Fremmøderegler

Vedrørende kurser der er godkendt som en del af specialistuddannelserne i Dansk Psykolog Forening.

Der er udarbejdet et sæt retningslinier vedr. fremmøde som skal sikre, en så ensartet kursusafvikling som muligt.

En kursusdag er pr. definition 6 timer. Med timer menes det antal timer kurset er godkendt til at indgå i specialistuddannelsen med, f.eks. 6, 12 eller flere. Herudover er der ofte indlagt pauser.

Det forudsættes som udgangspunkt at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal.

Hvis fraværet ikke overstiger 10% af det godkendte timetal får det ingen konsekvenser for udstedelse af kursusbevis.

Ved fravær mere end 10% af det godkendte timeantal, skal der tages stilling til fraværet. Der kan kun accepteres et fravær på over 10 %, hvis det er begrundet i force majeure. Kursusleder/underviseren må dernæst vurdere om der kan udstedes et kursusbevis.
Hvis det er praktisk muligt, kan der aftales individuelle erstatningstimer med kursisten.

Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær kan der i stedet udstedes et deltagerbevis med reduceret timetal. Dette er uanset årsagen til fraværet. Forhåndsgodkendelsen af kurset bortfalder. Fagnævnet kan godkende kurset ud fra en samlet vurdering af ansøgningen om godkendelse som specialist.

Det er kursusleder der administrerer fremmødereglerne og udsteder bevis for deltagelsen. Tvivl og tvister afgøres lokalt. Ved uklarheder bistår sekretariatet gerne med råd og vejledning.

Ved kurser hvor der indgår supervisionsforløb benyttes der et særligt supervisorskema. Hvis supervisionen skal indgå som led i autorisationen kan skemaet hentes på Psykolognævnets hjemmeside. Skal supervisionen bruges til specialistuddannelsen kan skemaet hentes her.

Deltagerforudsætningerne skal overholdes. Højst 25% af deltagerne må være ikke-akademikere. Andre akademikere end psykologer skal have en relevant uddannelse i forhold til de specialistuddannelser, som er kursets målgruppe.

Godkendelser påføres kursusbeviser

Kursusudbyderen kan med fordel påføre samtlige godkendelser på kursusbeviserne inden disse udleveres til deltagerne. Er godkendelsen først modtaget efter afholdt kursus, påføres kursusbeviset kvitteringsbrevets kursusnummer, hvis et sådant er modtaget.

Kompetencekrav

Kompetencekrav for deltagere i Dansk Psykolog Forenings centralt og decentralt udbudte kurser


Følgende retningslinjer gælder kun for egentlige kurser.

Decentrale enheder og foreningen fra centralt hold afholder derudover forskellige faglige aktiviteter, eksempelvis fyraftensmøder, som kan have en bredere deltagerkreds end beskrevet i nedenstående.

 

Kompetencekrav for deltagere i Dansk Psykolog Forenings centralt udbudte kurser

Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening kan, hvis ikke andet er anført, deltage i Dansk Psykolog Forenings centralt udbudte kurser. Psykologer, der ikke er medlemmer af Dansk Psykologforening, kan deltage i samme kurser, dog mod merbetaling for deltagelse. Merbetalingens størrelse fastsættes af kursusudvalget. Medlemmer af Dansk Psykolog Forening har førsteret til foreningens kurser. Ikke-medlemmer kan derfor først få endeligt svar på ønsket om en kursusplads umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Kurserne er åbne for andre deltagere end psykologer. Dansk Psykolog Forenings centrale kurser følger her retningslinjerne, som er beskrevet i reglerne for specialistuddannelserne, således at alle kurser i forhold til disse aspekter vil kunne godkendes efter reglerne i specialistuddannelserne.

Et kursus kan have kompetencekrav for deltagelse, såfremt det indeholder undervisning inden for områder, der er omfattet af; enten en myndigheds retningslinjer for at området er underlagt psykologers kompetence og ansvar; eller på anden måde er klassificeret til kun at kunne varetages af bestemte faggrupper, eksempelvis kun psykologer.

Disse retningslinjer træder i stedet for tidligere retningslinjer for deltagelse på Dansk Psykolog Forenings Centralt udbudte kurser. Der er tillige formuleret fremmøderegler.

 

Kompetencekrav for deltagere i kurser, som udbydes af decentrale enheder i Dansk Psykolog Forening

Decentrale enheder har ansvar for at undersøge om et givent kursus, som påtænkes udbudt, er eller bør underlægges kompetencekrav Der gælder samme kompetencekrav for kurser udbudt af decentrale enheder i Dansk Psykolog Forening som for kurser udbudt centralt, hvis et kursus indeholder undervisning indenfor områder, der er omfattet af; enten en myndigheds retningslinjer for at området er underlagt psykologers kompetence og ansvar; eller på anden måde er klassificeret til kun at kunne varetages af bestemte faggrupper, eksempelvis kun psykologer.Kurser arrangeret af decentrale enheder udbydes primært for medlemmer af den decentrale enhed. Decentrale enheder kan beslutte, at der åbnes op for, at andre end medlemmer af den decentrale enhed kan deltage mod merbetaling. Decentrale enheder fastsætter selv pris for dette. Opmærksomheden henledes på, at psykologer, som ikke er medlemmer af Dansk Psykolog Forening i denne henseende er ”andre” og derfor også skal omfattes af merpris.

Kurser, der retter sig mod specialistuddannelse, udbudt af decentrale enheder, skal følge reglerne for deltagelse, som er beskrevet i reglerne for specialistuddannelserne, således at kurser kan godkendes efter reglerne i specialistuddannelserne.

Kompetencekravene er udarbejdet ved kursusudvalgsmøde 25. november 2015 og efterfølgende godkendt på bestyrelsesmøde 10. december 2015. Foreningens decentrale enheder har ved møde i Århus den 12. maj og ved møde i København den 19. maj 2016 tiltrådt kravene.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge