5.6 Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi

Hovedområderne i specialistuddannelsen

 • Diagnostik og psykopatologi
 • Psykologiske undersøgelsesmetoder og interventionsformer

Udredning og intervention ses ikke som adskilte arbejdsområder, men som arbejdsforløb, der over tid spiller sammen.

I intervention er hovedvægten lagt på psykoterapeutiske metoder, men du skal også arbejde med andre metoder, der kan fremme udvikling og forandring, først og fremmest konsultation og supervision af andre faggrupper.

For at udvikle de fornødne psykoterapeutiske færdigheder anbefaler vi, at du deltager i et sammenhængende længerevarende uddannelsesforløb i psykoterapi, der er relevant i forhold til psykoterapeutisk arbejde med børn, unge eller familier. Vi anbefaler et uddannelsesforløb, der både indeholder undervisning i teori og metode og indeholder supervision af terapeutisk arbejde, og som er godkendt af fagnævnet i emneområdet vedr. psykoterapeutiske metoder.

Fleksibelt valg i klinisk børnepsykologisk specialistuddannelse

Uddannelsen er omfattet af principperne i Fleksibelt valg.

 • I det tværgående modul er kurserne 3.17 og 3.20 fortsat obligatoriske, samt enten 3.1 eller 3.2.
 • Supervision skal ydes af godkendt specialist i klinisk børnepsykologi med min. 75 % af den samlede supervision.
 • Andre med særlig kompetence kan godkendes som supervisorer med max. 25 % (50 timer) af den samlede supervision. Før et supervisionsforløb påbegyndes, med supervisor som ikke er specialist i klinisk børnepsykologi, bør fagnævnet kontaktes med henblik på godkendelse af supervisor.

TILMELDING

Der kræves ikke tilmelding til den børnepsykologiske specialistuddannelse.

Krav og indhold i specialistuddannelsen

SOM SPECIALIST I KLINISK BØRNEPSYKOLOGI SKAL DU:

 • Kunne foretage metodisk forsvarlige udredninger og undersøgelser af børn og unge med psykiske og sociale forstyrrelser.
 • Kunne beskrive, analysere og vurdere koblingen mellem de kognitive, følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale vanskeligheder hos børn og unge med psykiske og sociale forstyrrelser.
 • Kunne klassificere psykiske forstyrrelser ud fra et anerkendt diagnosesystem samt have kendskab til udviklingen og diskussionerne i forbindelse med diagnosesystemer.
 • Have terapeutiske kompetencer i forhold til mindst en af følgende terapiformer: individuel terapi eller gruppeterapi i forhold til børn eller unge, familieterapi og relationsbehandling, bl.a. i forhold til det tidlige forældre-barn-samspil.
 • Kunne foretage evalueringer af anvendte interventionsformer.
 • Have kompetencer i forhold til konsultation og supervision, hvor psykologen skal kunne inddrage og formidle relevant psykologisk viden om processer på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.

DET OPNÅS VED AT SIKRE, AT DU:

 • Har viden om og overblik over, hvilke interventionsformer der egner sig til bestemte problemstillinger.
 • Har viden om relevant lovgivning inden for børneområdet samt kendskab til etiske aspekter inden for området.
 • Har viden om juridiske og sociale systemer i forhold til børn og unge set i sammenhæng med psykologens arbejdsopgaver.
 • Er opmærksom på grænsefladerne mellem de forskellige arbejdsområder og faggrupper inden for børne- og ungeområdet, således at den kliniske børnepsykolog er opmærksom på egne faglige muligheder og begrænsninger.

Der er krav om bredt kendskab til, og erfaring med behandling af børn og unge op til 21 år, hvor praksis ikke udelukkende kan bestå i arbejdet med unge eller familier, men hvor psykologen også skal have erfaringer med de yngre børn.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

Psykologisk praksis, som skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.

Supervision/ personligt udviklingsarbejde – specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 40 timer.

Teori – den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer.

1.6 Psykologisk praksis

Godkendelse af et børnepsykologisk specialistuddannelsesforløb forudsætter, at ansøgeren er knyttet til et bredt felt af praksisområder, hvor der arbejdes med en variation af arbejdsmetoder og problemstillinger. Dette sikres bedst gennem to eller flere ansættelser.

Det overordnede krav er mindst 5 års ansættelse, heraf 3 år efter autorisation inden for det børnepsykologiske område. Der kan være tale om ansættelse inden for pædiatri og børnepsykiatri, kommunale forvaltningers børne-, unge- og familieafdelinger, dag- og døgnbehandlingsinstitutioner og andre specialinstitutioner for børn.

Det direkte sagsarbejde skal være sammensat således, at både udredning og intervention er dækket ligeligt.

Udredning

 • Du skal kunne anvende et bredt spektrum af børnepsykologiske undersøgelsesmetoder og have en dyberegående specialviden inden for særlige områder.
 • På baggrund af undersøgelser skal du kunne udarbejde en beskrivelse af barnets udviklingshistorie, foretage en diffentialdiagnostisk vurdering samt foreslå og udforme relevante foranstaltninger og behandlingstiltag.
 • Endelig skal du kunne formidle undersøgelsesresultater til børn, unge, forældre og andre faggrupper.

Intervention

 • Du skal have terapeutiske kompetencer i forhold til mindst én af følgende terapiformer: individuel terapi eller gruppeterapi i forhold til børn eller unge, familieterapi og relationsbehandling, bl.a. i forhold til det tidlige forældre-barn-samspil.
 • Du skal desuden kunne give rådgivning og vejledning til børn, unge og forældre samt yde konsultation og supervision til relevante faggrupper, hvor du skal kunne inddrage relevant psykologisk viden om processer på både et individ-, et gruppe- og et organisationsniveau i forståelsen af barnets eller den unges problemer.
 • Endvidere skal du kunne afklare, hvornår behandlingsopgaver bedst varetages gennem direkte psykologiske interventionsformer som terapi, og hvornår de bedst varetages gennem indirekte interventionsformer som konsultation eller supervision af andre faggrupper.
2.6 Supervision i klinisk børnepsykologi

Du skal i din specialistuddannelse modtage supervision i minimum 200 timer.

Supervisionen skal være rettet mod følgende områder

 • Udredning (undersøgelsesmetoder, diagnostik mv.): mindst 90 supervisionstimer.
 • Psykoterapeutiske forløb: mindst 90 supervisionstimer.
 • Konsultation og supervision af andre faggrupper: mindst 20 supervisionstimer.

De etiske, organisatoriske og lovmæssige forhold, der er forbundet med arbejdet, skal inddrages i supervisionen.

Ud over metodiske færdigheder i det klinisk psykologiske arbejde skal kontaktforholdet mellem klient og psykolog inddrages i supervisionen.

Supervisionen skal ydes af godkendte specialister i klinisk børnepsykologi. Andre med særlig kompetence kan godkendes som supervisor i op til 25 % af den samlede supervision. Før et supervisionsforløb påbegyndes med en supervisor, der ikke har den kliniske børnepsykologiske specialistuddannelse, bør Børnepsykologisk Fagnævns godkendelse søges.

Supervisionen skal finde sted hos mindst to forskellige supervisorer inden for både intervention og udredning for at sikre bredden.

3.6 Personligt udviklingsarbejde

I specialistuddannelsen i klinisk børnepsykologi er der krav om egenterapi/personligt udviklingsarbejde for at styrke psykologens kendskab til sig selv og til egne muligheder og begrænsninger i arbejdet.

Egenterapi/personligt udviklingsarbejde skal have et omfang af mindst 40 timers individuel terapi eller 48 timers terapi i gruppe, modtaget hos en specialistgodkendt klinisk psykolog.

Vi anbefaler, at egenterapien/det personlige udviklingsarbejde skal varetages af en anden person, end den der indgår i undervisning eller supervision.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse.

4.6 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

5.6 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer:

I Børnemodulet og i Forsknings- og formidlingsmodulet beskæftiger du dig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

Det tværgående modul og specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det børnepsykologiske område indebærer, og vil blive gennemgået nedenfor.

5.3 6 Det tværgående modul i klinisk børnepsykologi

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Modulet består af 60
timers kursusvirksomhed.

I forbindelse med den børnepsykologiske specialistuddannelse skal man som minimum deltage i kurserne:

Enten kursus 3.1 eller kursus 3.2
3.1 Praktisk organisationspsykologi (24 timer)
3.2 Organisationspsykologi (12 timer)

Samt begge kurser:
3.17 Psykologen som konsulent (12 timer)
3.20 Supervision af andre faggrupper (12 timer)

5.6 Specialiseringsmodulet i klinisk børnepsykologi

Specialiseringsmodulet på 150 timer er den teoretiske kerne i specialistuddannelsen. I specialiseringsmodulet skal der undervises i følgende områder:

6.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi 24 timer
 • Klassifikationssystemer for psykopatologi inden for børne- og ungeområdet med hovedvægt på diskussion af anerkendte diagnosesystemer som ICD-10.
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser samt personlighedsforstyrrelser.
 • Diagnostik inden for spædbarns- og småbørnsområdet, herunder diagnosesystemet Diagnostic Classification: 0-3.
6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder 48 timer
 • Observationsmetoder, herunder metoder til observationer af bl.a. spædbørn, småbørn, børns leg, det tidlige forældre-barn-samspil, relationerne i familien generelt og relationer i øvrigt (børnegrupper, grupper af unge, samspil mellem børn og pædagoger etc.).
 • Diagnostiske interviews af større børn, unge og familier.
 • Psykologisk testning med fokus på det personlighedsmæssige og sociale område.

Undervisning i testning inden for det kognitive område foregår på det fælles børnemodul.

I specialiseringsmodulet skal der sættes fokus på, hvordan kognitive, følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale forhold spiller sammen.

Undervisningen skal omfatte teoridannelserne bag de forskellige test, administrationen af testene samt tolkning af resultaterne.

6.4.4.2.3. Psykoterapeutiske metoder 78 timer
 • Psykoterapeutiske metoder inden for børne-, unge- og familieområdet.

Psykologen skal koncentrere sig om et terapeutisk område (eventuelt to tilstødende områder), som man går i dyb-den med. Man kan vælge mellem individuel terapi eller gruppeterapi i forhold til børn og unge, familieterapi eller relationsbehandling i forhold til den tidlige forældre-barn-kontakt. Teoridannelserne bag de psykoterapeutiske metoder skal belyses.

 • Den psykoterapeutiske praksis.
 • Evaluering af psykoterapeutiske forløb.

Du kan med fordel erstatte denne del af specialiseringsmodulet med et længerevarende uddannelsesforløb inden for et relevant psykoterapeutisk område, som både omfatter undervisning i teori og metode samt omfatter supervision af psykoterapeutisk arbejde.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge