12 Specialistuddannelse i psykoterapi, børn eller voksne

Specifikke krav til en specialistuddannelse i psykoterapi på børneområdet

Du skal være beskæftiget inden for området, fx på en børnepsykiatrisk afdeling.

I teoridelen skal du gennemføre børnemodulet i stedet for voksenmodulet.

Kravene til teori og supervision skal relateres til børn og børnepsykoterapi. Der henvises til kravene i den psykoterapeutiske specialistuddannelse.

Fleksibelt valg i den psykoterapeutiske specialistuddannelse

Uddannelsen er omfattet af Fleksibelt valg:

 • Fagnævnet godkender skriftligt produkt, der er udarbejdet i forbindelse med en længerevarende uddannelse, hvis produktet er bedømt af en lektor eller professor og lever op til de generelle krav stillet under forskningsmodulet.
 • Et længerevarende samlet uddannelsesforløb, der ønskes godkendt i Specialiseringsmodulets emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori, kan først påbegyndes, når autorisation er opnået.
 • Det tværgående modul: alle 60 timer er omfattet af fleksibelt valg. Hvis der vælges kurser i dette modul, skal de vælges, så de passer til børne- eller voksenområdet
 • Voksenmodulet deles således, at 36 timer er omfattet af fleksibelt valg, samtidigt med at følgende kurser (med reduceret timetal) fastholdes som obligatoriske – i alt 54 timer:
  – 10.2 Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering – Tidligere også 10.3 Differentialdiagnostik – 36 timer
  – 10.4 Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori – 18 timer
 • Børnemodulet deles således, at 36 timer er omfattet af fleksibelt valg, samtidigt med at følgende kurser (med reduceret timetal) fastholdes som obligatoriske – i alt 54 timer:
  5.2 Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser – 24 timer
  5.3 Psykologisk udredning (tidl. Den psykologiske undersøgelse) – 30 timer

Krav og indhold i specialistuddannelsen i psykoterapi

Specialistuddannelsen i psykoterapi skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne varetage opgaver inden for det psykoterapeutiske arbejdsfelt på et videnskabeligt grundlag samt sætte sit arbejde ind i en relevant teoretisk og metodisk helhedsforståelse. I arbejdet skal inddrages hensyn til samfundsmæssige, etiske og lovgivningsmæssige forhold.

Som specialist i psykoterapi skal du:

 • Foretage udredninger og gennemføre klinisk psykologiske undersøgelser af psykiske problemstillinger, herunder være i stand til at vurdere indikation for psykoterapi.
 • Vurdere og argumentere for, hvilke interventionsformer der er bedst egnede til bestemte problemstillinger.
 • Gennemføre terapeutiske forløb.
 • Foretage opfølgning og evaluering af gennemførte terapeutiske forløb.

Dette opnås ved at sikre, at du har:

 • Kompetence i at kunne foretage diagnostiske udredninger og klinisk psykologiske undersøgelser.
 • Et bredt og omfattende kendskab til teorier og metoder inden for det psykoterapeutiske fagområde.
 • Specialiseret viden om og praktisk terapeutisk erfaring inden for én terapeutisk retning.
 • Specialiseret viden om og praktisk terapeutisk erfaring med anvendelse af mindst to forskellige terapiformer.
 • Kendskab til udviklingen inden for områdets forskning samt udviklingen af praktiske undersøgelses- og interventionsmetoder.
 • Viden om etiske og lovgivningsmæssige aspekter inden for det psykoterapeutiske område.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

 • Psykologisk praksis, som skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.
 • Supervision/ personligt udviklingsarbejde – specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 80 timer.
 • Teori – den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer.

Specialistuddannelsesforløbet skal foregå inden for psykoterapeutiske retninger, der er baseret på videnskabelig forskning. Det gælder både den psykoterapeutiske teori og praksis.

Videnskabeligheden kan være demonstreret ved brug af såvel positivistiske, kvantitativt orienterede empiriske metoder som kvalitative metoder med forankring i humanistiske traditioner.

1.12 Psykologisk praksis i psykoterapi med børn eller voksne

Et psykoterapeutisk specialistuddannelsesforløb forudsætter, at ansøgeren har mulighed for at arbejde med en variation af psykologiske undersøgelsesmetoder, psykoterapeutiske arbejdsmetoder og problematikker. Klienter skal dække et bredt spektrum af lettere og sværere emotionelle, kognitive, relationelle, adfærdsmæssige og somatiske problematikker. Det bør tilstræbes, at man både gør erfaringer med kortere og længerevarende forløb samt med minimum to terapiformer (fx individuel, par-, familie- og gruppeterapi). Endvidere bør den uddannelsessøgende gøre erfaring med mindst én anden referenceramme end den valgte specialretning.

Specialistuddannelsen skal have sit udgangspunkt i, at deltagerne indgår i et psykologfagligt fællesskab med primært psykoterapeutisk indhold. Dette opfyldes normalt gennem ansættelse på relevante arbejdspladser. Dette har til hensigt at forankre til institutioners og systemers virkemåde, herunder at få indblik i organisationers indflydelse og betydning for behandlingsarbejdet.

Samarbejde med og supervision af andre faggrupper bør indgå i beskæftigelsen.

Det psykoterapeutiske arbejde skal have et omfang svarende til minimum 3 års fuldtidsarbejde med kliniske arbejdsopgaver, hvoraf minimum 1/3 består af psykoterapeutisk arbejde (konfrontationstimer). Øvrige relevante opgaver skal være: visitation, udredning, evaluering, testning, forberedelse, efterbearbejdning etc., supervision af og konsultativ bistand til andre faggruppers behandlingsmæssige opgaver (dvs. pædagogiske, specialpædagogiske, terapi/behandling).

Privat praksis

Arbejdstiden skal dokumenteres ved revisorpåtegnede indtægtsopgørelser, der vil ligge til grund for en arbejdstidsberegning. Endvidere skal der foreligge en redegørelse fra ansøgeren for indholdet af aktiviteterne. Ved arbejde i privat praksis tæller 1 konfrontationstime som 2 arbejdstimer.

2.12 Supervision i psykoterapi med børn eller voksne

Supervision er den væsentligste metode til at sikre læring og udvikling af de komplekse metodiske, refleksive og relationelle færdigheder, som udredning og psykoterapi på specialistniveau indebærer.

Det psykoterapeutiske specialiseringsmodul skal indeholde dokumentation for modtagelse af supervision i et omfang på mindst 160 timer, heraf mindst 100 timers supervision af psykoterapeutisk arbejde, mens mindst 60 timers supervision skal omhandle supervision af udredning, testning, assessment etc.

Mindst 60 timers supervision af psykoterapi skal ske i tilknytning til et længerevarende uddannelsesforløb inden for én psykoterapeutisk referenceramme. Det længerevarende uddannelsesforløb kan først påbegyndes efter opnået autorisation.

Der skal indgå live-supervision eller supervision på baggrund af video- eller lydoptagelser i et omfang af 30 timer af den samlede supervision af psykoterapi.

Supervision af psykoterapi kan forestås af psykologer med specialistuddannelse i psykoterapi, godkendte specialister fra de nordiske lande eller andre, som fagnævnet har godkendt. Supervision modtaget af psykiatere, der er supervisorgodkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab, kan godkendes i et omfang af maksimalt 30 % af ansøgers samlede timetal på 600 timer (supervision + personligt udviklingsarbejde + teoridelen).

Supervision af diagnostik, testning og udredning kan endvidere forestås af specialister i psykopatologi. Er du i forvejen selv specialist i psykopatologi, skal supervision i diagnostik, testning og udredning ikke gentages i speciale nr. 2.

Supervision af psykoterapi og udredning skal for hvert område finde sted hos mindst to supervisorer for at sikre supervisionsbredden. Mindst ét supervisionsforløb i psykoterapi skal foregå uafhængigt af ansøgerens arbejdsplads.

Før et supervisionsforløb påbegyndes, tilrådes det at forhøre sig om supervisors status i forbindelse med godkendelse i Psykoterapeutisk Fagnævn.

3.12 Personligt udviklingsarbejde

Det er vigtigt, at psykologen får rammer for at udvikle og afklare egne personlige forudsætninger, stilarter, specifikke reaktionsformer såvel som mulighed for at udvikle evne til at reflektere over dette med udgangspunkt i specifikke terapeutiske samtaler.

Det psykoterapeutiske specialiseringsmodul skal indeholde personligt udviklingsarbejde (tidligere: egenterapi) i et omfang på mindst 80 timer individuelt eller 96 timer i gruppe.

Ved personligt udviklingsarbejde i grupper, må gruppestørrelsen være på max. 12 personer.

Det personlige udviklingsarbejde skal foregå hos godkendt specialist i psykoterapi.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse. Den specialist, der varetager det personlige udviklingsarbejde, skal være ansat på en anden arbejdsplads end din egen. Med anden arbejdsplads menes med en anden faglig ledelse.

Det personlige udviklingsarbejde kan foregå i forbindelse med metodetræning og supervision inden for de referencerammer, hvor dette er i overensstemmelse med referencerammens teori og metodik, dvs. inden for den systemiske og kognitive referenceramme. Det vil sige, at supervision, der indebærer feedback på egen stil, kan tælle enten som supervision eller personligt udviklingsarbejde.

4.12 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

5.12 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

I Voksenmodulet og i Forsknings- og formidlingsmodulet, som er beskrevet andetsteds, beskæftiger psykologen sig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

Det tværgående modul og specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det psykoterapeutiske område indebærer, og vil blive gennemgået nedenfor:

Bemærk, at teorikurset i forskningsmodulet er obligatorisk, og at du i forbindelse med forsknings og formidlingsmodulet skal levere et skriftligt produkt. Se de generelle krav pkt. 4.

5.3 12 Det tværgående modul i psykoterapi børn eller voksne

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Modulet består af 60 timers kursusvirksomhed.

For psykologer i gang med den psykoterapeutiske specialistuddannelse kan der på nuværende tidspunkt vælges frit mellem følgende kurser i modulet:

3.2 Organisationspsykologi.
3.3. Sorg og krise hos børn.
3.4. Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter Sorg og krise hos voksne).
3.5. Angst og depression.
3.6. Klinisk sexologi.
3.10. Psykofarmakologi, børn og unge
3.10. Psykofarmakologi, voksne
3.14. Psyke og soma.
3.15. Familieterapi: Teori og intervention I.
3.16. Familieterapi: Teori og intervention II.
3.19. Transkulturel psykologi.
3.20. Supervision af andre faggrupper.
3.99 Øvrige

5.12 Specialiseringsmodulet i psykoterapi med børn eller voksne

5.12 Specialiseringsmodulet i psykoterapi med børn eller voksne

I løbet af specialistuddannelsen skal den uddannelsessøgende vælge at specialisere sig teoretisk og metodisk inden for én af følgende videnskabeligt funderede referencerammer:

 • Eksistentiel/humanistisk
 • Kognitiv/adfærdsterapeutisk
 • Psykodynamisk/psykoanalytisk
 • Systemisk/strukturel

Ansøger skal have modtaget undervisning i psykoterapi i minimum 60 timer. En væsentlig del af undervisningen i teori og metode, mindst 90 timer, skal være indhentet gennem ét længerevarende og samlet tilrettelagt uddannelsesforløb i psykoterapi inden for én referenceramme. I undervisningen skal der indgå evaluering af gennemførte psykoterapeutiske forløb.

Da en psykoterapeutisk specialistuddannelse skal sikre de fornødne terapeutiske færdigheder inden for den valgte referenceramme, er det væsentligt, at undervisningen både omfatter viden og kunnen, dvs. retter sig mod at udvikle både teoretiske og praktisk-metodiske færdigheder. Der skal således indgå træning og øvelser i metode som en del af undervisningen.

Et længerevarende samlet tilrettelagt uddannelsesforløb inden for én referenceramme skal derfor ud over undervisning i teori og metode også omfatte supervision af terapeutisk arbejde, således at der sker et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen. Dette skal ske i et omfang af mindst 60 timer. Altså skal en del at det samlede antal supervisionstimer (se under supervision) være indhentet i tilknytning til undervisningen i teori og metode.

Der skal indgå arbejde med etiske refleksioner i forbindelse med den terapeutiske kontakt som del af det længerevarende uddannelsesforløb. Desuden lægger fagnævnet vægt på, at der i undervisningen og supervisionen præsenteres flere end en underviser/supervisor af hensyn til bredden af formidlingen.

Psykoterapeutisk fagnævn kan kun godkende uddannelser der varetages af mindst 2 undervisere og mindst 2 supervisorer. Dette krav gælder for alle nye ansøgninger fra 2014 og fremover. Der må gerne være personsammenfald mellem undervisere og supervisorer – med andre ord: den samme person må gerne undervise og supervisere på uddannelsen. En underviser må højst varetage 60 timer af de 90 timers undervisning knyttet til emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori. En supervisor må højst varetage 40 timer af de 60 timers supervision knyttet til uddannelsen.

Se vejledning til kursusudbydere

Deltagerne skal dog også kunne dokumentere kendskab til anden referenceramme end den valgte, idet en bred viden må anses at være en forudsætning for den fornødne fleksibilitet og udviklingsparathed, der kræves af en psykoterapeut.

Der skal derfor indgå undervisning i teori og metode i psykoterapi inden for andre referencerammer i et omfang på mindst 30 timer.

Undervisning, der udelukkende består af oplæg og diskussion kan ikke godkendes som et egentligt længerevarende og samlet uddannelsesforløb, men kun godkendes som undervisning i teori og metode i et omfang af max. 20 timer, jf. ovenfor.

Undervisning i meget specifikke teknikker (fx tegneterapi, legeterapi, musikterapi, hypnose) kan kun indgå med max. 20 timer ud af enten de 90 timers længerevarende uddannelsesforløbs teoritimer eller af de resterende 30 timer af emneområdernes i alt 120 timer, hvor de resterende 10 timer så skal omhandle grundlagsteori og klinisk teori.

Undervisning skal varetages af psykologer med specialistuddannelse i psykoterapi, som fagnævnet har godkendt til varetagelse af undervisning, eller af psykiatere, der er supervisorgodkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. I sidstnævnte tilfælde kan undervisningen godkendes i et omfang af maksimalt 30 % af ansøgers samlede timetal på 600 timer (supervision + personligt udviklingsarbejde + teoridelen).

12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik 30 timer

Formålet er, at psykologen opnår et kvalificeret vidensniveau og en kompetence inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af en klinisk psykologisk undersøgelse. Der skal fokuseres på diagnostiske og differentialdiagnostiske afklaringer samt på vurdering af egnethed for psykoterapi. Endelig skal psykologen kunne vurdere behov for yderligere undersøgelser hos andre specialister.

12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori 90 timer

Inden for den valgte specialereferenceramme skal følgende områder tilgodeses:

 • Referencerammens grundlagsteori.
 • Referencerammens kliniske teori om psykopatologi.
 • Referencerammens kliniske teori om behandlingsmetoder.
 • Sammenhængen mellem grundlagsteori og klinisk teori.
 • Træning i psykoterapeutiske metoder.
 • Empirisk forskning vedrørende den valgte referenceramme.
12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme 30 timer

For at sikre bredden skal der modtages undervisning i mindst én anden referenceramme end den valgte specialeretning. Der skal ligeledes undervises i grundlagsteori og klinisk teori, sammenhængen herimellem og empirisk forskning vedrørende den pågældende teori.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge