5.5 Børnemodulet

Dette teorimodul på 90 timer er målrettet til alle specialistuddannelser inden for børne- og ungeområdet. Du kan vælge at erstatte disse kurser med kurser valgt inden for dit eget eller andre relevante specialers specialiseringsmoduler. Enkelte kurser kan være obligatoriske, se under dit speciale.

Formål

 • At sikre at du kan foretage metodisk forsvarlige udredninger af børn og unge med psykiske forstyrrelser.
 • At give dig tilstrækkelig viden, til at du kan klassificere dysfunktioner hos børn og unge efter et anerkendt diagnosesystem, og at give kendskab til udvikling og diskussioner i forbindelse med diagnosesystemer.
 • At sikre at du er i stand til at vælge de interventionsformer, der er relevante for forskellige typer af forstyrrelser. Der skal lægges vægt på interventionsformer med en dokumenteret effekt.
 • At gøre dig i stand til at vurdere dit speciales muligheder og begrænsninger med henblik på vurdering af, hvornår en sag eller dele heraf skal visiteres til et andet speciale.
 • At sikre at du får kendskab til, hvordan overordnede psykiske funktioner og processer afgrænses og defineres inden for den nyere forskning på området for at opnå fælles brug af termer.
 • At sikre at du får viden om relevant lovgivning samt etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for børneområdet.

I modulet skal der undervises i følgende områder:

5.2. Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser 30 timer
 • Den normale sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Undervisningen skal fokusere på empirisk viden om udviklingen hos børn og unge.
 • Klassifikation af psykiske forstyrrelser ud fra anerkendte diagnosesystemer som ICD og DSM. Hovedvægten lægges på ICD-10.
 • Forekomst, ætiologi og udviklingsforløb ved de almindeligste udviklingsforstyrrelser, herunder forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed, spektret af autismeforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder, adfærdsforstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, emotionelle forstyrrelser samt medfødt og erhvervet hjerneskade.
5.3. Psykologisk udredning (tidl. Den psykologiske undersøgelse) 36 timer

Der skal undervises i følgende undersøgelsesmetoder:

 • Psykologiske test. Hovedvægten skal lægges på de brede kvantitative test, men kvalitative test skal også inddrages.
 • Observationsmetoder.
 • Rating scales, spørgeskemaer, interview.
 • Metoder til undersøgelse af det familiemæssige og sociale miljø.

Desuden skal der undervises i:

 • Den hypoteseafprøvende procedure.
 • Psykometriske egenskaber ved anvendte undersøgelsesmetoder.
 • Differentialdiagnostiske problemstillinger.
 • Tolkning af undersøgelsesresultater.
 • Rapportskrivning.
 • Formidling af resultater til barnet eller den unge, familien og behandlere.
5.4. Valg af interventionsformer, børn og unge 12 timer

Formål: Formålet er, at deltagerne efter endt kursus kan beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer, samt at deltagerne kan vurdere effekten af den valgte interventionsform. Deltagerne trænes i at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for dette arbejde. Desuden inviteres deltagerne til at reflektere over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden.

Temaer: De almindeligste interventionsformer ift. forældre, børn, unge og familier, evidensbaseret praksis, pædagogiske/psykologiske handleplaner, evaluering af effekten ved valgte interventionsformer.

5.5. Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet 12 timer

Undervisning i de relevante love inden for børne- og ungeområdet:

 • Psykologloven
 • Forvaltningsloven
 • Lov om social service
 • Folkeskoleloven

Der skal desuden undervises i etik i relation til de psykologiske arbejdsopgaver, herunder udfærdigelse af rapporter, formidling, rådgivning samt behandling.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge