Fælles ansøgningsskema

To kursusskemaer

Specifikke kursusskemaer:

For begge kursusskemaer gælder det, at de er inddelt efter de teoriområder, der skal opfyldes i det pågældende modul. Når kursusskemaerne udfyldes skal det enkelte kursus/uddannelsesforløb placeres under det pågældende moduls teoriområde, hvorunder det ønskes godkendt.

Supervisoruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne

Når man ansøger om godkendelse som specialist og supervisor

Når man ønsker at få vurderet sine kvalifikationer i forhold til en bestemt specialist- og supervisoruddannelse, indsendes et udfyldt ansøgningsskema til Dansk Psykolog Forening.

Det er ikke en forudsætning for at få vurderet kvalifikationerne, at samtlige krav til uddannelsen er opfyldt. Det kan tværtimod være en god idé at få foretaget en vurdering midt i et uddannelsesforløb, så man kan målrette sine yderligere uddannelsesaktiviteter på grundlag af den uddannelsesstatus, man vil modtage fra fagnævnet.

Hvis man opfylder alle kravene til den pågældende specialist- eller supervisoruddannelse, foretager fagnævnet indstilling til godkendelse af ansøgningen i Specialistuddannelsesudvalget.

I forlængelse af indsendelse af ansøgningen modtager psykologen en faktura på et ekspeditionsgebyr, som skal være betalt, før end behandling af ansøgningen og en eventuel godkendelse kan finde sted.

Selve ansøgningen

Ansøgning om specialist- og supervisoruddannelse kan ske ved at udfylde og indsende særlige skemaer. Skemaerne kan hentes her på siden eller rekvireres ved henvendelse til Dansk Psykolog Forening.

Ansøgningen kan også udfyldes elektronisk via Mit DP. Når man ønsker fagnævnets vurdering, indsendes den via Mit DP  og kan derefter ikke længere rettes af dig.

Før man ansøger, skal man altid læse om kravene til den specialistuddannelse, man ansøger om at få godkendt.

Ansøgningen skal være udfyldt, så den er letlæselig, og skal i det hele taget være ordnet, så at behandlingen af sagen er så overskuelig som muligt. Der skal være dokumentation for alle gennemførte aktiviteter (aktuel ansættelse, tidligere ansættelser, supervision, personligt udviklingsarbejde, kursusdeltagelse samt et skriftligt arbejde). Ansøgningens bilag skal tydeligt referere til oplysningerne i ansøgningsskemaet og være i nummerorden.

Hvis ansøgningen ikke tilfredsstiller ovennævnte krav, vil den kunne blive sendt tilbage til afsender til korrektion.

I det følgende er en mere detaljeret en vejledning til, hvordan ansøgningsskemaerne udfyldes.

hvid tekst

Sådan udfyldes ansøgningsskemaet

Det er vigtigt at udfylde ansøgningsskemaet korrekt. Det gør sagsbehandlingen lettere, og det giver en lavere risiko for fejl. Her er nogle råd om, hvordan skemaet udfyldes, og hvordan de enkelte punkter i skemaet skal forstås:

 • Vedlæg dokumentation for alle relevante forhold, herunder autorisation, i form af bilag. På hvert bilag anføres fortløbende bilagsnummer. Det er en god idé at samle bilagene i omslag, svarende til de enkelte afsnit i ansøgningen, fx vedr. ansættelse, supervision og de enkelte kursusdele.
 • Indsend aldrig originale diplomer, uddannelsesbeviser med mere.
 • Kun relevante forhold efter kandidateksamen kan tælle med.
 • Ved ansøgning af flere specialistuddannelser kan hvert arbejds- og supervisionsforhold kun tælle ét sted, afhængig af deres relevans. Kurser kan tælle flere steder i det omfang, de har relevans.
 • Der skal udfyldes et sæt ansøgningsskemaer for hver søgt specialistuddannelse.
 • Har man brug for flere felter end i ansøgningsskemaet, kan skemaet blot kopieres.
 • Underskriv på forsiden af ansøgningsskemaet.

hvid skrift

Udfyldelse af skemaet vedrørende ansættelsessteder
 1. Periode fra/til. Her anføres måned og årstal for hvert af de forhold (arbejde, klientarbejde, supervision og egenterapi), som ønskes vurderet i forbindelse med specialistuddannelsen. Bemærk, at det kun er nødvendigt at medtage forhold, der har relevans for den pågældende specialistuddannelse.
 2. Antal år/måneder. Ansættelsesforholdets varighed omregnes til måneder og år og skal dokumenteres ved bilag. Ved fravær fra arbejdet i mere end 8 sammenhængende uger kan fraværsperioden ikke medregnes. For privatpraktiserende psykologer anføres antal år og måneder i praksis, og arbejdstiden dokumenteres ved revisorpåtegnede indtægtsopgørelser over de anførte perioder. I udregningen af arbejdstid sættes en konfrontationstime = 2 arbejdstimer.
 3. Arbejdsgiver/ansættelsessted. Udførlig beskrivelse af arbejdssted, herunder navn og adresse på den pågældende arbejdsplads, forvaltning, sygehusafdeling, institutionsart eller lignende. For privatpraktiserende psykologer anføres navne på psykologer, som man har haft fagligt fællesskab med. Andre typer beskæftigelse som jobrotation, følordning og frivilligt arbejde kan også tælle med (husk dokumentation).
 4. Arbejdets art, typiske arbejdsopgaver, stillingsbetegnelse. Her anføres arbejdsindholdet så beskrivende som muligt. Ud over stillingsbetegnelse anføres relevante arbejdsopgaver og arten af klientkategorier.
 5. Arbejdstid pr. uge. Den ugentlige arbejdstid for pågældende arbejdsforhold anføres. Husk at angive hele timer.
 6. Arbejdstid i gennemsnit pr. uge inden for specialet. Her anføres omfanget i timer af de forskellige arbejdsopgaver opdelt på grundlag af de forskellige praksisområder, som den pågældende specialistuddannelse omfatter. Kun de arbejdsområder, som modsvares af opdelingen for den søgte specialistuddannelse, kan inddrages og medregnes i det samlede timetal. Denne opdeling fremgår af beskrivelsen af den pågældende specialistuddannelses praktiske del. De anførte timetal skal være udregnet som ugentligt gennemsnit, og timetallet skal være anført eksklusivt andet arbejdsindhold. Beskrivelsen kan eventuelt laves på et nummereret bilag. Husk at angive hele timer.

hvid skrift

Udfyldelse af skemaet vedrørende supervision

Denne del af skemaet er opdelt således, at supervision af udredning anføres under punkt 7, mens supervision af intervention anføres under punkt 8. Supervisionen skal dokumenteres på særskilte skemaer, der kan hentes på foreningens hjemmeside www.dp.dk.

Af supervisionsdokumentet skal det kortfattet fremgå, hvad supervisionen har omhandlet.

Endvidere anføres uddannelse, navn, adresse på supervisor, samt hvor supervisionen har fundet sted.

Individuel supervision
Her anføres det samlede antal timer for modtagen individuel supervision af henholdsvis udredning og intervention i perioden. Bemærk, at supervisionen skal være modtaget af en af foreningen godkendt supervisor (i overgangsordninger er der dog dispenseret fra denne regel). Ønskes supervision modtaget hos en ikke-godkendt supervisor, skal der indsendes udførligt curriculum vitae på supervisor til det relevante fagnævn. Der skal kun opføres supervision, der ikke er medgået til opnåelse af autorisation. Husk at angive hele timer.

Supervision i gruppe
Her anføres det samlede antal timer for modtaget gruppesupervision i henholdsvis udredning og intervention i perioden. Bemærk, at supervisionen skal være modtaget af en af foreningen godkendt supervisor (overgangsordninger er undtaget fra denne regel) i grupper på maksimalt 12 deltagere. Deltagernes navne og uddannelse skal fremgå. Højst 25 procent af deltagerne må være ikke-akademikere. Ønskes supervision modtaget hos en ikke-godkendt supervisor, skal der indsendes udførligt curriculum vitae på supervisor til det relevante fagnævn. Husk at angive hele timer.

hvid skrift

Udfyldelse af skemaet vedrørende det personlige udviklingsarbejde

Personligt udviklingsarbejde individuelt
Det samlede antal timers personligt udviklingsarbejde i den pågældende periode anføres. Terapeutens/supervisors uddannelse, navn og adresse anføres ligeledes. Herudover anføres, hvor forløbet har fundet sted. Bemærk, at egenterapeuter skal være godkendte specialister i psykoterapi. Hvis der ønskes godkendt modtaget terapi fra en ikke-godkendt terapeut, er der mulighed for at få denne anerkendt ved fremsendelse af udførligt curriculum vitae til det relevante fagnævn. For supervisorers kvalifikationer gælder de samme bestemmelser som anført ovenfor. Husk at angive hele timer.

Personligt udviklingsarbejde gruppe
Det samlede antal timers personligt udviklingsarbejde i den pågældende periode anføres. Terapeutens/supervisors uddannelse, navn og adresse anføres ligeledes. Herudover anføres, hvor forløbet har fundet sted. Bemærk, at egenterapeuter skal være godkendte specialister i psykoterapi. Hvis der ønskes godkendt modtaget terapi fra en ikke-godkendt terapeut, er der mulighed for at få denne anerkendt ved fremsendelse af udførligt curriculum vitae til det relevante fagnævn. For supervisorers kvalifikationer gælder de samme bestemmelser som anført ovenfor. Husk at angive hele timer.

hvid skrift

Sådan udfyldes kursusskemaerne

Alle teorikurser skal anføres på særlige skemaer, der alene vedrører godkendelse af kurser i specialistuddannelserne. Skemaerne findes ligeledes på foreningens hjemmeside sammen med de øvrige skemaer til specialist- og supervisoruddannelserne.

Hver ansøger skal udfylde to forskellige kursusskemaer:

 • Et kursusskema, der omfatter det krævede fællesmodul samt det pågældende specialiseringsmodul.
 • Et kursusskema, der omfatter det tværgående modul samt modulet vedrørende forskning og formidling.

For begge kursusskemaer gælder det, at de er inddelt efter de teoriområder, der skal opfyldes i det pågældende modul. Når kursusskemaerne udfyldes, skal det enkelte kursus/uddannelsesforløb placeres under det pågældende moduls teoriområde, hvorunder det ønskes godkendt.

Når man udfylder skemaet, skal i øvrigt følgende iagttages:

 • Anfør navn og medlemsnummer øverst på kursusskemaet.
 • Der skal i videst mulig omfang foreligge dokumentation for deltagelse i anførte kurser.
 • Kun kurser modtaget siden kandidateksamen kan medtages.
 • Alle kolonner i skemaet bedes udfyldt ud for det enkelte kursus.
 • Det er muligt at dele kurser i flere emner. I sådanne tilfælde anføres de ønskede emner i samme felt med det relevante antal timer delt efter emnerne.
 • Kurser, der endnu ikke er blevet anerkendt til at tælle med i specialistuddannelse, kan søges anerkendt ved indsendelse af kursusbeskrivelse indeholdende emne, omfang og lærers navn, uddannelse (og hvis læreren ikke er godkendt som underviser i det pågældende emne curriculum vitae).

hvid skrift

Udfyldelse af kursusskemaernes enkelte kolonner
 • Kursustitel. Kursets titel og arrangør anføres.
 • Underviser. Her anføres undervisers navn og titel/uddannelse.
 • Dato. Her anføres, på hvilken eller hvilke dage kurset blev afholdt.
 • Sted. Her anføres, hvor undervisningen har fundet sted.
 • Timetal. Bemærk, at kun den effektive undervisningstid kan medtages. Et 1-dags kursus anerkendes typisk til at have varet 6 timer, da frokost ikke kan tælle med. Husk at angive hele timer.
 • Bilagsnummer. Her anføres nummeret på det bilag, der dokumenterer det anførte kursus.

hvid skrift

Sådan udfyldes skemaet om godkendelse som supervisor

Søg først supervisorgodkendelse, når der kan dokumenteres 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse efter opnået specialistgodkendelse.

Når man sender sin ansøgning om supervisorgodkendelse, skal følgende medsendes:

 • Dokumentation for autorisation, påkrævet arbejdstid, gennemført specialistuddannelse, modtagne kurser i teori om supervisionsprocessen og modtaget supervision af supervision.
 • Deltagelse i kurser om supervisionsteori skal være hos supervisorgodkendt lærer.
 • Modtaget supervision af supervisionen skal ligeledes være hos supervisorgodkendt supervisor.

hvid skrift

Udfyldelse af supervisorskemaets enkelte kolonner

For hvert supervisionsforløb med ydet supervision skal følgende oplyses:

 • Periode. Her anføres perioden, i hvilken der er udført supervision.
 • Ansættelsessted. Her anføres det sted, hvor supervisionen er ydet. Hvis supervisionen er udført i privat praksis, oplyses om navn og adresse på praksis.
 • Antal hele timer. Timetallet for ydet supervision i det pågældende forløb anføres.
 • Navngivne supervisander/faggrupper. Der oplyses om navn(e) og uddannelse på supervisand(er).
 • Periode. Her anføres perioden, i hvilken der er modtaget undervisning eller supervision af supervision.
 • Antal hele timer. Her anføres timetallet for modtaget teoriundervisning/supervision af supervision.
 • Lærere/supervisorer. Her anføres navn, adresse på eventuelt uddannelsessted samt på lærere og supervisorer.

hvid skrift

Sådan behandles ansøgninger

Alle ansøgninger skal sendes til Dansk Psykolog Forening. Alt materiale scannes og mailes til dp@dp.dk i én samlet pdf-fil. Husk selv at opbevare en kopi af ansøgningen. Når ansøgningen er modtaget i foreningen, følger alle ansøgninger samme procedure.

Ansøgningen kan også udfyldes elektronisk via Mit DP. Når man ønsker fagnævnets vurdering, indsendes den via Mit DP  og kan derefter ikke længere rettes af dig.

Når ansøgningen er modtaget i foreningen, følger alle ansøgninger samme procedure:

 1. Alle ansøgninger gennemgås i sekretariatet for at være sikker på, at ansøgningen er korrekt udfyldt og dokumenteret.
 2. Sekretariatet videresender herefter ansøgningen til det relevante fagnævn.
 3. Fagnævnet tager stilling til ansøgningen og indstiller den eventuelt til godkendelse i Specialistuddannelsesudvalget.

Tiden for sagsbehandling kan variere i takt med antallet af ansøgninger, men der må påregnes op til tre måneders behandlingstid. Alle ansøgere får en skriftlig redegørelse over status for deres ansøgning.

Alle ansøgere får en skriftlig redegørelse over status for deres ansøgning.

Den elektroniske ansøgning markeret med godkendte eller afviste kurser og supervision, samt fagnævnets kommentarer bliver returneret elektronisk via Mit DP. Ansøgningen bliver igen aktiv til redigering, og der kan tilføjes nye kurser, supervision mv., hvorefter den igen kan indsendes til endelig godkendelse i fagnævnet.

Når specialistuddannelsesudvalget godkender en ansøger som specialistuddannet, modtager ansøgeren et bevis for gennemført specialistuddannelse.

hvid skrift

Ansøgning om specialistgodkendelse nr. 2

Har man allerede har en specialistgodkendelse eller en igangværende ansøgning om specialistgodkendelse, skal man være opmærksom på, at de arbejds- og supervisionsforhold, som er brugt i forbindelse med specialistgodkendelse nr. 1, ikke kan genbruges ved ansøgning om specialistgodkendelse nr. 2. Derimod kan relevant teoriundervisning genbruges.

I ansøgningen skal al relevant beskæftigelse efter autorisation frem til ansøgningstidspunktet anføres i skemaet med tilhørende dokumentation. Ansøgeren skal selv anføre, under hvilket speciale det enkelte ansættelsesforhold skal medregnes.

hvid skrift

Krav til supervision

Ligesom arbejdstid kan supervision heller ikke genbruges ved specialistansøgning nr. 2. Det betyder rent kvantitativt følgende krav til antal modtagne supervisionstimer: Ved 2. speciale: 160 timers supervision til autorisation, 200 timers supervision til l. speciale og 200 timers supervision til 2. speciale, i alt 560 timer.

I ansøgningen skal al modtaget supervision efter kandidateksamen frem til ansøgningstidspunktet anføres i skemaet med tilhørende dokumentation. Ansøgeren skal selv anføre, under hvilket speciale det enkelte supervisionsforløb skal medregnes.

hvid skrift

Konvertering/Sætten i bero

Hvis man ikke opfylder kravene til arbejdstid og supervision, kan man ansøge om at konvertere en erhvervet specialistgodkendelse til en ny godkendelse inden for et andet speciale. Dette kræver indsendelse af en ny ansøgning med skemaer og relevant dokumentation. Da der er tale om en ny sagsbehandling, skal der betales et nyt gebyr for sagsbehandlingen.

En igangværende specialistansøgning kan ligeledes søges konverteret, men på samme betingelser som konvertering af en opnået specialistgodkendelse.

Ved ansøgning om konvertering skal man samtidig skriftligt tilkendegive, at man tilbagekalder en tidligere opnået specialistgodkendelse eller igangværende ansøgning om specialistgodkendelse.

Endelig kan en igangværende specialistansøgning under permanent ordning sættes midlertidigt i bero, hvilket ligeledes kræver en skriftlig tilkendegivelse overfor sekretariatet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge