Grundstamme og supplerende kurser

18.4.4.2. Specialiseringsmodulet

Specialiseringsmodulets samlede forløb er på 230 timer og løber over to kalenderår.

Specialiseringsmodulet skal sikre, at deltageren får mulighed for refleksion og dybtgående analyse af forholdet mellem arbejds- og organisationspsykologisk praksis og relevante teoridannelser.

Specialiseringsmodulet består af:

En grundstamme på i alt 120 timer, der er fordelt mellem minimum 40 timers teori, 40 timers supervision samt 40 timers personligt udviklingsarbejde placeret i tilknytning til specialiseringsmodulet.

En række relevante supplerende teorikurser på i alt 110 timer.

18.4.4.2.1. Grundstammen

Et grundstammeforløb foregår hos en godkendt udbyder af grundstammeforløb.

Forløbet vil kunne udbydes af et universitet, et kursuscenter eller af en eller flere uafhængige konsulentvirksomheder.

Grundstammen består af en møderække på fx 10 x 2 kursusdage, i alt 120 timer. For at sikre kontinuitet i grundstammen lægges der vægt på, at det er de samme deltagere, man mødes med. Et forløb kan afbrydes og genoptages.

Grundstammen i forløbet er:
Deltagerens arbejde med en praktisk problemstilling. Med udgangspunkt i egen praksis vælges et eller flere casestudies. Løbende supervision i forhold til håndtering af problemstillinger fra praksis. Supervisor skal være godkendt som supervisor jf pkt. 18.4.2 (40 timer).

Personligt udviklingsarbejde, specielt med henblik på udvikling og håndtering af konsulentrollen. (40 timer)
Tilegnelse af teorier, som kan perspektivere det praktiske arbejde. (40 timer)
Skriftlig og mundtlig formidling med fokus på samspillet mellem teori og praksis.

18.4.4.2.2. Den teoretiske del i grundstammen

Denne del skal bl.a. fokusere på:

Konsultation og intervention over for individer og organisationer.
Etiske problemstillinger i relation til interventioner i organisationer.
Etiske problemstillinger, der findes mellem psykologen, dennes opdragsgiver og de personer, som psykologen samarbejder med eller intervenerer over for.
Refleksion over teori/praksis.
Imellem grundstammemøderne kan deltagerne yde gensidig sparring.

Supervision (i grupper), grundstammen

Der arbejdes med aktuelle problemstillinger fra egen praksis.

Supervisors opgaver at supervisere såvel de valgte casestudier fra deltagernes praksis samt deltagernes faglige og personlige udvikling under forløbet.

Supervision i grupper på mere end 12 deltagere kan ikke godkendes.

Ved supervision i en gruppe må højst 25 % af deltagerne i gruppen være ikke-akademikere, for at supervisionen kan godkendes.

Casestudie

Deltageren forventes at være i gang med en arbejds- og organisationspsykologisk praksis gennem lønarbejde eller egen virksomhed, og det forventes, at denne praksis indgår i specialiseringsmodulets grundstamme. Deltageren kan vælge et casestudie uafhængigt af egen praksis og arbejde med sin problemstilling i en anden kontekst, fx ved at gennemføre en undersøgelse for et fremmed firma. Casestudiet sikrer en grundig og dybtgående analyse af et eller flere praksisforløb. Casestudiet skal godkendes af underviser.

Formidling

Forløbet afsluttes med en rapport eller anden formidlingsmetode. Deltagerne kan arbejde alene eller i gruppe på to. Rapporten skal have et omfang på 10-20 normalsider og godkendes af underviser på grundstammeforløbet.

SPECIALISERINGSMODULET I ARBEJDS- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI, GRUNDSTAMME OG SUPPLERENDE KURSER

Specialiseringsmodulet består af:

En grundstamme på i alt 120 timer, der er fordelt mellem minimum 40 timers teori, 40 timers supervision samt 40 timers personligt udviklingsarbejde placeret i tilknytning til specialiseringsmodulet.

En række relevante supplerende teorikurser på i alt 110 timer.

18.4.4.2.6. Specialiseringsmodulets øvrige teorikurser

Teorikurserne består af minimum 110 timers teori. Kurserne skal omfatte Arbejds- og Organisationspsykologiske emner, som er relevante for den type beskæftigelse (se kapitel 18.4.1), som psykologen har.

Fagnævnet fastsætter nærmere kriterier for, hvilken undervisning der kan godkendes:

Underviser skal være psykolog eller have en anden relevant akademisk uddannelse [7]. Underviseren skal have et stærkt fagligt relevant CV.

Deltagerne på kurserne skal for 25 % vedkommende være psykologer, hvis der er tale om kurser med deltagerinvolvering [8]. Dette krav gælder ikke, hvis der er tale om forelæsninger.

Eksempler på A & O temaer

Organisationsudvikling − forandringer
Udvikling af grupper og team
Ledelse og Ledelsesudvikling
Marginalisering/arbejdsfastholdelse
Arbejdspsykologi − Det psykosociale arbejdsmiljø
Testpsykologi
Rekruttering og Kompetenceudvikling

Tilmelding til specialistuddannelsen er ikke nødvendig.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge