cand. pæd. psych, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi, børn.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

Mødeledelse og facilitering af samarbejde omkring børn og unge ved Dorte Nissen - 2 dage

Den 18.-19. november 2019

Møder bliver tit set som noget der tager tid fra det egentlige arbejde. Men i den pædagogisk-psykologiske praksis er møder helt centrale: Det er som regel den væsentligste eller måske den eneste samarbejdsflade mellem de involverede parter.

I samarbejdet rundt omkring børn og unge vil de forskellige parter ofte have vidt forskellige idéer om barnet, dets udfordringer og ikke mindst om veje at gå.

Underviser på modulet er Dorte Nissen, cand.pæd.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

FORÅR 2020
Trivselsfremmende og inkluderende læringsmiljøer ved Tine Basse Fisker - 2 dage

Den 18.-19. marts 2020 (rykket til den 3.-4 september pga. COVID-19)

Formålet er, at psykologer får viden om, hvordan de kan bidrage til at skabe inkluderende pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Hvordan kan man arbejde med det fysiske, sociale og psykiske læringsmiljø, så så mange børn som muligt kan trives og udvikle sig så længe som muligt i de almene miljøer?

Underviser på kurset er Tine Basse Fisker, ph.d. pæd psyk.

Læs den fulde beskrivelse af modulet. 

Implementeringsteori I ved Vibe Strøier - 1 dag

Den 2. juni 2020

Hvordan kan psykologen i PPR styre, facilitere og befordre lærende og involverende processer? Kurset sætter fokus på forskellige teorier om forandringsteori, og hvordan de forskellige paradigmers perspektiver kan anvendes i en og samme opgave i PPR. Formålet med kurset er, at du får kendskab til forskellige teorier og modeller for de utallige selvstyrende systemers udvikling med henblik på at udforme relevante interventionsstrategier og kunne reflektere over egen inddragende, lærende og styrende rolle i PPR.

Underviser på modulet er Vibe Strøier, Cand.psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

Implementeringsteori II ved Vibe Strøier - 1 dag

Den 3. juni 2020

Formålet med modulet er, at du får sikkerhed i at opbygge platforme for forskellige involverings- og læringssystemer for på den baggrund at udvikle en bedre begrundet praksis. Til dette vil vi inddrage forskellige paradigmers perspektiver og styre og procesfacilitere wicked-problem systemer, så alle aktører involveres.

På modulet får du kompetence i at arbejdes systematisk med involvering af børn, forældre og professionelle i små praktiske aktionsforskningsforløb med et deltagerinvolverende fokus. .

Underviser på modulet er Vibe Strøier, Cand.psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

EFTERÅR 2020
Deltagerobservation med inspiration fra etnografisk metode ved Dorte Kousholt - 1 dag

Den 28. september 2020

I de aktuelle visioner om inklusion, tidlig indsats og tværfagligt samarbejde har psykologer opgaver i forhold til at være med til at udvikle lærings- og udviklingsfællesskaber, hvor børn med forskellige betingelser og deltagelsesmåder kan indgå. Dette indebærer at udvikle kontekstnær viden om de hverdagssammenhænge, børn indgår i, herunder vi-den om sammenhænge mellem personlige vanskeligheder og sociale dynamikker i fællesskaber.

Kurset præsenterer deltagerobservationer som metode til at udvikle viden om dynamikker i fællesskaber, personlige perspektiver på sociale konflikter og hvordan børn og voksne stiller betingelser for hinandens deltagelse.

Underviser på modulet er Dorte Kousholt, ph.d., cand. psych. og lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

At forankre og anvende observationer ved Dorte Nissen - 1 dag

Den 29. september 2020

Der er tit et ønske fra lærere og pædagoger om at få psykologen til at observere et barn eller en børnegruppe. Nogle psykologer observerer ofte, andre vægrer sig lidt ved det – måske ud fra en tvivl om psykolog observation er foreneligt med psykologpositionen i konsultativ praksis, eller måske ud fra erfaringer med observation som en opgave med forudbestilt facit: ’Når du kommer ned i klassen og observerer ham, så vil du også kunne se det’.

Og mange oplever alligevel, at ’tilbagemeldingen’ kan give problemer – enten er der intet nyt at tilføje, eller også bli-ver der kamp om, hvem der ser rigtigt. På modulet her vil vi se på de skridt, der kan tages for at få fuldt udbytte at observationer.

Underviser på modulet er Dorte Nissen, cand.pæd.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

Sociale kategorier - om køn og etnicitet i skolen ved Iram Khawaja - 1 dag

Den 9. november 2020

Kurset har fokus på teoretisk viden om sociale kategorier som køn, etnicitet og religiøsitet, hvilket sammenholdes med empiriske eksempler fra læreres og elevers virkelighed og virke i pædagogiske udviklings- og uddannelseskontekster. Formålet er at give indblik i etablerede og nyere forståelser af sociale kategorier og andethed – og hvilken betydning vores forståelser af disse har for den professionelles muligheder for at forstå og løse d udfordringer og problemer der kan opstå i arbejdet med køn og etnicitet i PPR.

Underviser på modulet er Iram Khawaja,  cand.psych., ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi, Institut for Pædagogisk psykologi, DPU, Århus Universitet.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

Børnefællesskaber og deltagerobservation ved Charlotte Højholt - 1 dag

Den 10. november 2020

Børns hverdagsliv på tværs af forskellige steder fordrer et tværfagligt samarbejde om at samtænke viden fra forskellige steder og skabe udvikling på tværs. Psykologer har en helt central rolle i dette samarbejde og særligt i forhold til at udvide de faglige undersøgelser af vanskeligheder og finde de forskellige fagpersoners særlige faglige bidrag i relation til at udvikle børn og unges betingelser for deltagelse i deres forskellige fællesskaber. For at skabe udviklingsmuligheder i børnenes hverdagsliv bliver det nødvendigt, på baggrund af en faglig viden, at undersøge samspil i mellem børnene og i mellem børnenes voksne.

Underviser på modulet er Charlotte Højholt, Cand. Psych., phd, professor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Leder af ph.d. programmet Hverdagslivets Socialpsykologi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

FORÅR 2021
Etablering af læringsmiljøer ved Thomas Lundby og Morten Novrup Henriksen - 1 dag

Den 16. marts 2021

Kultur har afgørende betydning for implementering af tiltag i skole- og institutionsverdenen. Læringskultur er en af de mest afgørende faktorer for udvikling af faglighed blandt professionelle. Kurset giver indblik i de kulturelle og psykologiske mekanismer og hvordan de kan styrkes med henblik på at skabe reel forandring.

Undervisere på modulet er Thomas Lundby og Morten Novrup Henriksen. Begge cand.psych., erhvervspsykologer og specialister i arbejds – og organisationspsykologi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

PPV - skriftlighed i en pædagogisk praksis ved Lone Hygum og Sara Bork - 1 dag

Den 17. marts 2021

På kursusdagen stilles skarpt på anvendeligheden af PPV’en i den pædagogiske praksis, herunder:
• PPV’en som en del af en pædagogisk kontekst, PPV’en som en proces og som et sagsdokument. Vi vil arbejde teoretisk med udgangspunkt i lovgivning, det pædagogisk psykologiske arbejde samt skrift, sprog og magt. Kursisterne vil komme til at arbejde praktisk med deres egne PPV’er, reflektere over forskellige vinkler på skriveprocessen og forskellige faglige vinkler på emnet.
• Du går fra dagen med en ide til en prøvehandling til et PPV forløb

Undervisere på dagen er Lone Hygum, cand.pæd.psych, specialist i pædagogisk psykologi og Sara Bork, cand.psych.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

Konflikthåndtering ved Dorte Nissen - 2 dage

4.-5. maj 2021

Mange forskellige faggrupper skal ofte arbejde sammen omkring børn – de arbejder ud fra forskellige tilgange, teorier og logikker. På den ene side en styrke, og på den anden side noget, der jævnligt giver anledning til konflikter. Det er en løbende udfordring at bidrage til, at konflikter ikke eskalerer, og også være parat til at håndtere dem, når de opstår. Det kræver særlige rammer og interviewfærdigheder.

Underviser på modulet er Dorte Nissen, cand.pæd.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

EFTERÅR 2021
Forebyggelse af marginalisering - om at arbejde med inklusion af udsatte børn, unge og deres familier ud fra et antropologisk, førstepersons perspektiv, v. Line Lerche Mørck i samarbejde med Cindy Macelly - 1 dag

Den 7. september 2021

Marginalisering har mange former og mange udtryk. Formålet med dagen er at blive klogere på marginaliseringens mekanismer, herunder hvad skolen og PPR kan gøre for at forebygge marginalisering. Hvad er med til at marginalisere børn, unge og deres familier? Og omvendt hvilke arrangementer, aktiviteter og deltagelsesmuligheder kan være med til at forebygge marginalisering?

Underviser på modulet er Line Lerche Mørck, ph.d, cand. psych. og professor i ‘Major identity formation, expansive learning and belonging – movement beyond gang involvement and radicalization’ i samarbejde med Cindy Macelly, næstformand i Street-Lab, mor til to drenge der har gennemgået forløb i PPR

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

Psykologiske undersøgelser og beskrivelser som proces og produkt Ved Camilla Printz - 1 dag

Den 8. september 2021.

Hvilke undersøgelsesprocesser – og produkter er hjælpsomme? Og for hvem?
Hvordan kan vi som psykologer producere nyttig viden, som kan både omfavne og overskride gældende forståelser? Og hvilke undersøgelseskontekster og -processer kalder det på?

Vores skriftlige produkter tæt forbundne med de forudgående processer. For at kunne bidrage med nyttig viden i en PPV, er det væsentligt, at vi forholder os bevidst til, hvad vi (og andre) ønsker at opnå viden om, når vi udtænker og løbende gentænker undersøgelsens design.

Underviser på modulet er Camilla Printz, som er  cand. psych. og specialist i psykoterapi med børn.

Læs den fulde beskrivelse af modulet. 

Effektvurdering ved Jørn Nielsen - 2 dage

Den 10.-11. november 2021

I sidste ende skal vores indsats måles på, om den gavner og skaber udvikling for de børn og unge, vi møder. Hvordan kan vi vide, om det vi gør, er udviklingsfremmende? Svaret herpå findes ved både at se på effekten af vores indsats i forhold til barnet og den unge og ved at se på, hvorledes det ikke kun er barnet og den unge, der ændrer og udvikler sig. ”Systems learning” og overskridende læring bliver vigtige foki for vores vurdering af indsatsen.

Modulet bygger på teorier om det at evaluere og måle effekt og det bygger på viden virksomme faktorer og metoder. Indholdet kobles tæt på deltagernes praksis og de udfordringer, de møder her.

Underviser på modulet er Jørn Nielsen, cand. pæd. psych, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi, børn.

Læs den fulde beskrivelse af modulet.

SE OGSÅ DANSK PSYKOLOG FORENING ANDRE KURSER INDENFOR BØRNEOMRÅDET
Sorg og krise hos børn

26. – 27. marts 2019
Erfarings- og forskningsbaseret viden om reaktioner hos børn efter ekstraordinære hændelser eller pludseligt opståede livsforandringer
Kursusbeskrivelse og tilmelding.

Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser

3.-5. april & 20.-21. maj 2019
Psykologisk udredning, diagnostik og vurdering af eventuelt behov for intervention ift. børn, unge og deres familier.
Kursusbeskrivelse og tilmelding.

Psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund

8..-9. april 2019
Om aktuel socialpsykologisk og klinisk psykologisk forskning samt praksis om psykiske vanskeligheder hos børn og unge med flygtningebaggrund.
Kursusbeskrivelse og tilmelding.

Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde i relation til børne- og ungeområdet

6.-7. juni 2019
Bliv skarpere på lovgrundlaget og på en række væsentlige etiske principper.
Kursusbeskrivelse og tilmelding.

Valg af interventionsformer, børn og unge

2.-3. september 2019
Om at skærpe psykologens evne til at vurdere, beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer, samt vurdere effekten af den valgte interventionsform.
Kursusbeskrivelse og tilmelding.

Interventionsformer, børn og unge med flygtningebaggrund

11. september 2019
Om hvordan man som psykolog bedst får skabt en alliance med familien og barnet,og særligt velegnede interventionsformer og et blik på dine egne interkulturelle kompetencer, der er en nødvendig forudsætning for en meningsfuld intervention.
Kursusbeskrivelse og tilmelding.

Psykologisk udredning, børn

23.-25. september & 11.-13. november 2019
Evidensbaseret viden om udredningsmetoder og udredningsredskaber samt at
knytte den viden til praktiske, konkrete og dagligdagsproblemstillinger i udførelsen af dine psykologiske udredninger.
Kursusbeskrivelse og tilmelding

Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge særlig med vægt på BRIEF og D-KEFS

25. – 26. november 2019
Eksekutive funktioner er kernefærdigheder for børn og unge, men kan være en udfordring at undersøge. Kurset har fokus på teoretisk viden og praktiske redskaber til at undersøge børn og unges eksekutive funktioner.
Kursusbeskrivelse og tilmelding

MERE OM UDDANNELSEN

Læs alt om uddannelsen og praktiske informationer.

GODKENDELSE TIL SPECIALISTUDD.

Uddannelsen er godkendt til specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi med 150 timer.

PRIS

Pris excl. moms: 47.000 kr. for den samlede treårige uddannelse.

VIBE STRØIER om hvorfor PPR Efteruddannelsen er interessant for dig.
JØRN NIELSEN om hvorfor PPR Efteruddannelsen er vigtig.
JØRN NIELSEN og VIBE STRØIER om inddragelse af egen praksis PPR Efteruddannelsen.
UDDANNELSENS MÅL

Uddannelsens mål er, at du udvikler færdigheder i forhold til:

  • At kunne inddrage barnet/den unge og de relevante voksne og bidrage til samarbejde mellem alle parter til gavn for barnets/den unges udvikling
  • At kunne udvikle fællesskaberne omkring børnene/de unge, således at der skabes nye udviklings- og deltagelsesmuligheder for børnene/de unge
  • At kunne vurdere og udvælge egnede tilgange til at agere i komplekse situationer og facilitere samarbejdsprocesser med forskellige interessenter i PPR-arbejdet

Uddannelsens mål er endvidere, at du udvikler kompetencer i forhold til:

  • At kunne evaluere og reflektere over egen psykologfaglige viden og praksis i rollen som konsulent i PPR
  • At kunne lægge en plan for egen psykologiske-pædagogiske faglige udvikling i PPR-arbejdet

RELEVANTE PUBLIKATIONER

Undersøgelser om praksis, visioner, krav og kompetencer i PPR

PPR-undersøgelse om “Praksis og visioner for børn med psykiske problemer”
Se Dansk Psykolog Forenings PPR-undersøgelse om praksis og fremtidige visioner for det psykologfaglige arbejde i PPR.

Artikelhæfte om “Fremtidens krav til psykologer i PPR” – bud fra 8 forskere”
I ”Fremtidens krav til psykologer i PPR” giver 8 forskere deres bud på kravene til psykologer. Artikelhæftet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening og KL.

Publikation om “Fremtidens krav til psykologer i PPR” – bud fra 6 kommuner”
Hvordan er psykologernes praksis i danske kommuner? Hvilke kompetencer kræves af psykologerne? KL og DP har spurgt PPR i seks kommuner.

Fælles udspil om “Nyt behandlingstilbud til børn og unge”
Forslag fra Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og Danske Regioner om nyt behandlingstilbud til psykisk sårbare børn og unge.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge