14 Specialistuddannelse i Psykotraumatologi

FLEKSIBELT VALG

Uddannelsen er omfattet af Fleksibelt valg.

Det personlige udviklingsarbejde og forskningsmodulet er ikke omfattet af aktualitetskravet.

Aktualitetskravet fastholdes i øvrigt for de øvrige elementer af uddannelsen.

Kurserne 3.3 Sorg og krise hos børn og 3.4 Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne er obligatoriske.

KRAV OG INDHOLD

Specialistuddannelsen i psykotraumatologi skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne varetage opgaver i det psykotraumatologiske arbejdsfelt på videnskabeligt grundlag.

Specialistuddannelsen skal sikre, at specialisten i psykotraumatologi kan sætte sit arbejde ind i en relevant teoretisk og metodisk helhedsforståelse.

Som specialist i psykotraumatologi psykologi skal du:

 • Kunne tilrettelægge og udføre undersøgelser af traumatiserede med henblik på dokumentation og intervention, herunder være i stand til at klassificere psykiske forstyrrelser ud fra et anerkendt diagnosesystem.
 • Kunne formidle undersøgelsesresultater til klienter, pårørende og andre involverede, herunder myndigheder.
 • Kunne intervenere i forhold til de identificerede problemstillinger og tilstedeværende ressourcer, herunder have viden om og overblik over, hvilke interventionsformer der er bedst egnede til den pågældende situation.
 • Kunne evaluere proces og udbytte af en given intervention.
 • Have kompetence i forhold til behandling, konsultation og supervision, hvor psykologen skal kunne inddrage og formidle relevant psykologisk viden om processer på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.
 • Kunne bidrage til fagets kliniske og forskningsmæssige praksis.

Dette opnås ved at sikre, at du har:

 • Bredt kendskab til psykotraumatologi, hvad angår forskning, teorier og metoder.
 • En videnskabeligt baseret viden om fysiske, psykologiske og sociale forhold, som kan true den psykiske sundhed.
 • En videnskabeligt baseret viden om, hvorledes organisationer og kulturelle systemer påvirkes af voldsomme begivenheder.
 • Grundlæggende viden om forstyrrelser i den kognitive, følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling.
 • Kendskab til relevant lovgivning, støttemuligheder og etiske aspekter ved undersøgelse og intervention.
 • Kendskab til andre faggrupper, der arbejder med samme klientel, og opmærksomhed på egne faglige og personlige kompetencer og begrænsninger.

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

Psykologisk praksis, som skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.

Supervision/personligt udviklingsarbejde – specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf psykologens personlige udviklingsarbejde skal udgøre mindst 40 timer.

Teori – den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer.

1.14 Psykologisk praksis i psykotraumatologi

Et psykotraumatologisk specialistuddannelsesforløb forudsætter, at ansøgeren har mulighed for at arbejde med en variation af arbejdsmetoder og målgrupper inden for fagområdet.

Beskæftigelsen skal indeholde direkte sagsarbejde udført som led i ansættelse på relevant arbejdssted eller i privat praksis med tilknytning til offentlige eller private krisepsykologiske beredskaber/overenskomster.

Klientarbejdet skal dække forskellige former for traumer, og hovedvægten af arbejdet skal bestå af selvstændige interventions- og behandlingsforløb.

Psykologen skal erhverve erfaring i intervention på individuelt niveau, i forhold til grupper og institutioner/organisationer.

Supervision eller undervisning af andre faggrupper samt psykologisk bistand til øvrige hjælper- eller behandlergrupper bør indgå i den praktiske del.

Overordnet skal der i den praktiske del udføres arbejde inden for området svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse.

Arbejdet skal omfatte: Problemanalyse, interventionsplanlægning og gennemførelse, herunder prioritering og organisering i grupper ved ulykker og ved mere omfattende katastrofelignende hændelser, og evaluering af arbejdsprocessen.

Det direkte sagsarbejdes omfang og bredde skal være således sammensat, at følgende områder dækkes:

 • Intervention/rådgivning/behandling (direkte klientkontakt).
 • Visitation og undersøgelse.
 • Supervision og undervisning af andre faggrupper samt tværfagligt samarbejde.
 • Forberedelse/efterbehandling, herunder journalføring og udfærdigelse af erklæringer.
2.14 Supervision i specialistuddannelsen i psykotraumatologi

Supervisionen/faglig vejledning skal sikre et højt fagligt kompetenceniveau inden for arbejdsområdet.

Den psykotraumatologiske specialistuddannelse forudsætter dokumenteret faglig vejledning og supervision svarende til 200 timers sagssupervision. Herunder kan i begrænset omfang være indbefattet supervision af psykoterapeutisk behandlingsarbejde generelt.

Supervision erhverves som en del af ansættelsesforholdet eller etableres eksternt. Supervisionen skal være givet af en psykolog med psykotraumatologisk specialistuddannelse. Andre akademikere med særlig kompetence inden for området kan efter ansøgning godkendes af fagnævnet.

Der skal være ydet supervision af forskellige supervisorer/vejledere i overensstemmelse med arbejdsområdets forskellige aspekter.

Supervision og vejledning skal omfatte:

 • Den praktiske udredningsproces.
 • Interventionsformer og -metoder i det psykologiske felt.
 • Selve interventionsprocessen.
 • De etiske forhold forbundet med arbejdet inden for området.
 • Den organisatoriske og lovmæssige sammenhæng hvori arbejdet finder sted.
 • Forholdet til og samarbejdet med andre faggrupper i udøvelsen af sagsarbejdet.
3.14 Personligt udviklingsarbejde

Den psykotraumatologiske specialistuddannelse indeholder personligt udviklingsarbejde af et omfang på 40 timer.

Et personligt udviklingsarbejde kan være et psykoterapeutisk forløb med fokus på egne tab og traumer, efter kandidateksamen hos en eller flere psykologer med godkendt specialistuddannelse. Andre med særlig kompetence kan søges godkendt af fagnævnet.

Andet personligt udviklingsarbejde, der sikrer, at psykologen har personlig erfaring med psykoterapeutisk proces og egne kompetencer, kan indgå.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse.

4.14 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan du læse her under Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

5.14 Teori og metode, fællesmoduler og specialiseringsmodulet

Den psykotraumatologiske specialistuddannelses kursusdel har til formål at give psykologen indgående kendskab til fagområdets teoretiske og metodemæssige baggrund og praksis. Kursusdelens teoritilegnelse skal tilgodese almenpsykologisk, personligheds- og udviklingspsykologisk teori af betydning for psykotraumatologien og kendskab til forskellige anvendte interventionsmetoder.

I Voksenmodulet og i Forsknings- og formidlingsmodulet, som er beskrevet andetsteds, beskæftiger psykologen sig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

Det tværgående modul og specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det psykotraumatologiske område indebærer, og vil blive gennemgået nedenfor:

5.3 14 Det tværgående modul i psykotraumatologi

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Modulet består af 60 timer.

For psykologer i gang med den psykotraumatologiske specialistuddannelse er følgende to emner obligatoriske:

3.3. Sorg og krise hos børn.
3.4. Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter Sorg og krise hos voksne).

Derudover kan 3 af følgende 12 kurser vælges:

3.2. Organisationspsykologi.
3.5. Angst og depression.
3.10. Psykofarmakologi, voksne.
3.14. Psyke og soma.
3.19. Transkulturel psykologi.
3.20. Supervision af andre faggrupper.
3.99. Øvrige

14.4.4.2. Specialiseringsmodulet i psykotraumatologi

I dette modul sikres specifik og specialiseret viden inden for det psykotraumatologiske fagområde. Modulet er på i alt 150 timer og består af en obligatorisk del: teoriområde, interventionsdel og formidling, samt en valgfri del.

Følgende 96 timer er obligatoriske:

14.4.4.2.1. Psykotraumatologisk teori; hovedområde/paradigmer 42 timer

Formålet med denne del er at give deltagerne en omfattende forskningsbaseret viden om de faktorer, der indgår i traumatiseringsprocesserne, og som har betydning for forebyggelse og intervention. Psykologen skal efterfølgende have kendskab til og indsigt i en række forskellige traumeformer, de peritraumatiske processer og akutte og kroniske eftervirkninger. Psykologen skal have viden om de forskellige metodiske tilgange og de teoretiske paradigmer, der ligger bag specifikke undersøgelser og praksisformer inden for feltet.

Temaerne skal omfatte:

 • Områdets historie
 • Diagnostik
 • Komorbiditet
 • Psykofysiologi
 • Personlighedsmæssige forhold
 • Social støtte
 • Sekundær traumatisering
 • Kulturel baggrund
 • Belastningstyper
 • Sårbarhed og modstandsdygtighed
 • Sorgprocesser
 • Tværgenerationel transmission
 • Mestring
 • Meningssøgen
 • Forebyggelse
 • Intervention

Tilmelding til specialistuddannelsen

Der kræves ikke tilmelding til den psykotraumatologiske specialistuddannelse.

14.4.4.2.2. Interventionsdel

Det psykotraumatologiske arbejdsområde stiller krav om at psykologen har en række forskellige interventionstilgange til traumer og traumatiserede.

Følgende interventionskompetencer skal dokumenteres erhvervet:

14.4.4.2.2.1. Intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer 12 timer

Formålet med denne del er at øge deltagernes kompetence i arbejdet med traumatiserede på individuelt plan, således at de mestrer de færdigheder, der er nødvendige for intervention ved akut traumatisering.

Temaerne er:

 • Forebyggelse/bearbejdning
 • Differentialdiagnostiske problemstillinger
 • Relevante terapeutiske tilgange
14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traume 12 timer

Formålet med denne del er at øge deltagernes kompetence i arbejdet med langvarigt traumatiserede, så de bliver i stand til at gennemføre hensigtsmæssige behandlingsforløb.

Temaerne er:

 • Differentialdiagnostiske problemstillinger og relevante terapeutiske tilgange
 • Overføring/modoverføring
 • Tilknytnings-/adskillelsesproblematikker
14.4.4.2.2.3. Intervention i gruppe i relation til traumatiske hændelser 12 timer

Formålet med denne del er at give deltagerne kompetence og tryghed i varetagelsen af arbejde med grupper af traumatiserede mennesker.

Temaerne er:

 • Gruppepsykologiske processer og konstellationer
 • Kommunikation i grupper
 • Korttidsarbejde med grupper
 • Styring og ledelse af grupper
14.4.4.2.2.4 Krisestyring 12 timer

Formålet med denne del er at give deltagerne viden om og redskaber til at kunne strukturere og organisere akut og opfølgende intervention i forhold til mennesker ramt af større ulykker eller ekstraordinære hændelser.

Temaerne er:

 • Kriseforståelse – hvem rammes og hvordan?
 • Principper for organisering af intervention
 • Prioritering af tiltag og metodevalg
 • Psykologrollen som rådgiver og strateg
 • Reaktioner hos individ og organisation
14.4.4.2.3. Erklæringsudformning, formidling 6 timer

Formålet med denne del er at tilføre deltagerne redskaber til på baggrund af ofte ganske korte behandlingsforløb at kunne lave udtalelser omkring symptomatologi, behandlingsindsats og mengrad efter traumatiseringer.

Temaerne er:

 • Formål med erklæringer
 • Indsamling af relevante data
 • Beskrivelse af symptomer og psykologiske problemstillinger
 • Konklusioner og vurdering af mengrad og eventuelt erhvervsevnetab
14.4.4.2.4. Valgfri del 54 timer

Den resterende del af specialiseringsmodulet er på 54 timer. Herunder kan kurser af kortere varighed placeres.

Den valgfri del skal omhandle teori og metode inden for specifikke psykotraumatologiske områder og kan afspejle den enkelte psykologs særlige interesse- og kompetenceområder. Eksempler på dette kan være: seksuelt misbrug, vold, mob-ning, stress, traumer relateret til arbejdslivet, flygtninge, torturofre, kulturspecifikke temaer, psykofysiologiske skader og somatisk traumatisering.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge