15 Specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi

For den neuropsykologiske specialistuddannelse inden for voksenområdet gælder særlige krav til ansættelse, supervision, og formidlingsopgave.

Fleksibelt valg i klinisk neuropsykologisk specialistuddannelse

150 kursustimer kan frit vælges mellem kurser udbudt på voksen-/ børnemodul, tværgående modul og specialiseringsmodul.

 • Specialiseringsmodulets 150 timer er uændrede og obligatoriske, ligesom modulet vedr. forskning og formidling er uændret og obligatorisk.
 • Praksis; Krav om ansættelse inden for hovedområderne neurologi/neurokirurgi, neurorehabilitering og psykiatri fastholdes, men specifikation af de kompetencer, der skal erhverves under den enkelte ansættelse er revideret med udgangspunkt i den aktuelle situation på de neuropsykologiske arbejdspladser.
 • Aktualitetskravet gælder ikke for denne uddannelse.

Krav og indhold i specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi

Specialistuddannelsen består af en teoretisk del (”kursusdelen”) samt en praktisk del (krav til beskæftigelses-/ansættelsesforhold), hvortil der er knyttet krav om supervision.

Uddannelsesforløbet er berammet til at vare min. 5 år efter kandidateksamen (inkl. autorisation), men vil i praksis ofte være af længere varighed. Der er ingen øvre grænse for varigheden.

Formål med specialistuddannelsen

Specialisten i klinisk neuropsykologi skal kunne:

 • Tilrettelægge og udføre undersøgelser og behandling.
 • Formidle undersøgelsesresultater og deres betydning.
 • Bidrage til fagets kliniske og forskningsmæssige videreudvikling.
 • Bidrage med pædagogiske og sundhedsfremmende tiltag inden for specialet.
 • Varetage faglige lederopgaver inden for sit arbejdsfelt.

Dette opnås ved at sikre, at specialisten i klinisk neuropsykologi har:

 • Indgående kendskab til den videnskabelige baggrund for undersøgelse, behandling og forskning.
 • Bred viden om centralnervesystemets normale funktion og patologiske forhold.
 • Ansættelse inden for de væsentligste arbejdsområder: neurologi/neurokirurgi, rehabilitering og psykiatri.

Detaljerede kompetence-og færdighedskrav er beskrevet nedenfor.

1.15 Psykologisk praksis i klinisk neuropsykologi

Det overordnede krav er, at psykologen sammenlagt har arbejdet min. 5 år som psykolog inden for voksenområdet.

Ansættelserne skal omfatte mindst:
1 år inden for hospitalsbaseret neurologi/neurokirurgi
1 år inden for neurorehabilitering
½ år inden for psykiatri
½ års valgfri ansættelse med neuropsykologiske arbejdsopgaver.

Det vil sige ansættelse inden for de 3 ovenfor nævnte obligatoriske områder ud over den obligatoriske periode eller anden beskæftigelse, hvor neuropsykologiske problemstillinger er centrale, fx børneneuropsykologi eller arbejde med udviklingshæmmede.

Ansættelser, der er blevet godkendt i forbindelse med autorisation som psykolog, kan udgøre en del af praksiskravene. Ansøgere, som forventer at gøre brug af denne mulighed, skal være opmærksomme på at få supervision af specialistgodkendte psykologer i forbindelse med disse ansættelser.

Kvalifikationer erhvervet via ansættelse indenfor hospitalsbaseret neurologi/neurokirurgi

Det forventes, at der gennem ansættelsesforholdet erhverves:

 • Praktisk erfaring i at gennemføre neuropsykologiske vurderinger af neurologiske patienter med henblik på diagnostik, evaluering og behandlingstilrettelæggelse.

Det vil sige opøvelse i at kunne definere formål med en undersøgelse og planlægge den i overensstemmelse hermed; at kunne udføre europsykologiske undersøgelser ud fra kendskab til et bredt udsnit af neuropsykologiske undersøgelsesmetoder; kritisk at kunne evaluere indsamlede data; at kunne formidle undersøgelsesresultater i relevant mundtlig og skriftlig form.

 • Nært samarbejde med neurologer/neurokirurger og andre faggrupper, herunder kendskab til de forskellige faggruppers praksis (eksempelvis den neurologiske undersøgelse, diagnostiske billeddannelsesteknikker, forskellige faggruppers behandlingsprincipper mv.).
Kvalifikationer erhvervet via ansættelse indenfor neurorehabilitering

Det forventes, at der gennem ansættelsesforholdet erhverves:

 • Kendskab til rehabiliteringsbehov og -muligheder for personer med følger efter hjerneskader; til disses sammenhæng med sygdommens opståen og art, med tidspunktet i sygdomsforløbet samt med patientens psykosociale baggrund.
 • Praktisk erfaring med tilrettelæggelse og opfølgning af rehabiliteringsforløb efter den akutte fase ud fra en vurdering af patientens behov.
 • Praktisk erfaring med tværfagligt teamarbejde, herunder viden om øvrige faggruppers arbejde og principper for rehabilitering samt praktiske færdigheder i supervision af andre faggrupper.
 • Pårørendearbejde i form af formidling, undervisning, rådgivning og støtte.
Kvalifikationer erhvervet via ansættelse inden for det psykiatriske område

Det forventes, at der gennem ansættelsesforholdet erhverves:

 • Kendskab til de almindeligt forekommende psykiatriske tilstande, herunder kendskab til psykiatriske klassifikationssystemer.
 • Kendskab til og nogen praktisk erfaring med diagnostik, herunder anvendelse af forskellige undersøgelsesmetoder ved psykiatriske tilstande.
 • Kendskab til forskellige medicinske og terapeutiske behandlingsformer.
 • Nært samarbejde med psykiatere og andre faggrupper, herunder kendskab til de forskellige faggruppers praksis.

Supervision

2.15 Supervision i klinisk neuropsykologi/3.15 Personligt udviklingsarbejde i klinisk neuropsykologi

Den neuropsykologiske specialistuddannelse kræver 240 timers dokumenteret supervision, der skal sikre tilegnelsen af et højt fagligt kompetenceniveau inden for alle aspekter af arbejdsområdet.

200 timer skal omfatte direkte, sagsorienteret supervision, som gives i relation til konkrete ansættelser/arbejdsopgaver, mens 40 timer skal have fokus på psykologens personlige udvikling. De 40 timers personligt udviklingsarbejde kan enten være i form af 40 timers egenterapi ved autoriseret psykolog med psykoterapeutisk erfaring, eller de kan indgå som en integreret del af den faglige supervision på et af de neuropsykologiske arbejdsområder. I sidstnævnte tilfælde bør dette fremgå af dokumentationen på supervisionsbeviset.

Supervision, som opfylder kravene i specialistuddannelsen, kan medregnes i en specialistuddannelse, selv om den er erhvervet, før autorisation er opnået. Det samlede antal supervisionstimer for både autorisations- og specialistdelen skal naturligvis være opfyldt. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen hvilke timer, der ønskes godkendt på hhv. autorisations- og specialistdel.

Supervisionens indhold

Supervisionen skal sikre tilegnelsen af praktiske færdigheder i udøvelse af faget og skal desuden indeholde mulighed for refleksion over udviklingen af færdigheder, sådan at stærke og svage sider i kontakt og arbejde med patienter tydeliggøres. Indholdet i supervisionen skal omfatte:

 • Faserne i psykologens sagsarbejde.
 • Arbejdets faglige kvalitet.
 • Forholdet til og samarbejdet med andre faggrupper i udøvelse af sagsarbejdet.
 • Den organisatoriske og lovmæssige sammenhæng, hvori arbejdet finder sted.
 • De etiske forhold forbundet med arbejdet inden for området.
 • Psykolog-/patientrelationen.

Fordeling af supervisionstimer

De 200 timers sagssupervision sv.t. ca. 2 timer om ugen i hele forløbet skal fordeles med ca.:

 • 70 timer inden for det neurologiske arbejdsområde.
 • 70 timer inden for rehabiliteringsområdet.
 • 30 timer inden for det psykiatriske arbejdsområde.
 • 30 timer inden for det valgfri arbejdsområde.

Såvel individuel supervision som supervision givet i grupper på op til 8 deltagere tæller med fuldt timeantal. Der er ingen specifikke krav til hvor stor en del af supervisionen, der skal foregå hhv. individuelt og i gruppe, ligesom der ikke stilles krav om ekstern supervision (ud over hvad der kræves til autorisation).

Ved supervision i grupper, hvor deltagerne er ansat inden for forskellige områder, godkendes sagssupervision inden for det område, man er ansat i, såfremt supervisor er godkendt og skriver under på, at han/hun har superviseret i sager inden for pågældende område. Man kan således godt have gruppesupervision med én og samme supervisor, hvor nogle supervisander får godkendt supervision i neurologi, mens andre får godkendt supervision i rehabilitering.

Godkendelse af supervisorer

Supervision skal som hovedregel være ydet af godkendte specialister i klinisk voksen neuropsykologi, men supervision ydet af andre relevante akademiske faggrupper kan udgøre op til 30 % af den samlede supervision inden for et område. Relevante akademikere kan f.eks. være psykologer med andet speciale, neurologer, psykiatere eller audiologopæder.

I forbindelse med psykiatriansættelsen kan hele supervisionen gives af psykolog(er) med anden relevant specialistgodkendelse.

Inden et supervisionsforløb med en sagkyndig akademiker med relevante spidskompetencer påbegyndes, anbefales det at søge den pågældende supervisor forhåndsgodkendt af fagnævnet.

Psykologer, der ikke er specialistgodkendte, men har særlig kompetence inden for et relevant område, kan ligeledes godkendes efter særskilt ansøgning fra enten supervisor eller supervisand. Gensidig supervision kan ikke godkendes.

Dokumentation for supervision

Det anbefales at få dokumentation af igangværende supervisionsforløb jævnligt. Supervisionen skal attesteres på et særskilt skema, hvor supervisor skal angive, om supervisanden har gennemført forløbet tilfredsstillende. Hvis supervisor vurderer, at den faglige udvikling ikke er tilfredsstillende, skal dette, så snart det bliver klart for supervisor, meddeles supervisanden, idet supervisionsforløb, der ikke er gennemført tilfredsstillende, ikke kan indgå i en specialistuddannelse. Der henvises i øvrigt til Guideline for supervisorer udformet af Dansk Psykolog Forening.

4.15 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

4.15 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

5.15 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af i alt 360 timer, hvoraf de 150 timer udgøres af specialiseringsmodulet og de 60 timer af forsknings-og formidlingsmodulet (disse beskrives senere i afsnittet).

De øvrige 150 timer kan frit vælges mellem kurser udbudt på voksenmodul, tværgående modul eller kurser udbudt på specialiseringsmoduler indenfor de neuropsykologiske specialer (både børne- og voksen) eller andre voksenspecialer. Forskning og publikationer vil efter individuel godkendelse kunne indgå som element heri.

Der kræves en vis faglig bredde for at både den samlede kursusportefølje og de enkelte submoduler i specialiseringsdelen kan godkendes.

Deltagelse i kurser før afsluttet kandidateksamen kan ikke medregnes.

GODKENDELSE AF PRAKSISERFARING

Neurologi

1 årsansættelse ved en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling kan almindeligvis godkendes ved fremsendelse af ansættelsesbrev og funktionsbeskrivelse. Ved ansættelse i specialiseret klinik eller i jobfunktion med snævre arbejdsopgaver bør psykologen dog tilstræbe, at en vis bredde i patientkendskab og arbejdsopgaver dækkes på anden måde (f.eks. gennem at bytte patienter eller opgaver med kolleger i andre klinikker). Dette bør beskrives og dokumenteres i forbindelse med indsendelse af ansøgning. I mange tilfælde vil det være en god ide at søge fagnævnet om forhåndsgodkendelse, så misforståelser undgås.

Neurorehabilitering

1 års beskæftigelse ved en rehabiliteringsinstitution (fase 2 eller3) godkendes almindeligvis ved fremsendelse af ansættelsesbrev og funktionsbeskrivelse. Desuden kan andet rehabiliteringsarbejde med neurologiske patienter samt konsulentarbejde indenfor rehabiliteringsfeltet godkendes på baggrund af en individuel vurdering.

Psykiatri

6 mdrs. ansættelse ved en voksenpsykiatrisk hospitalsafdeling, et psykiatrisk ambulatorium eller et distriktspsykiatrisk center godkendes som hovedregel ved fremsendelse af ansættelsesbevis og funktionsbeskrivelse. Dette uanset om der er tale om ansættelse som klinisk psykolog eller som neuropsykolog. Der lægges vægt på, at man i ansættelsen møder patienter med de hyppigst forekommende psykiatriske lidelser, samt at arbejdet foregår i nært samarbejde med psykiatere. Ansættelser ved fobiskoler, kriserådgivninger eller tilsvarende godkendes almindeligvis ikke.

5.10 15 Voksenmodulet

Kurser inden for dette modul er fælles for alle voksenspecialer og falder inden for følgende hovedområder:

 • Assessment
 • Differentialdiagnostik
 • Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori
 • Psykoterapeutisk behandling (tidl. Valg af interventionsformer)
 • Lovgivning og etik

Formål og indhold er nærmere beskrevet i Dansk Psykolog Forenings regelsæt for alle specialistuddannelser.

5.15 Specialiseringsmodulet i klinisk neuropsykologi

Kurserne inden for specialiseringsmodulet består af i alt 120 timer inden for fire obligatoriske områder samt 30 valgfri kursustimer inden for emner med nær tilknytning til det neuropsykologiske speciale.

15.4.4.2.1. Neuropsykologiske forstyrrelser 30 timer

Godkendelse af emnet neuropsykologiske forstyrrelser sker ud fra en helhedsvurdering af den individuelle ansøgning. Ofte dækkes emnet langt hen ad vejen af enkeltstående timer på f.eks. kvartalskurser, årskurser, konferencer mm. I fagnævnets samlede vurdering af ansøgeres kursusportefølje lægges der vægt på, at der er modtaget undervisning indenfor hovedparten af de følgende områder: sprogforstyrrelser, eksekutive funktioner, visuelle/visuospatiale funktioner, opmærksomhed/koncentration, hukommelse, personlighed og adfærd. Desuden lægges der vægt på, at der indenfor flere af områderne er modtaget flere timers sammenhængende undervisning, f.eks. en halv eller en hel kursusdag, hvor flere aspekter ved emnet dækkes. Undervisning indenfor andre funktionsforstyrrelser, som f.eks. bevidsthed og udtrætning, vil også kunne godkendes. Undervisningen kan omhandle symptomkomplekser og neuropsykologiske teorier bag den patologiske funktion, differentialdiagnostik, undersøgelsesmetoder og behandlingsmetoder. Dog er der relativt stor frihed til tilrettelæggelse af disse kurser og der er ikke et definitivt krav om, at alle disse områder skal dækkes af kurser under emnet funktionsforstyrrelser, bl.a. fordi der kan være en høj grad af overlap til øvrige emner som rehabilitering, sygdomslære og neuroanatomi. Mht. undersøgelsesmetode har fagnævnet besluttet, at WAIS-kurser ikke tæller under emnet funktionsforstyrrelser, da WAIS-batteriet ikke er et neuropsykologisk testbatteri.

15.4.4.2.2. Rehabilitering 30 timer

Kursusmodulet omhandler principper og rationaler bag behandlings-og optræningsarbejde. Modulet skal dække rehabilitering af specifikke forstyrrelser, terapi med hjerneskadede personer, det tværfaglige samarbejde og arbejde med pårørende. Strukturen og faserne i behandlingssystemet gennemgås. En mindre del af timerne kan udgøres af kurser inden for det psykiatriske område, f.eks. kurser i remediering.

15.4.4.2.3. Sygdomslære 30 timer

Kursusmodulet omhandler sygdomsmekanismer bag neurologiske sygdomme. Der lægges speciel vægt på de tre store neurologiske områder: vaskulære, traumatiske og degenerative sygdomme. Inden for hver kategori gennemgås sygdommens patologi, symptomatologi, differentialdiagnose samt den lægelige udredning og behandling. Kurser indenfor det psykiatriske område kan udgøre en mindre del af det samlede timeantal.

15.4.4.2.4. Udvidet kursus i klinisk neuroanatomi, neurofysiologi, neurokemi 30 timer

Kursusmodulet omhandler anatomiske, fysiologiske, biokemiske og endokrine processers forbindelse til sygdomme i nervesystemet og neuropsykologiske syndromer. Kurset erpå et niveau, der forudsætter kendskab til området svarende til det basale kursus på det tværgående modul (men forudsætter ikke deltagelse i kursus på tværgående niveau).

15.4.4.2.5. Valgfri kursusemner 30 timer

Her godkendes overskydende kursustimer inden for de fire hovedområder samt kurser, som emnemæssigt grænser op til det neuropsykologiske felt.

5.3 15 Det tværgående modul

Det tværgående modul omfatter kurser, der godkendes på mindst to specialistuddannelser. Der kan vælges mellem kurser inden for følgende emner (de angivne numre refererer til beskrivelsen i Dansk Psykolog Forenings regelsæt for alle specialistuddannelser):

3.1. Praktisk organisationspsykologi
3.2. Organisationspsykologi
3.3. Sorg og krise hos børn
3.4. Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter Sorg og krise hos voksne).
3.5. Angst og depression
3.6. Klinisk sexologi
3.7. Neuropsykologiske tilstande, børn eller voksne
3.8. Fokus på apopleksi, kranietraumer og demens
3.9. Demensudredning
3.10. Psykofarmakologi, børn og unge
3.10. Psykofarmakologi, voksne
3.11. Funktionel neuroanatomi/human neurobiologi
3.12. Neurokemi
3.13. Billeddannelsesteknikker
3.14. Psyke og soma
3.15.Familieterapi: teori og intervention I
3.16. Familieterapi: teori og intervention II
3.17. Psykologen som konsulent
3.18. Konsultativ tilgang til konflikthåndtering
3.19. Transkulturel psykologi
3.20. Supervision af andre faggrupper
3.21. Ledelse og organisation
3.99. Øvrige

GODKENDELSE AF KURSER PÅ SPECIALISERINGSMODULET

Mange kurser er godkendt af fagnævnet allerede inden de finder sted; dette vil normalt fremgå af kursusopslaget. Hvis et kursus ikke er godkendt, men en deltager vurderer, at det er af relevans for det neuropsykologiske speciale, kan der søges om godkendelse ved henvendelse til neuropsykologisk fagnævn. Som dokumentation vedlægges kursusbeskrivelse/program, deltagerbevis og evt. deltagerliste. Godkendelse af kurser forudsætter, at der blandt deltagerne er højst 25 % ikke-akademikere og at øvrige akademikere har en for emnet relevant uddannelse. Intern undervisning (undervisning forestået af kolleger uanset faglig baggrund) godkendes ikke. Generelt skal undervisning være åben for andre og/eller forestås af ekstern underviser for at kunne godkendes.

Godkendelse af kurser forudsætter, at undervisere er godkendte specialister indenfor fagområdet, eller er ansat ved universitet/forskningsinstitution indenfor relevante fagområder, som de forsker og underviser i. Ikke-godkendte psykologer eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer kan godkendes ved indsendelse af CV.

Indlæg på konferencer godkendes, hvis ovennævnte krav til deltagere er opfyldt. Foredrag skal være af min. 45 minutters længde for at kunne godkendes. Symposier, hvor foredragene er af kortere varighed, men inden for samme emne, kan godkendes. Workshops godkendes ligeledes. Ved ansøgning om godkendelse bedes man vedlægge et program med markering af, hvilke foredrag etc. man har overværet, og dokumentation for tilstedeværelse i form af kvittering for betaling el. lign.

Godkendte kurser opføres i kursusdatabasen, som er tilgængelig på SDN´s hjemmeside, og opdateres to gange årligt.

Tilmelding til specialistuddannelsen

Psykologer, der har planer om at gennemføre specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi, opfordres til at meddele dette til fagnævnet, da det i forhold til planlægning af kurser mv. er en hjælp for fagnævnet at have et overblik over hvor mange, der er i gang med uddannelsen.

Konkrete spørgsmål vedr. godkendelse af kurser, ansættelsesforhold og supervision kan rettes direkte til fagnævnet (i form af mail til et af nævnets medlemmer), mens formelle ansøgninger om specialistgodkendelse altid skal gå via Dansk Psykolog Forening.

Ansøgningsskemaer samt skemaer til godkendelse af supervision findes på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge