Støtte til projekter

Vi har samlet en liste over fonde og legater, du måske kan have gavn af at undersøge.

Det er altid en god idé at orientere sig i legathåndbøger som eksempelvis Vejviseren for Fonde og Legater (Billesø & Jylling) og på hjemmesider som Legatmidler.dk, Legatbogen.dk og Fundraising.how.

Derudover har de fem regioner alle forskningspuljer, der kan være relevante for psykologer, som søger finansiering af sundhedsfaglige projekter.

TIP OS OM FLERE FONDE OG LEGATER

Oversigten er ikke udtømmende. Send os derfor gerne et tip, hvis du har erfaring med andre fonde eller legater, som psykologer med fordel kan søge.

Send dit tip til Martin Kaag mka@dp.dk, så tilføjer vi det her på siden.

Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder.

Ansøg her.

Velux Fonden

Velux Fonden støtter aldringsforskning og øjenforskning samt forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Ud over disse særlige indsatsområder donerer Fonden midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål.

Læs mere om Velux’ samlede fundsats, ansøgningsprocesser og temaer her.

Trygfonden

Kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Fonden støtter forskningsprojekter med anvendelsesorienteret potentiale inden for TrygFondens 11 fokusområder – blandt områderne er Lev sundt, Mental sundhed, Lev med kronisk sundhed, En chance i livet, En plads i fællesskabet, og Et liv uden kriminalitet.

Læs mere om ansøgningsproces her og principper for uddeling her.

Oticon Fonden

Oticon Fonden støtter primært forskningsprojekter inden for de audiologiske eller tilgrænsende fagområder – allerhelst med betydelig relevans for det danske samfund og/eller dansk industri. Det er også muligt at opnå støtte til projekter af social og kulturel karakter.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Egmont Fonden

Egmont Fondens almennyttige indsats fokuserer på to indsatsområder: Omsorg og Læring. Målgruppen for Egmont Fondens almennyttige indsats er alle børn og unge, men fonden prioriterer støtte til sårbare børn og unge. Egmont Fonden støtter primært aktiviteter i Danmark.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Inge Lehmanns Legat af 1983

Legatet tildeles (1) forskere inden for geofysik – primært til studier af jordens indre og dens overfladelag – eller (2) forskere inden for eksperimentel/empirisk psykologi. Legatet skal fortrinsvis anvendes til forskningsophold eller videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere på Ph.d.-niveau.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Ja/Ja

Læs mere her.

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg

Kræftens Bekæmpelse støtter kræftforskning inden for det psykosociale område ved at uddele midler til forskningsprojekter, udlandsophold, kortere rejser, skolarstipendier og andre forskningsrelaterede aktiviteter.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Ja/Ja

Læs mere her.

Helsefonden

Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer indenfor området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller socialt vanskelige livsvilkår.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Ja/Ja

Læs mere her.

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefonds uddelingsstrategi vedrører nationale og internationale projekter primært inden for følgende fire kategorier: forskning, uddannelse, social og sundhed og kultur. Nationale projekter er typisk opgaver, der har betydning eller værdi på nationalt plan. Fonden yder ikke støtte til individuelle ansøgere, der ikke er enten studerende eller ansatte (forskere) ved uddannelsesinstitutioner i Region Nord.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Nej/Ja

Læs mere her.

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Fondens opgave, er, gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler, at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Et af hovedtemaerne i fondens strategiske satsninger er psykisk arbejdsmiljø.
Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Nej/Ja

Læs mere her.

Julie von Müllens Fonds

Julie von Müllens Fonds midler uddeles til danske forskere, der beskæftiger sig med konkrete forskningsopgaver, hvis løsning forudsætter et længere ophold ved netop den forskningsinstitution, forskeren ønsker at opholde sig hos, eller hvis der er tale om feltarbejde med indsamling af empirisk materiale, adgang til databaser eller arkiver, som kun er tilgængelige det pågældende sted. Legatet forudsætter en bestået kandidatgrad, og at der kun undtagelsesvis uddeles stipendier til ph.d. studerende.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Ja/Ja

Læs mere her.

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Fonden støtter almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Nej/Ja

Læs mere her.

Brødrene Hartmanns Fond

Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål, alt efter nærmere beslutning af Fondens bestyrelse.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Ja/Ja

Læs mere her.

Lillian og Dan Finks Fond

I praksis yder fondet fortrinsvis støtte til trykning af publikationer.
Støtte kan ikke gives til opnåelse af forskningsresultater, til teknisk udstyr eller til aktiviteter, der udelukkende udøves i statsligt eller kommunalt regi, ligesom der ikke gives støtte til uddannelse og videreuddannelse.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Ja/Ja

Læs mere her.

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden støtter uafhængig forskning inden for sundhedsvidenskab og uddeler årligt en lang række legater og stipendier. Støtten gives med særlig fokus på yngre forskere. Alt andet lige prioriteres forskning indenfor neurovidenskab, psykiatri, allergologi/immunmodulation og præhospitalsbehandling.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Ja/Ja

Læs mere her.

Augustinus Fonden

Augustinus Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Fonden giver også tilskud til studierejser for enkeltpersoner til udlandet inden for alle fagområder. Det er en betingelse, at ansøger har erhvervet en kandidatgrad eller tilsvarende. Ansøgere, der har erhvervet en bachelorgrad med et usædvanligt godt resultat, kan dog også tages i betragtning.

Fast ansøgningsfrist/ansøgningsskema: Nej/Ja

Læs mere her.

Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond uddeler i 2015 1,6 milliarder til projekter og initiativer, der potentiale til at skabe resultater i form af ny viden, vækst og arbejdspladser. Innovationsfondens investeringer bidrager til vækst og beskæftigelse samt løsning af centrale samfundsudfordringer.
Du kan vælge mellem tre indgange, hvis du vil søge om investering til at udvikle din idé:

  • Store projekter: Til markante investeringer og længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, teknologi, udvikling, markedsmodning – I 2015 var et af fondens temaer for store projekter psykiatri.
  • InnoBooster: Til mindre virksomheder og iværksættere med gode udviklingsplaner.
  • Talenter: Til studerende, nyuddannet eller forsker, der ønsker at blive iværksætter eller at få en forskerkarriere i det private.

Læs mere om ansøgningsprocesser- og frister her.

A.P. Møller Fonden

Der kan under A.P. Møller Fonden søges tre fonde:

Derudover har AA.P. Møller Fonden i 2013 donneret en milliard til en bedre folkeskole i Danmark. Donationen forventes at blive uddelt over 4-6 år og udmøntes med to ansøgningsrunder om året – én i foråret og én i efteråret. Det er en forudsætning for at kunne modtage støtte, at et projekt anbefales af Kommunernes Landsforening eller af de kommuner, der bidrager med deltagere i projektet.

Læs mere om de tre fonde, folkeskoledonationen og ansøgningsprocesser her.

Nordeafonden

Nordeafonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Fonden har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støttes uddannelse, forskning og innovation – særligt inden for de fire fokusområder. Fonden støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Fonden yder også støtte til studieophold i udlandet for studerende.

Læs mere om ansøgningsprocesser- og frister her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge