FLEKSIBELT VALG I KLINISK BØRNENEUROPSYKOLOGI

Uddannelsen er omfattet af principperne i Fleksibelt valg.

Kurser der er over 10 år gamle på godkendelsestidspunktet kan ikke anvendes.

Fagnævnet kan dispensere herfor, hvis de finder at indholdet stadig er aktuelt.

Obligatoriske kurser i det tværgående modul er 3.11 og 3.13.

TILMELDING

Før du starter på specialistuddannelsen i børneneuropsykologi, skal du tilmelde dig via den elektroniske ansøgning på Mit DP.

Gå til Mit DP

5.7 Specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi

Specialistuddannelsen i klinisk børneneuropsykologi skal kvalificere dig til selvstændigt at kunne varetage undersøgelser og intervention inden for det børneneuropsykologiske arbejdsområde på et videnskabeligt grundlag.

Specialistuddannelsen skal sikre, at du har en bred viden inden for områdets forskning, teorier og metoder.

I arbejdet skal inddrages viden om feltets samfundsmæssige, etiske og lovgivningsmæssige forhold.

Som specialist i klinisk børneneuropsykologi skal du kunne:

 • Udføre en udtømmende børneneuropsykologisk udredning af børn og unge.
 • Formidle undersøgelsesresultatet til klient, forældre og institutioner såvel mundtligt som i form af rapporter og erklæringer.
 • Udforme behandlingsplaner og udføre behandling i forhold til de identificerede funktionsforstyrrelser og ressourcer.
 • Udføre opfølgning og evaluering af forløbet.
 • Bidrage til fagets kliniske og forskningsmæssige udvikling samt kunne bidrage til sundhedsfremmende tiltag inden for specialet.

Dette opnås ved at sikre, at du:

 • Som udgangspunkt har et bredt og omfattende kendskab til forskning, teorier og metoder inden for det børneneuropsykologiske område.
 • Har en videnskabelig baseret viden om hjernens udvikling.
 • Har en videnskabelig baseret viden om neuropsykologiske funktioners udvikling hos børn og unge.
 • Har en videnskabelig baseret viden om neuropsykologiske funktionsforstyrrelser hos børn og unge.
 • Har viden om etiske og lovgivningsmæssige aspekter inden for området.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

1.7 Psykologisk praksis i klinisk børneneuropsykologi

Mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.

Med henblik på at, du opnår bredde i praksis, skal du have mindst to forskelligartede ansættelser inden for det børne- og ungdomsneuropsykologiske område af minimum ½ års varighed.

Andre praksisforhold, eksempelvis følordning (1 års varighed med 1 ugentlig arbejdsdag på fuldtid) eller praksis i forbindelse med ph.d.-projekt vil efter individuel vurdering kunne godkendes.

Igennem praksis skal specialisten erhverve:

 • Klinisk erfaring med børn/unge med de mest almindeligt forekommende børneneuropsykologiske vanskeligheder: generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder (fx intellektuel funktionsnedsættelse, dysfasi, dysleksi), udviklingsforstyrrelser (fx ADHD, autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser), epileptiske syndromer, medfødte og erhvervede hjerneskader (fx cerebral parese, hovedtraumer), genetiske syndromer m.m.
 • Kendskab til andre psykopatologiske tilstande med henblik på differentialdiagnostiske problemstillinger.
 • Praktisk erfaring med et bredt udsnit af børneneuropsykologiske undersøgelsesmetoder.
 • Praktisk erfaring med tilrettelæggelse og udførelse af neuropsykologiske undersøgelser af børn og unge med hen-blik på diagnosticering, funktionsbeskrivelse og behandlingstilrettelæggelse.
 • Praktiske erfaringer med formidling af undersøgelsesresultater og forståelsesramme til klient, familie og andre faggrupper.
 • Praktisk erfaring med udarbejdelse af planer for intervention og anden behandling.
 • Praktisk erfaring med udførelse af forskellige interventionsformer.
 • Praktisk kendskab til familiemæssige og sociale problemer i relation til de nævnte neuropsykologiske problemstillinger samt intervention i relation til disse.
 • Praktisk erfaring med tværfagligt samarbejde samt kendskab til de forskellige faggruppers praksis.
2.7 Supervision i klinisk børneneuropsykologi

Specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 40 timer.

Den børneneuropsykologiske specialistuddannelse omfatter 200 timers dokumenteret supervision ved godkendt specialist i børneneuropsykologi.

Supervisionen skal sikre, at du tilegner dig kliniske færdigheder og refleksion i udøvelse af faget. Dette omfatter: faserne i undersøgelses- og behandlingsarbejdet, arbejdets faglige kvalitet, forholdet til og samarbejdet med andre faggrupper i udøvelse af sagsarbejdet, den organisatoriske og lovmæssige sammenhæng, hvori arbejdet finder sted, de etiske forhold forbundet med arbejdet inden for området samt psykolog-patient-relationen i undersøgelses- og interventionssammenhæng.
Supervisionen skal dække samtlige aspekter i det praksisfelt, der kræves under praksisdelen.

Der skal være supervisionsforløb med minimum 3 forskellige supervisorer. Supervisionsforløb skal være på minimum 10 timer, dog kan kortere supervisionsforløb godkendes med max. 30 timer i alt.

Supervision ved andre akademiske faggrupper kan godkendes med i alt max. 60 timer (børneneurologer og børnepsykiatere max. 20 timer, specialister i voksenneuropsykologi max. 40 timer, andre for problemstillingen relevante psykologspecialister i max. 20 timer).

FAKTA

Du og din supervisor skal løbende evaluere supervisionen for at sikre, at den samlede supervision findes
tilfredsstillende gennemført.

Se supervisionsskemaet

3.7 Personligt udviklingsarbejde

Personligt udviklingsarbejde har et omfang på 40 timer, og kravet kan opfyldes i tilknytning til de generelle supervisions-krav. I de 40 timer skal der fokuseres på de relationelle aspekter (psykolog-patient-relationen) og på din personlige stil/rolle som kliniker i undersøgelses- og interventionssammenhængen.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse.

4.7 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

5.7 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer:

I Børnemodulet og i Forsknings- og formidlingsmodulet beskæftiger du dig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

I børnemodulet er ingen kurser obligatoriske.

5.3 7 Det tværgående modul i klinisk børneneuropsykologi

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Modulet består af 60 timers kursusvirksomhed.

Fra dette modul er der følgende kurser obligatoriske i den børneneuropsykologiske specialistuddannelse
3.11. Funktionel neuroanatomi/human neurobiologi
3.13. Billeddannelsesteknikker

5.7 Specialiseringsmodulet i klinisk børneneuropsykologi

Specialiseringsmodulet på 150 timer er den teoretiske kerne i specialistuddannelsen. I specialiseringsmodulet skal der undervises i følgende områder:

7.4.4.2.1. Udvikling i neuropsykologisk perspektiv 30 timer

Kurset skal omhandle viden om nedenstående domæners neurale basis, funktion og udvikling: sprog, opmærksomhed, eksekutive funktioner, indlæring og hukommelse, visuospatiale funktioner, social kognition, emotionelle funktioner, motorik.

7.4.4.2.2. Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser 42 timer

Kurset skal omhandle den nyeste videnskabelige viden om de børneneuropsykologiske funktionsforstyrrelsers ætiologi, udviklingsforløb, symptomer/fremtrædelsesformer, differentieldiagnostik samt behandling. Hovedvægten lægges på specifikke, generelle og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, medfødte og erhvervede hjerneskader, sjældne genetiske syndromer og epilepsi.

7.4.4.2.3. Udredningsprocedurer 42 timer

Kurset skal sætte dig i stand til at foretage en omfattende og nuanceret udredning inden for samtlige kognitive og og socio-emotionelle domæner samt erhverve dig viden om de forskellige undersøgelsesprocedurers validitet og reliabilitet. Desuden skal du kunne gennemføre anamnese, administrere neuropsykologiske test, vurdere testresultater, foretage klinisk observation, anvende og tolke spørgeskemaer og ratingscales samt foretage en samlet vurdering af data og kunne udarbejde rapporter og erklæringer.

I den børneneuropsykologiske specialistuddannelse kan Rorschach-kurser maksimalt godkendes med 6 timer.

7.4.4.2.4. Intervention 36 timer

Du skal kunne formidle undersøgelsesresultater og på baggrund af disse organisere og udføre relevante og evidensbaserede interventionsformer.

Kurset skal omhandle: rådgivning og vejledning af barn, familie og professionelt netværk, udarbejdelse af behandlingsplaner og planer for adfærdsmodificerende pædagogik og miljøtilrettelæggelse, psykoedukation, kognitiv og socio-emotionel terapi og kognitiv og socio-emotionel træning, tværfaglig supervision.

FAKTA

Kurser over 10 år gamle på godkendelsestidspunktet kan ikke anvendes. Fagnævnet kan dispensere herfor, hvis de finder at kursets indhold stadig er relevant.

 

Teorikurset i forskningsmodulet er obligatorisk, og du skal i forbindelse med forsknings- og formidlingsmodulet have godkendt et skriftligt produkt.

SUPERVISORUDDANNELSEN

19.7 Specificerede krav til supervision af supervision i supervisoruddannelsen

Supervision af supervision kan foregå i erfagrupper på 4-12 specialister, enten ledet af en færdiguddannet supervisor i børneneuropsykologi eller som gensidig supervision. I kan lade gensidig direkte observation og efterfølgende feedback i gruppen eller videooptagelser af supervisionsforløb til fælles drøftelse indgå, ligesom I kan behandle forskellige tilgange til supervisionen.

Læs mere om supervisoruddannelsen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge