16 Specialistuddannelse i Gerontopsykologi

Fleksibelt valg i specialistuddannelsen i gerontopsykologi

Uddannelsen er omfattet af principperne i Fleksibelt valg.

 • Alle 150 timer fra det tværgående modul og voksenmodulet kan erstattes med kurser fra specialiseringsmodulet, enten i gerontopsykologi eller andre relevante specialer. Forsknings- og Formidlingsmodulet er obligatorisk.
 • Størstedelen af selvvalgte kurser til at dække de 150 timer skal dog have et gerontopsykologisk fokus, eksempelvis udredning af gerontopsykiatriske tilstande og psykologisk behandling heraf, neuropsykiatri, neuropsykologi, psykologiske undersøgelser, konsulent og ledelsesarbejde inden for ældreområdet eller forebyggelsesfremme.
 • De selvvalgte kurser skal også være relevante i forhold til praksis, og der skal være en rimelig vægtning imellem de nævnte områder.
 • Fagnævnet vil vurdere ansøgningen i sin helhed med henblik på at sikre en rimelig bredde inden for det gerontopsykologiske speciale.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

Specialistuddannelsen i gerontopsykologi skal kvalificere psykologen til selvstændigt at varetage det gerontopsykologiske arbejdsfelts opgaver på et videnskabeligt grundlag. Specialisten skal kvalificere sig til at kunne sætte sit arbejde ind i en helhed og gennemføre relevante teoretiske og metodiske overvejelser, herunder at inddrage hensyn til samfundsmæssige, etiske og lovgivningsmæssige forhold. Det er også væsentligt at kunne bidrage med et positivt syn på arbejdet med ældre såvel som at kunne erkende og identificere et alderistisk og fordomsfuldt syn på ældre hos sig selv eller andre. Gerontopsykologen skal kunne vurdere og tage kritisk stilling til, hvilken form for indsats der vil være relevant i konkrete situationer.

Gerontopsykologen skal kunne:

 • Gennemføre en metodisk forsvarlig udredning af et problemkompleks.
 • Vurdere og argumentere for den form for intervention, der vil være mest hensigtsmæssig i konkrete situationer.
 • Medvirke til implementering.
 • Gennemføre en opfølgning og evaluering af opgaven.
 • Reflektere kritisk over forholdet mellem gerontopsykologisk praksis og relevante teoridannelser.
 • Bidrage med væsentlige strategiske og politiske overvejelser på ældreområdet.

Dette opnås ved at sikre, at psykologen:

 • Har et bredt kendskab til udviklingspsykologi i livslangt perspektiv og normale aldringsprocesser, hvad angår områdets forskning, teorier og metoder samt udredning og intervention.
 • Opnår specialiseret viden om psykopatologiske tilstande hos ældre, (herunder forståelse af samspillet mellem biologi-ske, psykologiske og sociale faktorer, der særligt er kendetegnet for alderdommen) og erfaring i anvendelse af psykologiske metoder, som tjener til at identificere og afhjælpe disse.
 • Har indgående kendskab til og erfaring i det tværfaglige arbejde inden for ældreområdet.
 • Har viden om etiske og lovgivningsmæssige aspekter inden for ældreområdet.
 • Har kendskab til psykologiske teoridannelser, der er relevante i forhold til den gerontopsykologiske specialisering. Det kan fx være social-, personligheds-, perceptions- og kognitionspsykologi samt organisationspsykologi, neuropsykologi og klinisk psykologi.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

Psykologisk praksis, som skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.

Supervision/personligt udviklingsarbejde – specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 40 timer.

Teori – den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer.

1.16 Psykologisk praksis i specialistuddannelsen i gerontopsykologi

Det overordnede krav er, at psykologen sammenlagt har minimum 5 års relevant ansættelse. Heraf mindst 3 års gerontopsykologisk ansættelse.

Ansættelseskravet skal sikre, at uddannelsen giver en bred arbejdsmæssig kompetence inden for fagområdet. Der tilstræbes sammenhængende arbejdsforhold på minimum 12 måneder.

Typiske arbejdssteder kan være gerontopsykiatriske afdelinger, geriatriske afdelinger, rehabiliteringsafdelinger for ældre, der har gennemgået en hospitalsbehandling, demensklinikker, kommuners og regioners ambulante tilbud og institutionstilbud til ældre, kommunale forvaltninger eller lederstillinger hvor hovedfokus er det strategiske arbejde i forhold til den ældre del af befolkningen og psykologisk privatpraksis, forudsat der i den pågældende praksis er en betydelig andel af ældre klienter.

En gerontopsykologisk arbejdsplads skal godkendes som specialistuddannelsessted af Gerontopsykologisk Fagnævn. Der lægges her vægt på bredden og variationen i arbejdsmetoderne, herunder at en del af arbejdet omfatter direkte kontakt med ældre. Ved for snævre ansættelser søges bredden sikret ved “følordning” på eller bytteordning med andre arbejdspladser. Fagnævnet, supervisor/vejleder og kandidaten selv kan tage initiativet til sådanne ordninger. Fagnævnet skal godkende ordningernes gyldighed med hensyn til bredde.

Den gerontopsykologiske praksis sammensættes således, at nedenstående områder dækkes:

Udredning

Psykologen skal opnå færdighed i at anvende et bredt spektrum af gerontopsykologiske undersøgelsesmetoder. På individ-niveau kan det for eksempel dreje sig om anvendelse af neuropsykologisk testning og diverse screeningsinstrumenter, mens det på gruppe- eller organisationsniveau kan være metoder til at analysere og kortlægge problemskabende adfærd og adfærdens effekter. Formålet med dette er at kvalificere psykologen til kompetencer i diagnostik /assessment samt til at kunne iværksætte relevante foranstaltninger og behandlingstiltag på et specialiseret niveau. Hertil knytter sig færdighed i formidling af undersøgelsesresultater.

Intervention

Psykologen skal udvikle specialiserede færdigheder til at kunne intervenere i forhold til en udredt problemstilling.
For gerontopsykologer med direkte kontakt til ældre, skal psykologen kunne anvende mindst én af følgende terapiformer: Individuel terapi, par-, familie- eller gruppeterapi i forhold til ældre klienter. Gerontopsykologen skal kunne afklare, hvornår behandlingsopgaver bedst varetages gennem direkte psykologiske interventionsformer som rådgivning og psykoterapi i forhold til klienten og eventuelt dennes pårørende, og hvornår de bedst varetages gennem indirekte interventionsformer som fx konsulentvirksomhed.

Supervision af andre faggrupper

Psykologen skal kunne udføre konsulentarbejde på specialistniveau, herunder kunne inddrage og formidle relevant psykologisk viden i forståelsen af ældre menneskers problemer. Gerontopsykologen skal kunne påtage sig supervisions- og vejledningsopgaver, hvor det er psykologens opgave sammen med de involverede at afdække og afklare, på hvilken måde indsatsen skal ydes.

2.16 Supervision i specialistuddannelsen i gerontopsykologi

Den gerontopsykologiske specialistuddannelse forudsætter dokumenteret deltagelse i supervision, heraf modtagelse af minimum 200 timers supervision ved godkendt supervisor, hvor hovedparten af supervisionen er givet af specialist i gerontopsykologi, men hvor supervisorer fra andre relevante specialer også kan godkendes som supervisorer. Supervisions-delen skal sikre et højt fagligt kompetenceniveau inden for arbejdsområdet. Supervision sker normalt i forbindelse med ansættelsesforholdet, men kan etableres eksternt.

Der stilles krav om, at der er opnået supervision inden for såvel udredning som intervention.

Supervision skal omfatte:

 • Faserne i psykologens sagsarbejde, hvad enten det måtte dreje sig om interventioner på individ, gruppe eller organisationsniveau.
 • Forholdet til og samarbejdet med andre faggrupper i udøvelse af sagsarbejdet.
 • Den organisatoriske og lovmæssige sammenhæng, hvori arbejdet finder sted.
 • De etiske forhold forbundet med arbejdet inden for området.
 • Supervision i forhold til psykologens personlige udvikling.
3.16 Personligt udviklingsarbejde

Der er afsat 40 timer til psykologens personlige udviklingsarbejde. Denne form for supervision skal styrke gerontopsykologens kendskab til egne personlige muligheder og begrænsninger i arbejdet med klienter.

Der fokuseres på supervisandens evne til at skelne mellem egne behov og klientens/gruppens eller organisationens behov. Supervisanden får således hjælp til ikke at lade arbejdet med klienten/gruppen forstyrre af egne behov og eventuelle konflikter og til at nuancere og skræddersy behandlingstilbud.

4.16 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

5.16 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

I Voksenmodulet, Tværgående modul og i Forsknings- og formidlingsmodulet beskæftiger psykologen sig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

Specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det gerontopsykologiske område indebærer, og vil blive gennemgået nedenfor.

5.16 Specialiseringsmodulet i gerontopsykologi

Det specialiserede kursusmodul skal sikre, at psykologen erhverver en videnskabeligt funderet og nuanceret viden om fag-områdets teori og praksis. Modulet indeholder 150 kursustimer, som fordeles med 126 timer inden for nogle obligatoriske hovedområder og 24 timers relevante valgfri aktiviteter.

16.4.4.2.1. Almen gerontopsykologi

Modulet dækker den normale aldring med en gennemgang af biologiske og psykologiske aldringsprocesser samt betydnin-gen af den sociale sammenhæng, hvori de foregår. Neurogerontologiske og kognitive forandringer behandles.
Personlighed, tilpasning og mestring i forhold til normale aldersrelaterede udfordringer gennemgås, herunder de særlige forhold omkring livets afslutning.

24 timer

Klinisk gerontopsykologi

16.4.4.2.2.1. Psykopatologiske/psykiatriske syndromer hos ældre 24 timer

Området omfatter psykiatriske sygdomme hos ældre, herunder klassifikationssystemer, forekomst og teorier om årsager. Depression og angst, delir, psykotiske forstyrrelser, demenssygdomme og demenssygdommenes psykiatri (BPSD) gennemgås. Egnede psykologiske metoder til udredning og differentialdiagnostik behandles.

16.4.4.2.2.2. Geriatri og farmakologi for gerontopsykologer 24 timer

Gennemgang af alderdommens almindeligste medicinske sygdomme, herunder kredsløbssygdomme og apopleksi, diabetes, nyre- og urinvejssygdomme (herunder inkontinens), cancer, gigtlidelser, parkinsonisme og lungelidelser (KOL). Desuden behandles multifaktorielle tilstandsbilleder, kronisk og terminal sygdom, farmakologi med særligt henblik på geriatriske problemstillinger og psykofarmakologi med særligt henblik på gerontopsykiatriske problemstillinger. Der lægges vægt på en psykologisk synsvinkel med henblik på intervention i forhold til geriatriske patienter.

16.4.4.2.2.3. Intervention 48 timer

Emnet kan omfatte intervention inden for en klinisk ramme og inden for en mere organisationspsykologisk ramme.
Inden for en klinisk ramme kan det omfatte gennemgang af forskellige former for psykoterapi, individuelt eller i gruppe, med vægt på forhold af betydning for terapeutens arbejde med ældre mennesker. Direkte intervention omfatter også familieterapi, hvor der gør sig særlige forhold gældende på ældreområdet. Rådgivning til ældre patienter med psykiatriske lidelser og deres familier udgør et vigtigt område i gerontopsykologens arbejde og behandles særskilt.

Inden for en organisationspsykologisk ramme kan det omfatte en gennemgang af forskellige former for intervention, rettet mod individer eller grupper, som arbejder med ældre. Det kan være supervision, rådgivning og vejledning til pleje af ældre, med det formål af bedre plejepraksis og ældres trivsel.

Desuden gennemgås mulige redskaber til at evaluere intervention.

Mindst 24 timer af de 48 timer skal bestå af direkte intervention.

16.4.4.2.3. Lovgivningsmæssige og etiske aspekter på ældreområdet 12 timer

Inden for lovgivningen en gennemgang af Servicelovens bestemmelser, herunder Magtanvendelsesreglerne samt værgemål mv. Gennemgang af Psykiatriloven.

Inden for etikken gennemgang af nogle af de centrale etiske teorier, der kan være med til at sikre udvikling af kompetencer og refleksionsevne ved de mange etiske dilemmaer, der især gør sig gældende i arbejdet med de mest sårbare og svækkede ældre. Det er fx et etisk dilemma at træffe beslutning om den mindst dårlige og mindst indgribende intervention i arbejdet på demensområdet.

16.4.4.2.3. Relevante valgfrie kursusaktiviteter 30 timer

Det kan dreje sig om deltagelse i kurser, konferencer på akademisk niveau, forsknings- eller projektarbejde samt studieophold ved gerontologiske institutter og lignende.

Tilmelding til specialistuddannelsen

Før du starter på specialistuddannelsen i gerontopsykologi, skal du tilmelde dig officielt ved at oprette en elektronisk ansøgning i Mit DP.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge