19.1. Formål med supervisoruddannelsen

Formålet med supervisoruddannelsens uddannelsesforløb er at gøre specialisten i stand til at yde supervision til andre psykologer samt vurdere den personlige og faglige udvikling hos supervisanden.

Specialisten skal i sin rolle som supervisor blive i stand til kritisk at kunne vurdere:

  • Hvilken forståelsesramme, der vil være anvendelig i de enkelte supervisionsforløb.
  • Hvilke krav, der skal sættes til gennemførsel af forløbet, fx hvad angår rammer og indhold af supervisionen.
  • Hvilke indholdsmæssige niveauer, der sikrer læring hos supervisanden.
  • Den faglige og personlige udviklingsproces for supervisanden.

Specialisten skal i sin rolle som supervisor kunne varetage supervision inden for nedenstående temaer:

  • Udredning, vurdering, intervention og evaluering.
  • Psykologens rolle og relationer i sagsarbejdet, i egen organisation samt i klientsystemets organisation.

19.2. Krav til supervisoruddannelsen

For supervisoruddannelsen gælder enslydende krav for alle specialister uanset speciale. I løbet af supervisoruddannelsen skal følgende krav opfyldes:

  • Praksis på fuld tid i 2 år efter opnået specialistgodkendelse
  • Ydet supervision i 120 timer til psykologer efter godkendelse som specialist. Der skal være ydet supervision til mindst to forskellige supervisander. Supervision ydet til andre akademiske faggrupper kan godkendes af det enkelte fagnævn.
  • Modtaget 20 timers supervision af supervision eller anden form for vejledning. Det enkelte fagnævn kan fastlægge specificerede krav til supervision af supervision, hvilket fremgår under beskrivelsen af det enkelte speciale. Som udgangspunkt forestås supervision/faglig vejledning af godkendt supervisor inden for specialet. Det enkelte fagnævn kan endvidere godkende supervision ydet af supervisorer fra andre specialer, når dette skønnes fagligt relevant. Der gælder samme regler vedrørende gruppestørrelse som ved specialistuddannelsen.
  • Deltagelse i 30 timers teori om supervisionsprocessens teori og metode. På den teoretiske del af supervisoruddannelsen skal specialisten erhverve sig viden om og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted i sin rolle som supervisor samt kunne foretage en afgrænsning til andre teorier.

Dansk Psykolog Forening har forfattet en lille guide til overblik over specialistuddannelserne samt supervisoruddannelsen:
En kort guide til specialistuddannelserne og supervisoruddannelsen

Der skal arbejdes med følgende emner:

1. Supervisionens afgrænsning

Historik; supervisionens rolle i forhold til profession og samfund; definition og begrebsafklaring; formål; supervisionens afgrænsning og forhold til tilgrænsende områder: terapi, undervisning, vejledning, coaching, sparring, personaletræning, etc.

2. Supervisionens kontrakt og ramme

Kontrakt med supervisand(er); kontrakt med evt. opdragsgiver / ledelse/ behandlingsansvarlig; udformning af supervisio-nens ramme, rammebrud og håndtering heraf; ansvarsfordeling (psykologfagligt og juridisk).

3. Supervisionens setting og kontekst

Individuel- og gruppesupervision (herunder om gruppedynamiske processer); intern og ekstern supervision; ledere i su-pervisionsgrupper; peer-supervision; de forskellige ’settingers’ dynamikker; organisatoriske og andre konteksters indvirk-ning på supervision (samfund, kultur, trænings- og uddannelsesinstitution).

4. Supervisionsmodeller

Supervisor og supervisand: roller, funktioner og opgaver; supervisors valg af metode, midler og fokus; centrale modeller inden for supervisionsteori; virkningsmekanismer i supervision.

5. Supervisionsrelationen

Forholdet mellem supervisor og supervisand; håndtering af relationen i supervision; supervisors kollegiale omgang med supervisand(er); parallelprocesser og isomorfi; overføring og modoverføring i supervision; selfdisclosure og non-disclosure i supervision; multikulturelle forhold.

Der skal arbejdes med følgende emner:

6. Supervisionens materiale og proces

Supervisionens forskellige former for materiale (mundtligt, skriftligt, audio, video); forskellige former for supervisionsprocesser (fx lære- og supervisionsalliance, refleksion); supervisionens udviklingsprocesser.

7. Supervisandens udvikling

Supervisandens grad af faglig udvikling og dennes betydning for supervisionen; læreprocesser (fx mesterlære, identifikation); pædagogik; faser i supervision; ’god’ vs. ’dårlig’ supervision.

8. Evaluering, supervisors kontrolfunktion og etik

Kontrolspørgsmålet; formativ og summativ evaluering; magt og afmagt; grænser og begrænsninger for supervision; vanskeligheder i supervision for supervisor hhv. supervisand; producerer ved underkendelse af supervisanden og forholdet til profession og arbejdsgiver; supervisandens underkendelse af sin supervisor.

9. Metode- og teorispecifik supervision.

Dette punkt knytter an til fx supervision af neuropsykologiske undersøgelse, psykologisk testning, børneundersøgelser m.fl., dvs. hvor sagsmaterialet er af en sådan karakter at det ikke dækkes tilstrækkeligt ind af de ovenstående 8 punkter.

10. Valgfrit emne

Teorien kan gennemføres inden specialistgodkendelse er opnået, men må ikke være mere end 5 år gammelt på godkendel-sestidspunktet for supervisoransøgningen.

19.3. Krav til lærerkvalifikationer

19.4. Aktualitetskrav i supervisoruddannelsen

Ydet supervision, supervision af supervision og teori om supervision skal være erhvervet inden for de seneste 5 år efter forud for godkendelsestidspunktet.

Klinisk børneneuropsykologi: særlige krav

Specificerede krav til supervision af supervision i supervisoruddannelsen.

Supervision af supervision kan foregå i erfagrupper på 4-12 specialister, enten ledet af en færdiguddannet supervisor i børneneuropsykologi eller som gensidig supervision.

I kan lade gensidig direkte observation og efterfølgende feedback i gruppen eller videooptagelser af supervisionsforløb til fælles drøftelse indgå, ligesom I kan behandle forskellige tilgange til supervisionen.

hvid skrift

Klinisk neuropsykologi: særlige krav

Specificerede krav til supervision af supervision i supervisoruddannelsen.

Supervision af supervision kan foregå i ”erfagrupper” på 4-12 specialister, enten under ledelse af færdiguddannet supervisor i neuropsykologi eller som gensidig supervision.

Gensidig direkte observation og efterfølgende feedback i gruppen eller videooptagelser af supervisionsforløb til fælles drøftelse kan indgå, ligesom forskellige tilgange til supervisionen kan behandles.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge