Fælles krav til specialistuddannelserne

Du tilrettelægger selv din specialistuddannelse med udgangspunkt i de krav, som du finder her på siderne.

En specialistansøgning skal godkendes af Specialistuddannelsesudvalget i Dansk Psykolog Forening efter indstilling fra de respektive fagnævn.

Læs mere under Administration af uddannelserne

En endelig godkendelse af en specialistansøgning beror altid på en samlet vurdering af den individuelle ansøgning i sin helhed.

Vær opmærksom på, at den enkelte specialistuddannelse kan have særlige krav.

Særlige krav vil i så fald fremgå af beskrivelsen under det enkelte specialeområde.

5.19 FÆLLES KRAV TIL SUPERVISORUDDANNELSER

Den specialistuddannede psykolog kan over en toårig periode udbygge specialistuddannelsen med en supervisoruddannelse.

Uddannelsen kan tidligst afsluttes 2 år efter opnåelse af specialistgodkendelse.

Hverken praksis, supervision eller teori må være mere end 5 år gamle på godkendelsestidspunktet, se aktualitetskravene.

Læs mere

Elementer i alle specialistuddannelser

1. Psykologisk praksis: 3600 arbejdstimer

1. Psykologisk praksis

Specialistuddannelserne er normeret til 3 år efter opnået autorisation og kan tidligst afsluttes efter 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet.

Praksiskravet skal sikre, at uddannelsen giver en bred arbejdsmæssig kompetence inden for fagområdet.

Privat praksis

Arbejdstiden skal dokumenteres ved revisorpåtegnede indtægtsopgørelser, der vil ligge til grund for en arbejdstidsberegning.

Endvidere skal der foreligge en redegørelse fra ansøgeren for indholdet af aktiviteterne.

Ved arbejde i privat praksis tæller 1 konfrontationstime som 2 arbejdstimer.

Dokumentation for arbejdstid i praksis kan fx være dine regnskaber samt en angivelse af hvilken honorarsats, du har anvendt i det pågældende år.

FAKTA

3 års fuldtidsbeskæftigelse =

3 x 40 uger x 30 arbejdstimer =

3600 arbejdstimer

2. Supervision: 240 timer fordelt mellem Supervision og Personligt udviklingsarbejde

2. Supervision

Du skal have mindst 240 timers supervision og personligt udviklingsarbejde for at sikre, at du tilegner dig et højt fagligt kompetenceniveau inden for alle aspekter af arbejdsområdet. Derudover skal supervisionen styrke din kontakt til klienter.

Det enkelte fagnævn kan selv vægte timefordelingen mellem supervision og personligt udviklingsarbejde. Du skal dog gennemgå mindst 40 timers personligt udviklingsarbejde i dit specialistuddannelsesforløb.

Du skal modtage supervision af psykologer med relevant specialistgodkendelse eller af sagkyndig akademiker med relevante spidskompetencer. Hovedparten af din supervision skal du dog modtage af specialister inden for dit pågældende speciale.

Inden du starter et supervisionsforløb med en sagkyndig akademiker med relevante spidskompetencer, anbefaler vi, at du søger den pågældende supervisor godkendt af fagnævnet. Send supervisors CV samt en beskrivelse af indhold og omfang af supervisionen til sekretariatet.

Du og din supervisor skal løbende evaluere supervisionen for at sikre, at den samlede supervision findes tilfredsstillende gennemført

Se supervisionsskemaet

For at sikre bredden skal du i løbet af din specialistuddannelse modtage supervision fra mindst to forskellige supervisorer inden for både udredning og intervention.

Det enkelte speciale kan dog godt stille krav om, at supervisionen skal finde sted hos mere end to forskellige supervisorer, ligesom der kan stilles specifikke krav til supervisionens varighed.

Endvidere skal du gennemgå mindst ét eksternt supervisionsforløb på minimum 20 timer.

Et eksternt supervisionsforløb er supervision, som du modtager af en supervisor, der arbejder på en anden arbejdsplads end din egen. Med ”anden arbejdsplads” menes en arbejdsplads, der har en anden faglig ledelse og anden kollegagruppe, end den arbejdsplads hvor du selv arbejder.

Gensidig supervision kan ikke godkendes.

Der kan indgå ét ugekursus i supervision i et specialistuddannelsesforløb (30 timers samlet supervision i løbet af 5 på hinanden følgende dage).

Fordelingen af supervisionstimer:
 • Mindst 40 timer af din supervision skal være individuel supervision. Individuel supervision er, når du er alene med din supervisor.
 • Mindst 40 timers supervision skal foregå i en gruppe på maksimalt 8 deltagere. Gruppesupervision er, når I er 2 eller flere psykologer samt supervisor til stede.
Supervision i gruppe

Supervision i grupper på 9-12 deltagere tæller som halv tid.

Supervision i grupper på mere end 12 deltagere kan ikke godkendes.

Ved supervision i en gruppe må højst 25 % af deltagerne i gruppen være ikke-akademikere, for at supervisionen kan godkendes.

Supervisionsskema

Du skal have attesteret din supervision på et særskilt skema, hvor din supervisor skal angive, om du har gennemført forløbet tilfredsstillende.

Hvis din supervisor vurderer, at din faglige udvikling ikke har været tilfredsstillende, skal din supervisor derudover give dig en uddybende forklaring.

Supervisionsforløb, der ikke er gennemført tilfredsstillende, kan ikke indgå i en specialistuddannelse.

Live supervision, lydoptagelser, Skype

Live supervision kan godkendes – også hvor der er tale om lydoptagelser.

Supervision via elektroniske medier som fx Skype godkendes, hvor der er overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for internetbaserede psykologiske ydelser.

Se endvidere Guide for Supervisorer

FAKTA

Har du modtaget supervision, som overstiger kravet til autorisation, og som opfylder kravene til specialistuddannelse, kan du medregne timerne i din specialistuddannelse.

Supervisionen må ikke indgå som en del af kravet i din ansøgning om autorisation.

3. Personligt udviklingsarbejde: mindst 40 timer

3. Personligt udviklingsarbejde

Der kræves mindst 40 timers personligt udviklingsarbejde, som skal sikre, at du får lejlighed til at arbejde med dine personlige muligheder og begrænsninger som psykolog.

De enkelte fagnævn kan fastlægge yderligere krav til omfang og indhold af det personlige udviklingsarbejde.

Hvis du har gennemgået personligt udviklingsarbejde efter din kandidateksamen men inden din autorisation, kan du medregne arbejdet i din specialistuddannelse.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse.

Omregning mellem individuelle og gruppetimer

Hvis du har en kombination af timer, hvor nogle er individuelle og nogle er gruppe, kan du omregne timerne så du kan se om du opfylder timekravet.

 • Timerne i gruppe ganges med 0.8333333 (og lægges sammen med de individuelle timer)
 • Individuelle timer ganges med 1.2 (og lægges sammen med gruppetimerne)

Omregningsfaktoren udregnes sådan: 80/96 = 0.833333, 96/80 = 1.2

Blanket til personligt udviklingsarbejde

Der findes ikke en blanket til personligt udviklingsarbejde. I stedet kan du selv lave et dokument, som underskrives af terapeuten, eller bruge supervisionsbeviset, hvor I noterer timerne under “andet”.

4. Et skriftligt produkt, teori om forskningsmetode: 60 timer fordelt på undervisning, vejledning og udarbejdelse af produkt

4. Et skriftligt produkt, teori om forskningsmetode

Forsknings- og formidlingsmodulet består af teoriundervisning og udarbejdelse af et produkt på postgraduat niveau.

Det samlede timetal i dette modul er på 60 timer.

Den skriftlige opgave kan først påbegyndes, efter at autorisationen er opnået.

Det obligatoriske timekrav i undervisning i forskningsmetode udgør 18 timer, hvor fokus er på generelle metodemæssige færdigheder.

Du får godskrevet 42 timer til metodevejledning og til udarbejdelse af produktet.

Du skal udarbejde et skriftligt produkt eller et foredrag i et relevant fagligt forum.

Du skal arbejde med et emne, der er relateret til dit eget arbejdsfelt, og som du behandler på et postgraduat, akademisk videnskabeligt niveau.

Som hovedregel skal omfanget være 10-15 A4-sider.

Modulets formål
 • At give dig en sådan viden i forskningsmetodologi, at du er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber, rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer.
 • At give dig færdighed i at anvende systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne.
 • At sætte dig i stand til på en reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale.
4.1 Teorien om forskningsmetode

Undervisningen kan indeholde forelæsninger, gruppearbejde og litteratursøgning og skal indholdsmæssigt opfylde ovenstående formål. Et kursus i forsknings- og formidlingsmodulet kan have fokus på fx udviklingspsykologi og psykoterapi og stadig henvende sig tværfagligt til samtlige specialiseringer.

18 timer

4.2 Skriftligt produkt

Produktets faglige fokus
Det er den forskningsmæssige og formidlingsmæssige metode, der er centralt for dette modul.

Mest oplagt vil det være for dig at lade produktet demonstrere, at du har opnået indsigt i dit speciales teoriområder og metoder på specialistniveau.

Indholdet kan fx være:

 • En videnskabelig undersøgelse af et praksisfelt
 • Et casestudie, der problematiseres på et overordnet teoretisk/videnskabeligt niveau
 • En litteraturgennemgang af en specialerelevant problemstilling med efterfølgende selvstændig diskussion i forhold til praksis

Du kan ikke lade en casefremlæggelse stå alene, men den kan indgå som illustration i en selvstændig diskussion af fx teoretiske problemstillinger.

42 timer

Krav til form og niveau

Produktet kan bestå af en skriftlig eller mundtlig fremstilling.

Et skriftligt produkt
Du kan vælge at følge et undervisningsforløb i forskningsmetode, som også indeholder vejledning og vurdering af dit skriftlige produkt, men det er ikke et krav.

Du kan også vælge at gennemføre teoriundervisningen uafhængigt af arbejdet med produktet. Hvis du gør det, skal du selv indgå aftale med en lektor eller professor om vejledning og vurdering af produktet.

Kun lektorer, der er lektorgodkendte ved et universitet der udbyder Psykologi som hovedfag, og professorer kan vejlede, vurdere og godkende produktet – også uden for universitets regi. Også udenlandske lektorgodkendte lektorer og professorer kan bruges.

Erklæring vedr. godkendelse

Vi anbefaler, at du søger et undervisningstilbud, hvor teoriundervisning og metodevejledning er integreret i ét samlet forløb eller, at du indgår aftale med en vejleder, da det erfaringsmæssigt viser sig, at det kan være vanskeligt at udarbejde et skriftligt arbejde helt på egen hånd.

Dokumentation for godkendt skriftligt produkt

Lektorgodkendte lektorer og professorer skal underskrive dokumentation for godkendelse af opgaven på forsknings- og formidlingsmodulet. Husk at bruge den engelsksprogede version til udenlandske vejledere.

Dokumentationen er samtidig en erklæring om, at opgaven er godkendt efter reglerne for forsknings- og formidlingsmodulet.

Produktet skal typisk være på 10-15 normalsider, og litteraturlisten indeholde minimum 5-10 referencer af nyere dato, det vil sige maks. 5-10 år gamle. For hver yderligere forfatter på et arbejde kræves yderligere 10 normalsider.

Et skriftligt produkt kan have op til 5 forfattere og dermed også et tilsvarende større omfang. Det skal klart fremgå, hvilke dele af produktet de enkelte forfattere bærer hovedansvaret for.

Skriftlige produkter, der også kan godkendes
 • Dokumentation for en artikel optaget i et anerkendt fagtidsskrift, hvor artiklen er peer reviewed inden udgivelse.
 • Dokumentation for et kapitel udgivet i en lærebog på akademisk niveau.
Mundtlige produkter, der kan godkendes
 • Et mundtligt indlæg givet ved en videnskabelig/faglig konference eller kongres.
 • En forelæsning afholdt i et relevant fagligt forum.

Et relevant fagligt forum er en kreds af psykologer, som har tilknytning til specialet og som er ansat på forskellige arbejdspladser inden for specialet.

Der skal således være en bredde tilstede inden for specialet i tilhørergruppen (og det kan ikke kun være egne kollegaer). Der kan også være deltagelse af andre akademikere, men de skal ligeledes være relevante for specialet. En kreds skal bestå af minimum ti tilhørere.

Dokumentation for et mundtligt oplæg indsendes til godkendelse i det respektive fagnævn. Dokumentationen skal indeholde synopsis, litteraturliste og beskrivelse af tilhørerkredsen. Hvis oplægget finder sted i en uofficiel sammenhæng i et fagligt forum, skal også deltagerliste vedlægges.

Godkendelsesprocedure

Ved samtlige typer af arbejde tilsendes fagnævnet relevante godkendelser samt forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste knyttet til det skriftlige produkt.

Ved forelæsning/foredrag ved kongresser eller i faglige selskaber fremsendes tillige fotokopi af kongresprogram/dokumentation fra det pågældende faglige selskab samt en synopsis, som skal godkendes af fagnævnet.

FAKTA

Postgraduat uddannelse bruges overordnet som samlet betegnelse for efter- og videreuddannelser, der forudsætter en afsluttet videregående grunduddannelse.

Hvis du har en ph.d., kan den erstatte forsknings- og formidlingsmodulet, både teori og skriftligt produkt.

Krav til alle specialistuddannelser

Aktualitetskrav

De 3 års fuldtidsarbejde skal på godkendelsestidspunktet ligge inden for de sidste 8 år. Endvidere skal en tredjedel, det vil sige 200 timer af de 600 timers supervision, personligt udviklingsarbejde og teori, ligge inden for de sidste 5 år.

Det enkelte fagnævn kan dog med baggrund i konkret og individuel vurdering dispensere fra gældende forældelseskriterier, når der er væsentlige årsager hertil.

Bemærk dog, at i børneneuropsykologisk specialistuddannelse kan kurser, der er ældre end 10 år på ansøgningstidspunktet, almindeligvis ikke godkendes. Børneneuropsykologisk fagnævn kan ved konkrete ansøgninger vurdere, om kursusindholdet stadig er aktuelt

Krav til lærerkvalifikationer

Alle fagnævn anerkender formelt specialister fra egne og andre specialer som undervisere og supervisorer inden for specialerelevante områder.

Psykologer ansat ved universiteter er formelt kvalificerede til at undervise på specialistuddannelsen inden for specialerelevante fagområder, som de underviser og forsker i.

Ikke-godkendte psykologer eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt dokumentere praktisk erfaring eller forskning inden for specialet.

På forskningsmodulet skal både specialister og andre akademikere kunne præsentere forskningserfaring.

Orlov under specialistuddannelse

Du har mulighed for at søge det respektive fagnævn om op til to års orlov i forbindelse med dokumenteret sygdom af mere end en måneds varighed samt ved barsel. Orloven vil medføre en tilsvarende forlængelse af aktualitetskravet vedr. praksis og teori.

Ved orlov sættes specialistuddannelsen i bero. Teoretiske timer kan gennemføres under orlov, mens supervision kun i et begrænset omfang vil kunne godkendes.

Kvalifikationer, som du har opnået under kandidatuddannelsen kan ikke indgå i en specialistuddannelse.

Kvalifikationer, som du har opnået efter kandidatuddannelsen og inden, du har fået autorisation, kan i nogle tilfælde indgå i en specialistuddannelse.

Dansk Psykolog Forening har forfattet en lille guide til overblik over specialistuddannelserne samt supervisoruddannelsen:
En kort guide til specialistuddannelserne og supervisoruddannelsen

360 timers teoriundervisning – 150 som fleksibelt valg

 

Modulerne vedrørende forskning og formidling (60 timer) og specialiseringsmodulet (150) er obligatoriske.

De øvrige 150 timers teori kan du frit sammensætte af kurser på relevante specialers specialiseringsmoduler.

Du kan altså tage 150 timer på dit eget eller andre relevante specialers specialiseringsmoduler som erstatning for kurser placeret i hhv. voksen-/børnemodulet og det tværgående modul.

Opdelingen mellem børne- og voksenområdet skal dog respekteres.

Du skal også selv sikre en vis bredde i den måde, hvorpå du sammensætter dine kurser inden for de enkelte specialers teoriområder. Bredden fremgår af beskrivelsen af de forskellige teoriområder.

Fagnævnet for det enkelte speciale kan også kræve enkelte kurser gennemført som obligatoriske, læs mere under de enkelte teoriområder.

Specialistuddannelsen i Arbejds-og Organisationspsykologi er ikke omfattet af fleksibelt valg.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge