DE PÆDAGOGISK PSYKOLOGISKE INTERVENTIONSFORMER OMFATTER:

Forebyggende indsats – at skabe optimale udviklingsbetingelser.
Foregribende indsats – identificere og foregribe risiko for mulig fejludvikling.
Indgribende indsats – iværksætte forandringsprocesser og foranstaltninger.

Læs mere

TILMELDING

Før du begynder på specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi, skal du tilmelde dig via den elektroniske ansøgning i Mit DP.

Gå til Mit DP

5.8 Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi

Pædagogiske psykologer arbejder både med at udvikle børn, der har særlige behov, til selvstændigt at kunne indgå i fællesskaber, og med at udvikle fællesskaber til at tage de nødvendige hensyn til børn og unge med særlige behov.

Formål med specialistuddannelsen

I specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi lægges hovedvægten på at forstå det enkelte barn i en social sammenhæng.

Uddannelsen skal kvalificere dig til at arbejde med hensigtsmæssige ændringer af børns relationer og dermed medvirke til at sikre, at de voksne, grupper, institutioner og systemer i størst mulig udstrækning indbygger nødvendig hensyntagen i daginstitutioner og skoler og andre offentlige tilbud til børn og unge.

Fleksibelt valg i pædagogisk psykologisk specialistuddannelse

Uddannelsen er omfattet af principperne i Fleksibelt valg.

Supervisorer fra andre børnespecialer godkendes efter vurdering af deres CV.

Fagnævnet kan med baggrund i konkret og individuel vurdering dispensere fra gældende aktualitetskrav, når der forekommer væsentlige årsager hertil.

Kravet om kurset Praktisk organisationspsykologi – 3.1 (24 timer) UDGÅR og erstattes med Organisationspsykologi – 3.2 (12 timer).

Kurset 3.17 Psykologen som konsulent er obligatorisk.

Som specialist i pædagogisk psykologi skal du:

 • Kunne undersøge og vurdere samspillet og betydningen af forskellige typer af årsagsfaktorer i den konkrete sag – medicinsk/organiske faktorer, psykologiske faktorer og kontekstuelle faktorer. Forståelse af det enkelte barns perspektiv vil være væsentlig i alle tilfælde.
 • Være i stand til at beskrive systemers/organisationers miljø og have fokus på kontekstuelle faktorers rolle i forbindelse med udvikling af psykisk sundhed og mistrivsel.
 • Kunne arbejde med pædagogisk-psykologiske interventionsformer i alle relationsmæssige forhold med baggrund i, at læring er såvel en individuel som social proces.

Dette opnås ved at sikre, at du:

 • Erhverver sig den fornødne videnskabelige baggrund til at vurdere og tage kritisk stilling til, hvilke former for pædagogisk psykologisk indsats der vil være relevante i konkrete situationer samt at kunne foretage en relevant evaluering.
 • Kan arbejde organisatorisk med problemstillinger vedrørende læring, udvikling og forandring.
 • Med udgangspunkt i en kontekstuel synsvinkel skal specialisten på et videnskabeligt grundlag og ud fra en ressource- og relationsorienteret opfattelse kunne rette praksis mod at fremme og støtte det enkelte individs selvoplevelse og mestring i den kontekst, hvor det befinder sig.
 • Skal kunne sætte sin rådgivning ind i en helhed ved at kunne gennemføre de relevante metateoretiske overvejelser i forbindelse med indsats for børn og unge – herunder at inddrage hensyn til samfundsmæssige og etiske forhold.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

Psykologisk praksis

Psykologisk praksis skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for det pædagogisk-psykologiske arbejdsområde efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.

Der vil typisk være tale om arbejdsopgaver, som du får ved ansættelse ved de kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer. Arbejdsopgaverne skal omfatte rådgivning og vejledning af forældre, pædagoger, lærere, skole- og institutionsledere og kommunale ledere i forbindelse med arbejdet med børn og unge.

Der skal være arbejdet med udredningsopgaver, der kan afdække behov for at planlægge relevante ændringsprocesser i forbindelse med grupper af børn, daginstitutions- og skoleudvikling eller ændring af eksisterende systemer – herunder have skabt sig erfaring med at indsamle data på et forskningsmæssigt grundlag.

Beskæftigelsen skal desuden rumme erfaring med at gennemføre konkret intervention/udvikling på baggrund af konkrete oplæg til forandringsinitiativer for grupper og organisationer.

Du skal medvirke ved såvel planlægning som gennemførelse, evaluering og rapportering af interventionen.

Krav til beskæftigelse med såvel udredning som intervention er beskrevet mere detaljeret i forbindelse med beskrivelsen af krav til den teoretiske del.


2.8 Supervision i Pædagogisk Psykologisk specialistuddannelse

Den pædagogisk-psykologiske specialistuddannelse forudsætter, at du har modtaget 200 timers dokumenteret sagssupervision ved godkendt specialist i pædagogisk psykologi, eller godkendt specialist fra de to øvrige specialistuddannelser på børneområdet efter konkret CV-vurdering i det enkelte tilfælde.

Vejledning og supervision skal omfatte:

 • Faserne i dit sagsarbejde.
 • Forholdet til og samarbejdet med faggrupper i udøvelse af sagsarbejdet.
 • Den organisatoriske og lovmæssige sammenhæng, hvori arbejdet finder sted.
 • Etiske forhold forbundet med arbejdet inden for uddannelsesområdet.

Det forudsættes, at der gennemføres supervision ligeligt i forhold til såvel udredning som intervention.

3.8 Personligt udviklingsarbejde

Personligt udviklingsarbejde i mindst 40 timer (fx egenterapi eller feedback på egen stil) med fokus på psykologens personlige funktionsmåde i sagsarbejdet.

Det personlige udviklingsarbejde skal ske ved en godkendt specialist uanset speciale også selv om du har modtaget op til 60 timers supervisionstimer af en godkendt specialist med et andet speciale end pædagogisk psykologi.

Der kan være tale om supervision eller coaching på egen rådgivnings-/konsulentfunktion og individuel egenterapi.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse.

4.8 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

5.8 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer:

I Børnemodulet og i Forsknings- og formidlingsmodulet beskæftiger du dig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

Det tværgående modul og specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det pædagogisk-psykologiske område indebærer, og vil blive gennemgået nedenfor:

5.3 8 Det tværgående modul i pædagogisk psykologi

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Modulet består af 60 timers kursusvirksomhed.

Når du er i gang med den pædagogisk-psykologiske specialistuddannelse, er der to obligatoriske kurser i det tværgående modul, mens du frit kan vælge mellem de øvrige:

3.2. Organisationspsykologi
3.17. Psykologen som konsulent

5.8 Specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi

Specialiseringsmodulet skal sikre den specifikke og specialiserede viden inden for det pædagogisk-psykologiske område.

Det omfatter 150 timers teoriundervisning i følgende emner:

8.4.4.2.1. Udviklings-, lærings- og organisationsteorier 50 timer

Du skal på et videnskabeligt niveau tilegne dig viden og indsigt i de nyeste teorier om børn og unges udvikling og kunne vurdere, hvordan de influerer på teorier om læring og ændringsprocesser.

Herfra skal du kunne vurdere og tage kritisk stilling til, hvilke former for pædagogisk-psykologisk indsats der vil være relevant i de konkrete situationer, samt kunne foretage en relevant evaluering.

Du skal således bl.a.
 • Have viden og indsigt i, hvordan børn og unge udvikler sig, og ud fra den baggrund kunne vurdere, hvordan der skabes de bedste betingelser for en optimal udvikling hos den enkelte.
 • Ud fra læringsteorier kunne beskrive vanskelighedernes indflydelse på funktionsmulighederne hos den enkelte, såvel som i familien, institution og skole.
 • Kunne rådgive om pædagogiske metoder og undervisningsformer i forhold til teorier om børns udviklingsforløb.
Emneområder, der omfatter såvel individ som gruppe og organisation
 • Teorier om børn og unges udvikling: kognitivt, socialt og følelsesmæssigt.
 • Teorier om lærings- og forandringsprocesser.
 • Indlæringsforudsætninger.
 • Personlighedspsykologiske forhold.
 • Teorier om organisationer og organisationsudvikling.
 • Organisationsforståelse herunder organisationskultur.
 • Evalueringsformer.
8.4.4.2.2.1. Udredning 50 timer

Emneområdet skal sikre viden og indsigt i psykologiske mekanismer i organisationer, når de skal påvirkes til at arbejde med relevante forandringer.

Specialisten i pædagogisk psykologi skal kunne:
 • Skabe sig et overblik over de sociale systemer som grundlag for at vurdere konkrete muligheder for ændringer.
 • Afdække organisationspsykologiske problemstillinger og komme med forslag til løsningsmodeller, som er brugbare i den aktuelle sammenhæng samt rådgive involverede parter.
 • Udvælge metoder, der er relevante i forhold til problemstillingen.

Som specialist i pædagogisk psykologi skal du metodisk kunne analysere dit arbejdsområdes problemfelter på individ-, gruppe – og organisatorisk niveau. Dette omfatter bl.a. udredningsopgaver, konsulentarbejde og beskrivelse af systemer. Heri kan indgå data indsamlet gennem undersøgelser på et forskningsmæssigt grundlag.

Du skal kunne danne dig det nødvendige faglige overblik, herunder kunne opstille relevante arbejdshypoteser. Dette skal kunne udformes til et helhedsoplæg til brug for pædagogisk vejledning.

Du skal også kunne foretage en evaluering af effekten af den gennemførte indsats. Du skal derfor på et videnskabeligt niveau kunne designe såvel mindre som større opgørelser/undersøgelser af effekten af det pædagogisk psykologiske arbejde.

Du skal kunne foretage en kritisk vurdering af rolle- og professionsforhold samt fagetiske dilemmaer, herunder inddrage relevante samfundsmæssige og generelle etiske forhold.

Emneområder
 • Analysemetoder af institutioner og skoler som pædagogisk udviklingsmiljø for børn.
 • Analyse af muligheder og begrænsninger ved undersøgelses- og observationsmetoder mv.
 • Dataindsamling og bearbejdning i pædagogisk-psykologisk arbejde på et videnskabeligt niveau.
 • Udformning af planer for indsats på baggrund af indsamlet datamateriale.
 • Forskning i det pædagogisk-psykologiske arbejdsområde: Metoder, arbejdsmåder, opstilling af forsøgsdesign.
8.4.4.2.2.2. Intervention 50 timer

Udredningen skal give grundlag for, at du selvstændigt skal kunne fremkomme med oplæg til og medvirke aktivt i konkrete forandringsinitiativer i organisationer.

Du skal have viden og indsigt i pædagogisk-psykologiske interventionsmetoder og deres anvendelsesmuligheder. På baggrund af din viden skal du være i stand til at udvikle og anvende nye handlemuligheder og synspunkter på praksis i forhold til individ, gruppe og system.

Du skal være i stand til at vælge de for problemstillingen relevante metoder samt kunne sætte interventionen ind i en helhed. Dette indebærer: dataopsamling og analyse, design af interventionsmetode, udførelse, evaluering og formidling af indsats.

Du skal kunne medvirke ved planlægning, udførelse, evaluering og rapportering af udviklingsprojekter.

Du skal opnå færdighed i at kunne fremme andre professionelle fagpersoners arbejde med organisationsudvikling gennem at få de sociale processer til at fungere mest hensigtsmæssigt og dermed udnytte ressourcerne i organisationen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge