18 Arbejds- og organisationspsykologisk specialistuddannelse

1.18 Krav og indhold i specialistuddannelsen i Arbejds- og Organisationspsykologi

Specialistuddannelsen i arbejds- og organisationspsykologi skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne varetage opgaver inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt på et videnskabeligt grundlag.

Specialistuddannelsen skal sikre, at arbejds- og organisationspsykologen kan sætte sit arbejde ind i en relevant teoretisk og metodisk helhedsforståelse. I arbejdet skal inddrages hensyn til samfundsmæssige, etiske og lovgivningsmæssige forhold.

Specialisten i arbejds- og organisationspsykologen skal kunne:

 • Gennemføre en metodisk forsvarlig udredning af et problemkompleks.
 • Vurdere og argumentere for den form for intervention, der vil være mest hensigtsmæssig i konkrete situationer.
 • Vedvirke til gennemførsel af implementeringen.
 • Gennemføre en opfølgning og evaluering af opgaven.

Dette opnås ved at sikre, at specialisten:

 • Har et bredt og omfattende kendskab til teorier og metoder inden for det arbejds- og organisationspsykologiske fagområde.
 • Herunder har kendskab til udviklingen inden for områdets forskning samt udviklingen af praktiske undersøgelses- og interventionsmetoder.
 • Har specialiseret viden, metodeerfaring samt har færdigheder inden for et eller flere af de praksisområder, som varetages af arbejds- og organisationspsykologer.
 • Er i stand til kritisk refleksion over forholdet mellem arbejds- og organisationspsykologisk praksis og relevante teoridannelser.
 • Har viden om etiske og lovgivningsmæssige aspekter inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område.
 • Har kendskab til psykologiske teoridannelser, der er relevante i forhold til den specialisering, man vælger inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område. Det kan fx være social-, personligheds-, perceptions- og kognitionspsykologi samt klinisk psykologi.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

Psykologisk praksis, som skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.

Supervision/ personligt udviklingsarbejde – specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 40 timer.

Teori – den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer.

1.18 Psykologisk praksis i Arbejds- og Organisationspsykologisk specialistuddannelse

Praksiserfaring opnås gennem kontakt med kunder, klienter og brugere i et minimum af 36 måneder inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt.

Erfaringen kan eksempelvis opnås ved ansættelse i et konsulentfirma, i en BST eller tilsvarende rådgivningsfirma, arbejde som selvstændig konsulent, erfaringer med arbejds- og organisationspsykologisk arbejde som del af et lederjob, personalefunktioner i virksomheder, arbejds- og organisationspsykologisk arbejde på en arbejdsmedicinsk klinik eller inden for revalideringsområdet.

Arbejdserfaringen bør have en vis bredde og ikke alene stamme fra en enkelt praksisform. Har man eksempelvis haft ansættelse i et konsulentfirma, må praksiserfaringerne ikke udelukkende omhandle rekrutteringsarbejde. Der skal være en vis bredde, så andre typer af relevant praksis er inkluderet i erfaringerne. Dette udelukker ikke, at erfaringen kan opnås gennem en enkelt ansættelse, men arbejdet må i så fald indeholde forskellige praksisformer. Er man beskæftiget med andre opgaver, fx ledelse, eller andre fagspecialer, skal praksis strække sig over tilsvarende flere år inden for specialet. Godkendelse vil afhænge af en konkret vurdering fra arbejds- og organisationspsykologisk fagnævn.

2.18 Supervision i Arbejds- og Organisationspsykologisk specialistuddannelse

Supervision/faglig vejledning skal omfatte i alt 200 timer. Supervision modtaget af følgende supervisorer kan godkendes:

 • Specialistgodkendte psykologer inden for arbejds- og organisationspsykologi.
 • Specialistgodkendte psykologer inden for andre specialer.

Mindst 70 % af den samlede supervision, skal være modtaget af ovenstående to typer supervisorer.

 • Akademisk uddannede personer med relevante spidskompetencer. Dvs. personer med fagligt relevant CV, der via deres uddannelse er optagelsesberettigede i en organisation under AC eller lignende udenlandsk organisation. Godkendelse af denne supervision, afhænger af ansøgers anførte arbejdsopgaver og øvrig modtaget supervision. Supervisor skal have en ekspertviden på det område, der er ydet supervision på.

Under begrebet supervisor falder også mentor og coach. Det er vigtigt, at supervisors rolle og opgave er veldefineret, og at den særlige kompetence er til stede.

Maksimalt 30 % af den samlede supervision, kan være af ovenstående type.

For at sikre bredde anbefales mindst to forskellige supervisorer.

Supervisionens indhold skal være relateret til arbejds- og organisationspsykologens arbejdsopgaver og skal afspejle praksis i alle dens faser:

Sagssupervision, fx

Kontraktindgåelse, analysearbejde, kortlægning, implementering og evaluering.

Der skal arbejdes med roller, relationer og strukturer, fx:

 • Psykologens rolle i egen organisation, og i kunde/klientsystemets organisation
 • Relationer og disses betydning for et sagsforløb.
 • Organisationens struktur og kulturens betydning for fremdrift og proces i sagen.

Faglig vejledning/ supervision skal foregå både individuelt og i gruppe. En gruppe, hvor der foregår supervision, kan være en faglig netværksgruppe eller erfagruppe, hvor der er et vist arbejdsmæssigt og fagligt fællesskab. Gruppen kan enten bestå af kolleger fra egen arbejdsplads eller på beslægtede arbejdspladser. Gruppen skal have en vis kontinuitet (de samme personer), og der skal arbejdes med egne sager (fx ikke cases). Der stilles samme krav til supervision i erfa- og netværksgrupper som til gruppesupervision. Den tid, erfa- eller netværksgruppen anvender til supervision, dokumenteres af erfagruppens godkendte supervisor

I specialiseringsmodulet placeres 40 timers gruppesupervision. Supervisionen foregår eksternt i forbindelse med dette uddannelsesforløb.

Se mere under specialiseringsmodulet

3.18 Personligt udviklingsarbejde i Arbejds- og Organisationspsykologi

I specialiseringsmodulet arbejdes med 40 timers personligt udviklingsarbejde. Det kan være i form af supervision eller coaching på egen konsulentrolle eller af egenterapi.

4.18 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

SPECIALISERINGSMODULET I ARBEJDS- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI, GRUNDSTAMME OG SUPPLERENDE KURSER

Specialiseringsmodulet består af:

En grundstamme på i alt 120 timer, der er fordelt mellem minimum 40 timers teori, 40 timers supervision samt 40 timers personligt udviklingsarbejde placeret i tilknytning til specialiseringsmodulet.

En række relevante supplerende teorikurser på i alt 110 timer.

Læs mere

5.18 Teori og metode, fællesmodul og specialiseringsmodul

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet i arbejds- og organisationspsykologi (se 17).
 • Det tværgående modul (se 5.3).
 • Forsknings- og formidlingsmodulet (se 4).
 • Specialiseringsmodulet.

Fællesmodulet for arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med faglige temaer, der vil have interesse for hele det arbejds- og organisationspsykologiske område.

I forsknings- og formidlingsmodulet beskæftiger psykologen sig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser. For arbejds- og organisationspsykologer anbefales det, at forsknings- og formidlingsmodulet placeres parallelt med eller som indledning til specialiseringsmodulet.

Det tværgående modul og specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område indebærer, og vil blive gennemgået nedenfor:

17 Arbejds- og organisationspsykologimodulet

Arbejds- og organisationsmodulet er fælles for alle specialister indenfor arbejds- og organisationspsykologi og skal som sådan sikre en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, teorigrundlag og metoder.

Det overordnede formål med modulet er at sikre, at specialisten opnår:

 • Kendskab til, hvordan man kan foretage relevante og metodisk forsvarlige udredninger af arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.
 • Kompetence til at kunne vurdere forskellige metoders anvendelighed, deres styrker og svagheder samt deres forankring i de arbejds- og organisationspsykologiske teorier.
 • Kendskab til de mest gængse interventionsformer i forhold til de forskellige typer problemstillinger der arbejdes med på individ, gruppe og organisationsniveau. Der lægges vægt på, at det så vidt muligt er interventionsformer med en dokumenteret effekt.
 • Kendskab til relevante og aktuelle udviklingstendenser herunder forskning inden for arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt fx i forhold til organisering, ledelse og arbejdsliv.
 • Kendskab til relevant lovgivning inden for området.
 • Forståelse for nødvendigheden af løbende at reflektere over egen praksis og tage ansvar for sin egen fortsatte udvikling, som arbejds- og organisationspsykolog.

Det må forventes, at der til hvert af de 3 kurser er et obligatorisk pensum på ca. 150 sider. Kurserne tilrettelægges med 2-3 moduler pr. kursus og der vil således også indgå relevante læringsforløb mellem modulerne, hvor deltagerne forventes at relatere undervisningen til egen praksis.

17.2 Kursus 1 - Med individet i fokus: 30 timer
Formål

Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til forskellige teorier og modeller til belysning af individets trivsel, udvikling og læring i en arbejdsrelateret kontekst, samt til individets reaktioner i forskellige belastningssituationer som fx stress eller udbrændthed, med henblik på at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder for den enkelte og udforme relevante interventionsstrategier for den enkelte medarbejder eller leder.

Specialisten forventes efter gennemført kursus at være introduceret til:

 • Relevant teori om stress og udbrændthed.
 • Relevant teori om, hvad der skaber trivsel og mental sundhed for den enkelte.
 • Relevant teori om hvordan voksne lærer og udvikler sig også under pres.
 • Metoder til afdækning af arbejdsvilkår for individet og vurdering af samspillet og betydningen af disse.
 • Symptomer på belastningsreaktioner og relevante tests og diagnostiske redskaber i forbindelse med afdækning heraf.
 • Praksis, lovgivning og etik ved udarbejdelse af relevante erklæringer.
 • Metoder til tilrettelæggelse af behandlings-/samtaleforløb for enkeltpersoner med forskellige grader af stress og udbrændthed.
 • Måder at kunne indgå i dialog med eventuel arbejdsplads og relevante myndigheder om medarbejders tilbagevenden til arbejdet i forbindelse med behandling af stress og udbrændthed.
 • Forskellige typer af medarbejdersamtaler som redskab til individuel udvikling på arbejdspladsen.
 • Metoder til assessment af kompetenceudviklingsbehov hos enkeltpersoner.
 • Metoder til tilrettelæggelse af individuelle udviklingsforløb for ledere og nøglepersoner.

Specialisten forventes endvidere at kunne:

 • Reflektere over individets potentielle sårbarhed i den igangværende opgave/proces og kunne håndtere dette på en etisk forsvarlig måde.
 • Reflektere over eventuelle samfundsmæssige og organisatoriske vilkårs betydning for individets behov og udviklingsmuligheder.

Det forudsættes, at deltagerne på minimumsniveau introduceres til alle ovenstående punkter og at der desuden arbejdes mere i dybden med udvalgte metoder, cases eller teoretiske modeller.

Eksempler på cases som vil kunne indgå i undervisningen
Personcases med forskellige typer af samspilsfaktorer og udfordringer, strategisk opgave om udviklingssamtalen, henvendelse om coaching/supervision af mellemleder, afdækning af udviklingsbehov for ledere eller nøglepersoner.

17.3 Kursus 2 – Med gruppen i fokus: 30 timer
Formål

Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til forskellige teorier og modeller om grupper og gruppers udvikling, med henblik på at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder i disse og udforme relevante interventionsstrategier samt at kunne reflektere over egen rolle som medlem af/i arbejdet med grupper.

Specialisten forventes efter gennemført kursus at være introduceret til:

 • Relevant teori om grupper herunder gruppers udvikling, samarbejde i grupper, gruppedynamik, ledelse i og af grupper samt intergrupperelationer.
 • Metoder møntet på at kunne afdække og analysere gruppens aktuelle udviklingsbehov.
 • Metoder til hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre en relevant udviklingsproces i samarbejde med gruppen og med den organisation, som gruppen er en del af.
 • Modeller/metoder til identifikation og arbejde med gruppens magt-, autoritets og samarbejdsrelationer.
 • Metoder til identifikation af og arbejde med individets rolle i og relation til gruppen.

Specialisten forventes endvidere at kunne:

 • Forholde sig refleksivt til sin egen relation til gruppen, herunder at kunne formulere sig eksplicit herom.
 • Reflektere over individets potentielle sårbarhed i den igangværende opgave/proces og kunne håndtere dette på en etisk forsvarlig måde.
 • Reflektere over eventuelle samfundsmæssige og organisatoriske vilkårs betydning for gruppens behov og udviklingsmuligheder.

Det forudsættes, at deltagerne på minimumsniveau introduceres til alle ovenstående punkter og at der desuden arbejdes mere i dybden med udvalgte metoder, cases eller teoretiske modeller.

Eksempler på cases der vil kunne indgå i undervisningen
Etablering af teamsamarbejde på forskellige typer af arbejdspladser, Henvendelse om samarbejdsproblemer i gruppe, Udvikling af samarbejdet i ledergruppe, Udvikling af selvledelsesfunktioner i gruppe/team, Gruppeudviklingssamtalen.

17.4 Kursus 3 – Med organisationen i fokus: 30 timer
Formål

Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til forskellige teorier og modeller om organisationer og organisationers udvikling, med henblik på at identificere problemer og udviklingsmuligheder og udforme relevante interventionsstrategier samt kunne reflektere over egen rolle i arbejdet med organisationer.

Specialisten forventes efter gennemført kursus at være introduceret til:

 • Relevant organisationsteori, herunder teori om organisationers udvikling og ledelse af organisationer.
 • Modeller/metoder til identifikation af og arbejde med organisationens magt, autoritets og samarbejdsrelationer.
 • Metoder til at kunne tilrette og gennemføre en kvalificeret og relevant organisationsanalyse inden for et givent område og efterfølgende formidle resultaterne på en etisk forsvarlig måde.
 • Metoder til at kunne tilrettelægge og gennemføre en relevant forundersøgelse af organisationen f.eks. i forhold til rammer og vilkår, opgave, organisering, historie, kultur m.m. med inddragelse af dette i opgaveløsningen.
 • Metoder til facilitering af udviklingsprocesser i organisationen med relevant fokus på samspillet mellem de strukturelle rammer og vilkår, organisationens aktører og organisationskulturen.

Specialisten forventes endvidere at kunne:

 • Forholde sig refleksivt til sin egen relation til organisationen herunder at kunne formulere sig eksplicit herom.
 • Reflektere over individets potentielle sårbarhed i den igangværende opgave/proces og kunne håndtere dette på en etisk forsvarlig måde.
 • Reflektere over eventuelle samfundsmæssige vilkårs betydning for organisationens behov og udviklingsmuligheder.

Det forudsættes, at deltagerne på minimumsniveau introduceres til ovenstående og at der desuden arbejdes mere i dybden med udvalgte metoder, cases eller teoretiske modeller.

Eksempler på cases som vil kunne indgå i undervisningen
Fusionsproces, outsourcing, udvikling af ny strategi for organisationen, indførelse af teamstruktur, udvikling af ledelsesorganisationen, ændring af organisationskulturen, arbejdsmiljøproblemer, samarbejdsproblemer m.m. Det kan være en ide med nogle cases, som ikke direkte inviterer til organisationsperspektivet, så det bliver tydeligt, at der også er en vigtig organisationsvinkel på disse problemstillinger, som kan have betydning for problemstillingen.

5.3 18 Det tværgående modul: 60 timer

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Det består af 60 timers kursusvirksomhed. Formålet med modulet er, at specialisten opnår relevant viden af mere almenpsykologisk karakter som grundlag for sit arbejds- og organisationspsykologiske virke.

Psykologer som er i gang med den arbejds- og organisationspsykologiske specialistuddannelsen kan bl.a. vælge mellem nedenstående kursustemaer:

3.4. Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter Sorg og krise hos voksne).
3.7. Neuropsykologiske tilstande, voksne
3.14. Psyke og Soma
3.17. Psykologen som konsulent
3.18. Konsultativ tilgang til konflikthåndtering
3.19. Transkulturel psykologi
3.20. Supervision af andre faggrupper

Fagnævnet for arbejds- og organisationspsykologi tager løbende stilling til godkendelse af nye kurser på Det tværgående modul.

Hvorvidt kurset er godkendt eller ej vil fremgå af kursusbeskrivelsen på det enkelte kursus.

Tilmelding til specialistuddannelsen er ikke nødvendig.

Gennemførelse af Specialistuddannelsen:

Uddannelsen er ikke omfattet af Fleksibelt valg.

Tilmelding til specialistuddannelsen er ikke nødvendig.

Da godkendte grundstammeforløb indeholder vejledningssamtaler, skal FN ikke godkende forløb, indhold og vejleder (som beskrevet under pkt. 18.4.4.2.1).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge