Modernisering af specialistuddannelsessystemet

 

Moderniseringen af specialistuddannelsessystemet er færdig. De nye retningslinjer er trådt i kraft 1. oktober 2020, og Dit digitale specialistuddannelsesoverblik er samtidig åbnet og kan tilgås i MitDP. Du finder retningslinjerne her og i ressourceboksen til højre.

De nye retningslinjer for specialistuddannelserne betyder, at specialistuddannelserne er blevet mere ensartede og gennemskuelige, og Dit digitale specialistuddannelsesoverblik skulle gerne give et bedre og hurtigere overblik over din igangværende specialistuddannelse samtidig med, at ansøgningsprocessen bliver nemmere.

Det var Generalforsamlingen, der i 2018 vedtog at specialistuddannelsessystemet skulle moderniseres, og at specialistuddannelserne skulle gøres mere gennemskuelige og reglerne ensartede.

Modernisering af specialistuddannelserne

Virtuel undervisning ved kurser, der er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen

Undervisningen kan gennemføres virtuelt – og vil stadig kunne anvendes og have forhåndsgodkendelse til specialistuddannelserne, når blot:

Kursusbeskrivelsen stadig efterleves
• Underviser(e) stadig er de(n) samme som forhåndsgodkendt
Deltagerne deltager efter de gældende regler for specialistuddannelsen
• Underviser vurderer, at den virtuelle undervisning skaber et relevant pædagogisk afsæt for læring

DU KAN TAGE SPECIALISTUDDANNELSE INDEN FOR 3 HOVEDOMRÅDER
 • Børnepsykologi (Klinisk børnepsykologi, Klinisk børneneuropsykologi, Pædagogisk psykologi, Sundhedspsykologi med børn og Psykoterapi med børn)
 • Voksenpsykologi (Sundhedspsykologi med voksne, Psykoterapi med voksne, Psykopatologi, Psykotraumatologi, Klinisk Neuropsykologi, Gerontopsykolog)
 • Arbejds- og organisationspsykologi

specialist-forloebet

Gode idéer og feedback om specialistuddannelsen modtages gerne

Hvis du har gode idéer til specialistuddannelsen, eller feedback du gerne vil give, kan du skrive til specialistfeedback@dp.dk.

Din mail vil blive læst af de personer der arbejder med at udvikle specialistuddannelserne, og de forskellige kurser i kursusprogrammet.

*Teorikurser

Tværgående modul
60 timer.
Fleksibelt valg: Kan erstattes med timer på eget eller andre specialers specialiserings- moduler.
Det tværgående modul

Forsknings- og formidlingsmodul
60 timer (obligatorisk).
Heraf 18 timers teori + 42 timers metodevejledning og udarbejdelse af produkt.
Se Fælles krav

Specialiseringsmodul
150 timer.

Se under de enkelte specialer

Bemærk: Opdelingen mellem børne- og voksenområdet skal dog respekteres. Fagnævnene for de enkelte specialer kan fortsat kræve enkelte kurser gennemført som obligatoriske (læs mere herom under beskrivelsen af de enkelte specialer). Specialistuddannelsen i arbejds- og organisationspsykologi er ikke omfattet af fleksibelt valg.

Kort beskrivelse af de enkelte specialistuddannelser

Klinisk børnepsykologi

6 Klinisk børnepsykologi

Specialistuddannelsen er rettet mod klinisk psykologisk arbejde med børn, unge og familier. Det kliniske psykologarbejde inden for børne-, unge- og familieområdet kan både have et forebyggende og et behandlende perspektiv i forhold til børn og unges psykiske udvikling og fejludvikling.

De centrale arbejdsområder for kliniske psykologer inden for børne-, unge- og familieområdet er:
 • Udredning og undersøgelser.
 • Formidling af psykologisk viden.
 • Konsultation og supervision af andre faggrupper.
 • Tilrettelæggelse og supervision af interventionsforløb.
 • Psykoterapeutiske forløb.
Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.6 Psykologisk praksis
2.6 Supervision
3.6 Personligt udviklingsarbejde
4.6 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.6 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Læs mere

Klinisk børneneuropsykologi

7 Klinisk børneneuropsykologi

Klinisk børneneuropsykologi er en selvstændig videnskabelig disciplin, der beskæftiger sig med udviklingen af kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale funktioner set i relation til hjernes udvikling og funktion i barne- og ungdomsårene.

Den kliniske børneneuropsykologi beskæftiger sig med afvigelser i disse funktioner forårsaget af fejludvikling eller beskadigelser af barnehjernen.

De centrale arbejdsområder for kliniske børneneuropsykologer omfatter børneneuropsykologisk undersøgelse, formidling af undersøgelsesresultater, udarbejdelse af behandlingsplaner og gennemførelse af behandlingsforløb samt rådgivning af forældre og supervision af andre faggrupper.

Faget er nært knyttet til børnepsykiatrien, børneneurologien og specialundervisningen.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.7 Psykologisk praksis
2.7 Supervision
3.7 Personligt udviklingsarbejde
4.7 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.7 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Læs mere

Pædagogisk psykologi

8 Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi betegner den anvendte psykologi, der tager udgangspunkt i en pædagogisk proces og som mål har udvikling, læring og forandring.

Pædagogiske psykologers arbejde baseres på psykologiske teorier om udvikling, læring og forandringsprocesser, såvel i forhold til det enkelte individ som i forhold til grupper og til organisationer. Dermed er udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, social- og gruppepsykologi og organisationspsykologi væsentlige grunddiscipliner for forståelse af såvel normal som afvigende udvikling på alle niveauer – individ, gruppe og organisation/system.

Perspektivet i den pædagogisk-psykologiske intervention og tænkning er fremadrettet og befatter sig i højere grad med udviklingsbetingelser, planer for udvikling og relationsmæssige forhold end med diagnoser og årsagsforklaringer.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.8 Psykologisk praksis
2.8 Supervision
3.8 Personligt udviklingsarbejde
4.8 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.8 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Læs mere

Sundhedspsykologi med børn eller voksne

11 Sundhedspsykologi med børn eller voksne

Nedenstående tekst om den sundhedspsykologiske specialistuddannelse erstatter tidligere tekst fra 2014. Den tidligere tekst fra 2014 indeholdt en række henvisninger til en dengang gældende overgangsordning, der ikke længere er aktuel, hvilket gjorde den mindre læsevenlig. I nedenstående tekst er disse unødvendige henvisninger fjernet og der er sket redaktionelle tilpasninger. Principielt er kravene de samme som i den tidligere tekst, i det dog enkelte punkter er gjort lidt mere fleksible.

Sundhedspsykologi er den del af den kliniske psykologi, der beskæftiger sig med samspillet mellem det fysiske helbred, de psykologiske processer og de sociale og kulturelle forhold.

Psykologer, der arbejder inden for det sundhedspsykologiske felt, har en funktion, der tager sit udgangspunkt i de erfaringer og i den viden, der udspringer af det kliniske behandlingsarbejde og den videnskabelige udforskning af området.

Kernen i det sundhedspsykologiske arbejde er således den behandlingsmæssige kontakt til mennesker med somatiske eller funktionelle lidelser samt andre problemstillinger der knytter sig til somatiske forhold. Den konkrete sundhedspsykolog kan også være beskæftiget med opgaver, der på et mere overordnet plan udnytter denne viden.

Væsentlige opgaver for sundhedspsykologen

kan læses i den sidste del af bestemmelserne under punkt 11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.11 Psykologisk praksis
2.11 Supervision
3.11 Personligt udviklingsarbejde
4.11 Forsknings- og formidlingsmodul (et skriftligt produkt)
5.11 Fællesmodul og specialiseringsmodul (teori og metode)
6.11 Tværgående modul

Mindst et af følgende kurser skal gennemføres (obligatorisk):
3.3 Sorg og krise hos børn eller 3.4 Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne eller 3.4 Psykotraumatologi – akutte reaktioner og krisestyring.

Læs mere

Psykoterapi med børn eller voksne

12 Psykoterapi med børn eller voksne

Psykoterapi er en psykologisk behandlingsmetode, der er videnskabeligt begrundet.

Psykoterapiens genstandsfelt er psykologiske problemer ved emotionelle, kognitive, relationelle, adfærdsmæssige og somatiske problematikker, hvor kompetence inden for såvel udredning som behandling er central.

Den psykoterapeutiske behandling består af et arbejdsmæssigt forhold etableret mellem én eller flere kvalificerede psykoterapeuter og én eller flere klienter. Psykoterapeutisk behandling retter sig mod enkeltpersoner, par, familier og grupper.

Formålet med psykoterapien er for klienten at opnå øget autonomi og udvidelse af personlige muligheder samt bedre psykisk og social funktion.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.12 Psykologisk praksis
2.12 Supervision
3.12 Personligt udviklingsarbejde
4.12 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.12 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Læs mere

Psykopatologi

13 Psykopatologi

Specialistuddannelsen er rettet mod psykologer, som arbejder inden for voksenpsykiatrien, hvad enten psykologer arbejder med tjeneste primært på den psykiatriske stamafdeling, i distriktspsykiatrien, i specialenheder eller i opsøgende psykoseteam.

Psykiatriens genstand er psykiske lidelser, hvor kompetence inden for såvel udredning som behandling er central.

De væsentligste arbejdsområder er:
 • Diagnostik og psykopatologi.
 • Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik.
 • Visitation og behandling.
 • Supervision og undervisning.
 • Pårørendearbejde og psykoedukation.
 • Kvalitetssikring og udviklingsarbejde.
 • Forskning.
Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.13 Psykologisk praksis
2.13 Supervision
3.13 Personligt udviklingsarbejde
4.13 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.13 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Læs mere

Psykotraumatologi

14 Psykotraumatologi

Psykotraumatologien er et selvstændigt forsknings- og arbejdsområde inden for den kliniske psykologi. Det er den del af psykologien, der beskæftiger sig med menneskers akutte symptomer og reaktioner samt længerevarende eller kroniske personligheds- og funktionsforstyrrelser efter udsættelse for traumatiske hændelser.

Interventions- og behandlingsmetoderne knyttet til faget har til formål at genetablere balance hos det enkelte individ, i gruppen eller organisationen, herunder symptomlindring og forebyggelse af længerevarende reaktioner og ved senskader opnå bedring af psykisk og social funktion.

Den psykotraumatologiske virksomhed foregår på flere niveauer:
 • Forebyggende indsats/rådgivning/behandling til enkeltindivider eller grupper direkte eller indirekte berørt af traumatiske hændelser.
 • Gennem supervision, undervisning og konsulentbistand omkring traumatiske hændelser og traumatiserede mennesker.
 • På organisationsplan og (lokal-) samfundsniveau: planlægning, organisering, beredskabsopbygning og opfølgningsarbejde i relation til traumatiske hændelser.
Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.14 Psykologisk praksis
2.14 Supervision
3.14 Personligt udviklingsarbejde
4.14 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.14 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Læs mere

Klinisk neuropsykologi

15 Klinisk neuropsykologi

Neuropsykologi er en videnskabelig disciplin, der omhandler sammenhænge mellem hjernens funktion, adfærd og psykologiske processer.

Faget er nært knyttet til klinisk psykologi, kognitionspsykologi og neurovidenskaberne.

Klinisk neuropsykologi er den del af neuropsykologien, der beskæftiger sig med ændringer i tænkning, følelsesliv og adfærd forårsaget af sygdomme og skader i hjernen.

De væsentlige neuropsykologiske arbejdsområder omfatter diagnostiske undersøgelser, vurderinger til brug for behandling samt rehabilitering, rådgivning og undervisning.

Neuropsykologen fungerer desuden som konsulent for andre fagområder.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.15 Psykologisk praksis
2.15 Supervision
3.15 Personligt udviklingsarbejde
4.15 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.15 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Læs mere

Gerontopsykologi

16 Gerontopsykologi

Gerontopsykologi er den del af psykologien, der beskæftiger sig med forståelse af menneskets aldring i samspil med det omgivende miljø.

Faget beskæftiger sig med problemstillinger, der dækker området fra den raske aldring i en livslang sammenhæng til den svækkede eller syge aldring og de vanskeligheder, der er forbundet hermed i et bredt klinisk psykologisk perspektiv.

Som gerontopsykolog kan man arbejde som privatpraktiserende psykolog, ellers arbejder gerontopsykologer på ældreområdet i stat, regioner og kommuner.

Typiske arbejdsopgaver for gerontopsykologer er udredning, psykologisk behandling, kortlægning af og intervention i forhold til problemskabende adfærd som følge af fx demenssygdomme, samt pårørendearbejde. Dertil kommer konsulentarbejde, supervision og undervisning.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.16 Psykologisk praksis
2.16 Supervision
3.16 Personligt udviklingsarbejde
4.16 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.16 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi

18 Arbejds- og organisationspsykologi

Arbejds- og organisationspsykologien er den del af psykologien, der beskæftiger sig med individer og grupper inden for en arbejdsmæssig og organisatorisk kontekst.

Arbejds- og organisationspsykologien arbejder med forståelsen af organisationers struktur, funktion og dynamik samt forståelse af, hvad samfundsmæssige forhold betyder for arbejdslivet og livet i organisationer.

Arbejds- og organisationspsykologer anvender denne viden til analyse, problemløsning samt udvikling og støtte til individer, grupper og organisationer. Det kommer eksempelvis til udtryk i arbejde med organisations- og personaleudvikling, udredning og intervention i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og rekrutteringsopgaver mv.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

1.18 Psykologisk praksis
2.18 Supervision
3.18 Personligt udviklingsarbejde
4.18 Et skriftligt produkt, forskningsmetode
5.17 Teori og metode, arbejds- og organisationspsykologisk modul
5.18 Arbejds- og Organisationspsykologisk specialisering og grundstammen

Læs mere

Alle specialistuddannelser har samme krav til praksis, supervision, teori og skriftligt arbejde.

Der skal også arbejdes med “den personlige funktionsmåde i sagsarbejdet” – det personlige udviklingsarbejde.

Supervision, personligt udviklingsarbejde, teori og skriftligt arbejde udgør til sammen 600 timer, mens psykologisk praksis udgør 3600 arbejdstimer.

SUPERVISORUDDANNELSEN

For supervisoruddannelsen gælder enslydende krav for alle specialister uanset speciale.

Til klinisk neuropsykologi og klinisk børneneuropsykologi knytter sig særlige krav.

Læs mere om uddannelsen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge