13 Specialistuddannelse i psykopatologi

Fleksibelt valg i psykopatologisk specialistuddannelse

Uddannelsen er omfattet af Fleksibelt valg, hvilket pr. 1. oktober 2014 har medført følgende ændringer:

Psykofarmakologi (3.10) 12 timer er flyttet fra det tværgående modul over til specialiseringsmodulet og er dermed obligatorisk, idet psykofarmakologisk grundviden anses for essentiel for specialet.

Psykiatriens organisering, ledelse, administration, kvalitetssikring og drift (13.4.4.2.5) UDGÅR.

3.9 Demensudredning 12 timer er obligatorisk.

3.21. Ledelse og organisation 12 timer er obligatorisk.

Timerne fra det tværgående modul og voksenmodulet (126 timer) er omfattet af det fleksible valg. Dog skal størstedelen af de selvvalgte kurser være specialespecifikke, dvs. med psykopatologisk fokus (voksne), eksempelvis psykopatologi generelt (og behandling heraf), neuropsykiatri, neuropsykologi, psykologiske undersøgelser, diagnostik, udredning, erklæringsskrivning, samt psykiatri generelt. De frit valgte kurser skal have relevans ift. praksis, og der skal være en rimelig vægtning imellem udredning og behandling. Der vil blive lavet en helhedsvurdering af ansøgningen af fagnævnet for at sikre rimelig bredde mellem de tre komponenter i specialistuddannelsen (behandling, diagnostik og klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik).

Tilgrænsende specialer såsom gerontopsykiatri og børne/ungdomspsykiatri imødekommes ved at lade ansøgere, som har erfaringer inden for disse specialer, få godkendt hvad der svarer til 20 % af det samlede krav til klinisk praksis inden for voksenpsykiatrien.

Supervision behøver ikke være integreret som en del af et undervisningsforløb, selvom det bør tilstræbes at sådanne forløb indgår i uddannelsen, hvor det er praktisk muligt.

Krav og indhold i psykopatologisk specialistuddannelse

Gennem specialistuddannelsen i psykopatologi skal psykologen have tilegnet sig viden og kompetencer inden for en række områder.

Som specialist i psykopatologi psykologi skal du:

  • Have kompetence til selvstændigt at kunne diagnosticere psykiske lidelser ud fra et anerkendt diagnosesystem samt have kendskab til anvendelse og udvikling af andre diagnosesystemer.
  • Kunne foretage klinisk-psykologiske undersøgelser (psykologiske testninger) af mennesker med psykiske lidelser som led i en specialiseret diagnostisk og differentialdiagnostisk afklaring. Psykologen skal derudover have grundig viden om og faglig kompetence inden for vurdering af indikation for en psykologisk undersøgelse, gennemførelse af en undersøgelse samt vurdering og formidling af undersøgelsesresultater.
  • Kunne vurdere indikation for psykologisk behandling af forskellige psykiske lidelser og have kompetence til selvstændigt at kunne gennemføre psykologiske behandlingsinterventioner, hvilket bedst sikres ved kompetence inden for mindst én psykoterapiretning og kendskab til mindst én anden retning.
  • Samlet besidde en faglig kompetence inden for psykologi, psykiatri og ledelsesmæssige og administrative områder, således at specialisten kan varetage ledelsesmæssige og administrative opgaver i psykiatrien.

Dette opnås ved at sikre, at du har:

  • Grundig klinisk og forskningsmæssig baseret viden om, hvilke udredningsmetoder der er bedst egnede til bestemte problemstillinger, og kunne foretage evaluering af anvendte udredningsmetoder.
  • Grundig klinisk og forskningsmæssig baseret viden om, hvilke interventionsformer der er bedst egnede til bestemte problemstillinger, og kunne foretage evalueringer af anvendte interventionsformer.
  • En særlig viden om psykologiske teorier om psykiske lidelser og om forskningen inden for området.
  • Viden om relevant lovgivning inden for psykiatrien samt kendskab til etiske aspekter inden for området.
  • Kompetencer i forhold til supervision, hvor psykologen skal kunne inddrage og formidle relevant psykologisk viden om processer på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Tilmelding til specialistuddannelsen

Før påbegyndelse af specialistuddannelse i psykopatologi tilmelder ansøger sig officielt via elektronisk oprettelse af en ansøgning på Mit DP.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

Psykologisk praksis, som skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.
Supervision/ personligt udviklingsarbejde – specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 40 timer.
Teori – den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 360 timer.

1.13 Psykologisk praksis i psykopatologi

Specialistuddannelse i psykopatologi forudsætter en treårig fuldtidsansættelse i praksis, hvor psykologen er knyttet til et bredt felt af praksisområder med forskellige typer af arbejdsmetoder og problemstillinger.

Bredden i arbejdsopgaver sikres bedst ved forskellige arbejdsfunktioner inden for psykiatrien, hvor specialisten skal have arbejdet med behandling, udredning og supervision.

Arbejdsopgaver under ansættelsen

I ansættelserne skal psykologen erhverve sig færdigheder svarende til de krav, der er beskrevet i indledning og formål til specialistuddannelsen for psykopatologi omfattende udredning og diagnostisk, behandling, supervision og undervisning. Patientgruppen skal omfatte både personlighedsforstyrrelser, krisetilstande og psykotiske lidelser.

Udredning

Ca. 1/3 af timerne skal falde inden for arbejdsområdet udredning. Psykologen skal have arbejdet med områderne psykologisk testning, diagnostisk interview, ratingscales og inventories (psykiatriske spørgeskemaer) og have arbejdet med klinisk dokumentation i form af journal- og rapportskrivning.

Intervention

Ca. 1/3 af timerne skal falde inden for arbejdsområdet behandling. Psykologen skal have arbejdet grundigere med mindst én terapiretning (fx enten den dynamiske eller den kognitive) og have stiftet bekendtskab med mindst én anden (fx den systemiske). Psykologen skal have arbejdet med flere terapiformer (fx individuelt, gruppe, familie og par).

Supervision

Ca. 1/6 af timerne skal falde inden for området tværfaglig supervision. Supervisionen skal omfatte patient-relateret klinisk materiale. Supervision af psykologers og lægers psykoterapi samt personaletræning kan indgå under områ-det supervision, men må højst udgøre 1/3 af området.

Undervisning

Psykologen skal selvstændigt have gennemført mindst 2 undervisningsforløb under specialistuddannel-sen. Undervisningen skal være ydet over for både akademiske og ikke-akademiske grupper. Omfanget af undervisningen skal være min. 25 konfrontationstimer.

2.14 Supervision

Supervisionen skal mindst udgøre 200 timer.

Supervision af diagnostik og psykologisk undersøgelse: 90 timer.
En tredjedel af timerne skal ligge sammen med teoriundervisningen inden for området, så vidt det er praktisk muligt (jf. nedenfor).

Supervision af behandling: 90 timer, hvoraf 60 timer skal være supervision psykoterapi.

Supervision af tværfaglig supervision: 20 timer.

De etiske, organisatoriske og lovmæssige forhold skal inddrages i supervisionen.

Kontaktforholdet mellem patient og psykolog skal inddrages i supervisionen.

Supervisor skal være godkendt specialist i psykopatologi. Supervisor kan også være godkendt specialist i psykoterapi i forhold til den supervision, der omhandler intervention.

FAKTA

En del af supervisionen bør modtages i sammenhæng med teoriundervisningen, så der er mulighed for løbende at veksle mellem teori og praksis, mellem tilegnelse af viden og udvikling af færdigheder (kompetencer).

Supervision af 60 timers psykoterapi, som er gennemført i forbindelse med en anden specialistuddannelse skal ikke gentages i speciale nummer 2.

3.13 Personligt udviklingsarbejde

I specialistuddannelsen i psykopatologi er der krav om personligt udviklingsarbejde i form af egenterapi eller feedback på personlig stil, enten individuelt eller i gruppe. Individuelt er kravet 40 timer, i gruppe 48 timer.

Det personlige udviklingsarbejde skal sikre, at specialisten har personlig erfaring med den psykoterapeutiske proces og således er bevidst om egne styrker og problemområder og har haft mulighed for at bearbejde egne konflikt- og problemområder. Ligeledes er det væsentligt, at man har personligt kendskab til klientrollen i en terapeutisk sammenhæng. Klinisk psykologisk undersøgelsesarbejde kræver tilsvarende, at psykologen er sig bevidst om egne modoverføringsreaktioner og sin personlige stil.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse.

4.13 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

5.13 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

I Voksenmodulet og i Forsknings- og formidlingsmodulet beskæftiger psykologen sig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

Det tværgående modul og specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det klinisk-psykologiske område indebærer, og vil blive gennemgået nedenfor:

126 timer fra det tværgående modul og voksenmodulet kan erstattes med kurser fra specialiseringsmodulet, enten i Psykopatologi eller andre relevante specialer.

Størstedelen af selvvalgte kurser til at dække de 126 timer skal dog have et psykopatologisk fokus (voksne), eksempelvis psykopatologi generelt (og behandling heraf), neuropsykiatri, neuropsykologi, psykologiske undersøgelser, diagnostik, udredning, erklæringsskrivning, samt psykiatri generelt.

De selvvalgte kurser skal også være relevante i forhold til praksis, og der skal være en rimelig vægtning imellem udredning og behandling.

Fagnævnet vil vurdere ansøgningen i sin helhed med henblik på at sikre rimelig bredde mellem de tre komponenter i specialistuddannelsen (behandling, diagnostik og klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik).

5.3 13 Det tværgående modul i psykopatologi

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Modulet består af 60 timers kursusvirksomhed.

For psykologer i gang med specialistuddannelsen i psykopatologi er følgende tema obligatorisk:

3.9. Demensudredning

3.21. Ledelse og organisation 12 timer er obligatorisk.

De resterende timers teori kan frit vælges blandt kurser på hele det tværgående modul, herunder kurser der godkendes under 3.99: Øvrige, eller erstattes med kurser placeret på specialiseringsmodulet enten i Psykopatologi eller andre relevante specialers specialiseringsmoduler.

5.13 Specialiseringsmodulet i psykopatologi

Specialiseringsmodulet omfatter samlet 150 timer.

13.4.4.2.1. Diagnostik og psykopatologi 36 timer

Formålet er, at psykologen opnår et nuanceret, differentieret og kvalificeret vidensniveau og tilsvarende kompetence inden for psykopatologi, psykiatrisk diagnostik og personlighedsvurdering. Således skal psykologen selvstændigt kunne foretage diagnostiske vurderinger i psykiatriens forskellige enheder. Dette gælder for såvel psykotiske tilstande som personligheds-forstyrrelser. Psykologen skal kunne anvende de gængse diagnosesystemer. Psykologen skal være fortrolig med at gennemføre et klinisk interview og være i stand til at foretage rating efter gængse metoder.

Psykologen skal være i stand til at vurdere behov for yderligere undersøgelser og må have viden om andre faggruppers udredningsmetoder, således at psykologen kan agere på et fagligt seniorniveau i et tværfagligt team.

Området diagnostik og psykopatologi dækkes ind af kurser i diagnosesystemer og psykopatologi, herunder bør det tilstræbes, at psykologen har deltaget i kurser inden for udvalgte psykiatriske undersøgelsesmetoder.

FAKTA

Forskel mellem 10.3. Differentialdiagnostik, Voksenmodulet og 13.4.4.2.1 Diagnostik og psykopatologi, Psykopatologisk specialistmodul:

13.4.4.2.1 Diagnostik og psykopatologi indeholder en færdighedsdimension, hvor deltagerne forventes at kunne udøve specifikke færdigheder inden for feltet. Deltagerne skal levere materiale og blive fortrolige med selvstændig gennemførelse.

10.3 Differentialdiagnostik er mere vidensformidling, hvis primære formål er at opnå generelt kendskab til feltet.

10.3 er udgået, men indgår som et element af emneområde 10.2 Assessment-systematisk udredning og vurdering

13.4.4.2.2. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik 48 timer

Det er formålet, at psykologen opnår kompetence til selvstændigt at kunne vurdere indikation for en psykologisk undersøgelse endvidere selvstændigt at kunne planlægge, gennemføre og formidle resultatet af klinisk psykologiske undersøgelser inden for området diagnostik og personlighedsvurderinger. Den teoretiske viden inden for den testpsykologiske del er tæt integreret med supervision, hvorfor denne del af teoriundervisningen skal foregå i sammenhæng med supervision.

Den teoretiske viden omfatter en række centrale kognitive og personlighedspsykologiske test og de dertil knyttede validitets- og reliabilitetsproblemer, ligesom psykologen skal have kendskab til og kan anvende nyere psykologiske ratingmetoder. Psykologen skal endvidere være vidende om testsituationens dynamik og vanskeligheden ved at sammenstille testpsykologiske variable med nomenklaturen for de fagområder, som testresultatet er beregnet for. Et væsentligt delmål er, at psykologen er opmærksom på egen kompetence og begrænsning inden for det testpsykologiske område. En testpsykologisk forskningsmæssig viden skal sikre den fornødne relevante anvendelse, vurdering og fortolkning af de enkelte prøver, således at psykologen er opmærksom på de enkelte prøvers styrker og – ikke mindst – begrænsninger. Psykologen skal således i en konkret testpsykologisk situation kunne vurdere klinisk relevans og validitet og reliabilitet for diagnostiske og personlighedspsykologiske indeks i personlighedsprøver. Det er et delmål, at psykologen fortløbende kan opdatere og udvikle sit vidensniveau inden for klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik.

Området klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik dækkes ind af kurser i psykologisk testning, hvor områderne personlighedsprøver, neuropsykologiske prøver og testsituationen dynamik er indeholdt.

13.4.4.2.3. Behandling 42 timer

Specialistuddannelsen indeholder krav om supervision af psykoterapi i et omfang, som svarer til kravene i speciallægeuddannelsen i psykiatri. Det er formålet, at psykologen skal kunne påtage sig individuel psykoterapi og psykoterapi i gruppe samt psykoedukation og pårørendearbejde. Behandlingen kan gennemføres på kognitivt, psykodynamisk eller andet teoretisk grundlag afhængig af indikation samt klinisk og forskningsmæssig evidens. Valg af behandlingsmetode må foretages på baggrund af den fornødne opdaterede viden og fleksibilitet og under hensyntagen til det videnskabelige belæg for metoderne. Det er et delmål, at psykologen fortløbende kan opdatere og udvikle sit vidensniveau inden for psykoterapeutisk forskning.

Ud over psykoterapeutisk kompetence skal psykologen kunne agere inden for en tværfaglig sammenhæng. Dermed menes, at psykologen skal kunne give klinisk psykologiske bidrag til psykiatriens tværfaglige behandlingsplaner, ligesom psykologen i det hele taget må være fortrolig med sagsgang fra journaloprettelse til epikrise og med den relevante kompetence inden for disse områder.

Området behandling dækkes ind af kurser og undervisning i psykologisk behandling, hvor områderne psykoterapi, psykoedukation og pårørendearbejde er indeholdt.

3.10. Psykofarmakologi, voksne 12 timer

Psykologen skal endelig have et grundlæggende kendskab til psykofarmakologi, således at der kan ageres relevant fagligt i samarbejde og behandling. Dette område skal dækkes ind af undervisning på det tværgående moduls emne Psykofarmakologi.

13.4.4.2.4. Psykiatrilov 12 timer

Formålet er, at psykologen opnår kendskab til psykiatriloven og strafferetspsykiatri. Psykologen skal være fortrolig med kriterier for indgreb som tvangsindlæggelse (fare/behandlingsindikation), tvangstilbageholdelse, fiksering, beskyttelsesfiksering mv. og have kompetence til at indgå i en psykiatrisk enheds konferencestruktur, hvor sådanne forhold drøftes. Strafferetspsykiatri i relation til retslige patienter skal kendes. Psykologer skal være fortrolige med regelsæt for klagegang, dvs. håndtering af klager samt kriterier for og procedure ved utilsigtede hændelser og kerneårsagsanalyser.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge