KRAV TIL EN SPECIALISTUDDANNELSE I SUNDHEDSPSYKOLOGI PÅ BØRNEOMRÅDET

Du skal være beskæftiget inden for børneområdet, fx på en somatisk børneafdeling.

I teoridelen skal du gennemføre børnemodulet i stedet for voksenmodulet.

De øvrige krav er identiske med en sundhedspsykologisk specialistuddannelse inden for voksenområdet.

TILMELDING

Der kræves ikke tilmelding til den sundhedspsykologiske specialistuddannelse.

 

5.11 Specialistuddannelse i sundhedspsykologi, børn eller voksne

Ændringer med fleksibelt valg i sundhedspsykologisk specialistuddannelse

 • Med revidering af uddannelsen er muligheden for fordybelse i modulet ”Intervention i det kliniske arbejde” øget. Området er udvidet til 90 timers teoretisk undervisning.
 • Timekravet til supervision er ændret til 160 timer.
 • Timekravet til personligt udviklingsarbejde er ændret til 80 timers individuelt arbejde eller 96 timers arbejde i gruppe.
 • De faglige temaer er ført ajour, og så vidt muligt fremtidssikret.
 • Kravene til den obligatoriske teori er blevet så tilpas brede, at relevante kurser kan udbydes med regelmæssige mellemrum.

11.4.4.2.1 – Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område

Inden for dette område kan frit vælges kursusforløb inden for de beskrevne temaer.

11.4.4.2.3 – Pædagogisk sundhedspsykologi er udgået

Området erstattes af Sundhedspsykologiske perspektiver på fremme af et sundere liv

11.4.4.2.4 – Sundhedspsykologi, organisation og samfund er udgået

Området erstattes af obligatorisk kursus i det tværgående modul: 3.21. Ledelse og organisation.

Det er obligatorisk at gennemføre enten kursus 3.3 Sorg og krise hos børn, eller 3.4 Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter Sorg og krise hos voksne), 3.4 Psykotraumatologi – akutte reaktioner og krisestyring.

Krav og indhold i specialistuddannelsen i sundhedspsykologi, børn eller voksne

Specialistuddannelsen i sundhedspsykologi skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne varetage opgaver inden for det sundhedspsykologiske område på et videnskabeligt grundlag.

Specialistuddannelsen skal sikre, at sundhedspsykologen har erhvervet et indgående kendskab til det sundhedspsykologiske områdes konkrete problemfelt samt dets teoretiske, praktiske og forskningsmæssige grundlag, og at sundhedspsykologens virksomhed kan begrundes heri.

En specialist i sundhedspsykologi skal kunne:

 • Foretage en nuanceret analyse af sundhedspsykologiske problemstillinger dvs. psykiske problemstillinger der knytter sig til et klientel med somatisk lidelse. Hermed menes tilstande der relaterer sig til menneskekroppen og det hele menneske. Det være sig patofysiologiske forandringer, symptomer der kan, eller ikke kan, forklares via sådanne, eller livsstilsvalg der potentielt kan få indflydelse herpå.
 • Redegøre for relevante interventioner.
 • Anvende sundhedspsykologiske interventioner og metoder.
 • Foretage en evaluering af interventionens effekt.

Dette opnås ved at sikre:

 • Teoretisk viden og metodiske færdigheder inden for sundhedspsykologiens forskellige praksisformer – dvs. det kliniske behandlingsarbejde med den sundhedspsykologiske klient, supervision af sundhedspersonale, undervisning og organisatoriske opgaver og således:
 • Et indgående kendskab til de problemer, som på individniveau knytter sig til at være under indflydelse af somatisk sygdom, både som patient, som pårørende og som efterladt.
 • Kendskab til adfærdsformer og symptomer, der har deres forankring inden for tilgrænsende områder som psykiatri og neurologi m.m., og som det vil være væsentligt for sundhedspsykologen at kunne opdage, forklare og tage hensyn til i et behandlingsforløb.
 • Erfaring med at anvende psykoterapeutiske metoder og teknikker af mere generel art, samt et indgående kendskab til terapeutiske interventioner, der er særligt velegnede i arbejdet med somatisk syge mennesker, og viden om andre metoder, der kan finde anvendelse i relation til dette klientel.
 • Erfaring med udbredelse af sundhedspsykologiens viden og erfaring til patienter og pårørende samt andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet eller i private patientorganisationer.
 • Praktisk erfaring med indgåelse i tværfagligt samarbejde med væsentlige faggrupper inden for sundhedsvæsenet såsom læger, plejepersonale m.fl.
 • Kendskab til sundhedsvæsenet som organisation, således at rådgivning og støtte til det somatiske klientel bliver frugtbart og realistisk inden for det eksisterende sundhedsvæsen, men også sådan at psykologens arbejde som støtte for personale, som mulig konfliktløser og som rådgiver på et organisatorisk niveau begrundes i et kendskab til almindelige problematiske relationer og processer.
 • Kendskab til forskningsmetode og til forskningen inden for det sundhedspsykologiske område.
 • Kendskab til de etiske problemstillinger, der knytter sig til den sundhedspsykologiske praksis

Specialistuddannelsen omfatter følgende dele

 • Psykologisk praksis, som skal indeholde mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for specialet efter opnået autorisation. Uddannelsen kan således tidligst afsluttes 5 år efter kandidateksamen.
 • Supervision/personligt udviklingsarbejde: specialisten skal have modtaget mindst 240 timers supervision/personligt udviklingsarbejde, hvoraf det personlige udviklingsarbejde skal udgøre mellem 40 og 80 timer (svarende til 48-96 timers udviklingsarbejde i gruppe).
 • Teori og metode: den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer.
1.11 Psykologisk praksis

Kravene vedrørende psykologens beskæftigelse skal sikre, at uddannelsen giver en bred arbejdsmæssig kompetence inden for fagområdet. Den behandlingsmæssige kontakt til et klientel med somatisk sygdom skal være en væsentlig del af det sundhedspsykologiske arbejde, dog kan sammenhængende perioder med forskning, undervisning eller organisatorisk arbejde inden for sundhedspsykologiens område i visse tilfælde godkendes som en del af uddannelsen.

Ønskes en specialistuddannelse inden for børneområdet, skal ansøgeren være beskæftiget inden for dette, fx på en somatisk børneafdeling.

Da det betragtes som væsentligt, at sundhedspsykologen har et godt kendskab til psykiatriske tilstande, vil op til et halvt års ansættelse på en voksenpsykiatrisk hhv. børne og ungdomspsykiatrisk afdeling også kunne godkendes.
Det er en forudsætning, at psykologen i væsentlig grad er udøvende inden for det sundhedspsykologiske arbejdsområde, og at ansøgeren kan dokumentere i alt 3 års fuldtidsarbejde inden for området.

Ved bedømmelse af en ansøgning vil der blive foretaget en helhedsvurdering af ansættelsens bredde. Det skal tilstræbes, at psykologen gennem sine ansættelser har stiftet bekendtskab med flere sygdomskategorier og til de fleste af sundhedspsykologiens arbejdsformer. En for snæver ansættelse skal derfor altid suppleres med aktiviteter i forhold til andre patientgrupper end den, arbejdspladsen fokuserer på, ligesom der skal opnås erfaringer med flere former for sundhedspsykologisk praksis.

Arbejdserfaringer erhvervet gennem privat praksis vil i en vis udstrækning blive godkendt, såfremt behandlingsarbejdet har været udført i relation til et klientel med sundhedspsykologiske problemstillinger. Det sundhedspsykologiske arbejde i privat praksis vil dog kun kunne godkendes med max. 50 % af beskæftigelseskravet.

2.11 Supervision i sundhedspsykologisk specialistuddannelse

Specialistuddannelsens krav om supervision skal sikre et højt fagligt kompetenceniveau inden for alle aspekter af arbejdsområdet.
Den sundhedspsykologiske specialistuddannelse kræver dokumenteret faglig vejledning og supervision i mindst 160 timer (summen af supervision og personlig udviklingsarbejde skal være mindst 240 timer). Ansøgeren skal have modtaget supervision hos minimum to forskellige supervisorer.

Supervisionen skal gives af en specialist i sundhedspsykologi. Når det er relevant, kan supervisorer med andre specialist- og supervisoruddannelser godkendes.

Som hovedregel skal minimum 100 timer af supervisionen være givet af sundhedspsykologiske supervisorer eller anden supervisor med relevant kompetence, der kan godkendes af Det sundhedspsykologiske Fagnævn. Hvis ansøgeren har deltaget i et længerevarende psykoterapeutisk uddannelsesprogram med tilhørende supervision, skal minimum 80 timers supervision eller personlig udvikling være givet af sundhedspsykologisk supervisor.

Supervision hos andre akademikere med specielt kendskab til det sundhedspsykologiske område og med relevant psykoterapeutisk uddannelse og kompetence kræver speciel behandling og godkendelse i fagnævnet. Supervision givet af personer uden en akademisk grad kan ikke godkendes.

Da den sundhedspsykologiske specialistuddannelse betragter det kliniske behandlingsarbejde som centralt for sundhedspsykologen, skal hovedparten af supervisionstimerne omhandle det terapeutiske arbejde med den sundhedspsykologiske klient. Heri skal indgå udredning såvel som intervention. Det er dog også væsentligt, at supervisionen i et vist omfang bearbejder den del af arbejdet, der omhandler:

 • Det tværfaglige samarbejde.
 • Supervision af andre faggrupper.
 • Undervisningsopgaver.
 • De etiske aspekter af arbejdet.
 • De organisatoriske og lovmæssige sammenhænge, psykologen indgår i i sundhedsvæsenet og i de private organisationer.
3.11 Personligt udviklingsarbejde

I den sundhedspsykologiske specialistuddannelse er kravet om personligt udviklingsarbejde analog med egenterapi. Udviklingsarbejdet skal sikre, at sundhedspsykologen har personlig erfaring med den psykoterapeutiske proces og således er bevidst om egne styrker og problemområder, og har haft mulighed for at bearbejde egne reaktioner på sygdom, handicap, tab og død. Ligeledes er det væsentligt, at man har personligt kendskab til klientrollen i en terapeutisk sammenhæng.

Omfanget af det personlige udviklingsarbejde er 40-80 timer individuelt eller 48-96 timer i gruppe.

Det personlige udviklingsarbejde skal finde sted i en terapeutisk kontakt til en autoriseret psykolog med psykoterapeutisk erfaring enten ved fysisk fremmøde eller via live video-/audiokontakt.

Udviklingsarbejde foretaget af en i professionel eller privat sammenhæng nærtstående psykolog kan ikke godkendes til din specialistuddannelse.

Både personligt udviklingsarbejde og egenterapi med fokus på metodetræning eller rollen som terapeut kan her tælle med.

FAKTA

Både egenterapi og personligt udviklingsarbejde med fokus på metodetræning eller rollen som terapeutkan her tælle med.

Live video-/audiosupervision kan tælle med som personligt udviklingsarbejde med op til 30 timer.

4.11 Et skriftligt produkt, forskningsmetode

Hele proceduren omkring det skriftlige produkt under Teori om forskningsmetode kan læses under dette link:

Fælles krav – Elementer i alle specialistuddannelser, punkt 4.

BØRN/VOKSNE

Uddannelsesmodellen opererer med en opdeling i voksen- og børneuddannelser, men da sundhedspsykologisk praksis udføres såvel på voksen- som på børneområdet, er begge områder søgt tilgodeset i en model, der indebærer en vis fleksibilitet på dette felt.

Se endvidere De specifikke krav til en specialistuddannelse i sundhedspsykologi på børneområdet.

5.11 Fællesmodul og specialiseringsmodul, teori og metode

I den sundhedspsykologiske specialistuddannelse kan psykologen vælge at kvalificere sig inden for voksen- eller børneområdet og skal afhængigt heraf vælge det relevante voksen-/børne fællesmodul.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 moduler på i alt 360 timer:

I Voksen-/børnemodulet og i Forsknings- og formidlingsmodulet beskæftiger psykologen sig med de områder, som i større eller mindre udstrækning deles med de andre psykologiske specialistuddannelser.

Det tværgående modul og specialiseringsmodulet er udformet efter de krav, som arbejdet inden for det sundhedspsykologiske område indebærer, og det vil blive gennemgået nedenfor:

5.3 11 Det tværgående modul i sundhedspsykologi

Modulet indeholder temaer, som er fælles for mindst to af specialistuddannelserne. Standardlængden for kurser i dette modul er 12 timer. Modulet består af 60 timers kursusvirksomhed.

For at gennemføre den sundhedspsykologiske specialistuddannelse er det obligatorisk at gennemføre følgende:

3.4 Psykotraumatologi – akutte reaktioner og krisestyring.
Samt
3.3. Sorg og krise hos børn (for Specialistuddannelsen indenfor børneområdet)
Eller
3.4. Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (for Specialistuddannelsen indenfor voksenområdet)

Kravet om gennemførelse af de ovenstående kurser kan fraviges, såfremt tilsvarende viden er opnået under specialiseringsmodulet.

På det tværgående modul kan endvidere frit vælges:
3.5. Angst og depression
3.6. Klinisk sexologi
3.7. Neuropsykologiske tilstande, børn eller voksne
3.8. Fokus på apopleksi, kranietraumer og demens
3.10. Psykofarmakologi, børn og unge
3.10. Psykofarmakologi, voksne
3.11. Funktionel neuroanatomi/human neurobiologi
3.14. Funktionelle lidelser (psyke og soma)
3.18. Konsultativ tilgang til konflikthåndtering
3.19. Transkulturel psykologi
3.20. Supervision af andre faggrupper

Principperne for det fleksible valg gælder for alle specialistuddannelser inden for voksen- og børneområdet (gælder således ikke for den arbejds- og organisations psykologiske specialistuddannelse

360 timers teoriundervisning – 150 som fleksibelt valg

Modulerne vedrørende forskning og formidling (60 timer) og specialiseringsmodulet (150 timer) er obligatoriske.

De øvrige 150 timers teori kan frit sammensættes af kurser fra relevante specialers specialiseringsmoduler.

Op til 150 timer kan således hentes fra eget eller andre relevante specialiseringsmoduler til erstatning for kurser på børne-/voksenmodulet og det tværgående modul.
Opdelingen mellem børne- og voksenområdet skal dog respekteres.

Principperne for det fleksible valg kan således også bruges til at skabe større bredde indenfor det aktuelle specialeområde.

Fagnævnet for det enkelte speciale kan kræve enkelte kurser gennemført som obligatoriske, læs mere under de enkelte teoriområder.

Det er obligatorisk at vælge enten 3.3. Sorg og krise hos børn eller 3.4. Sorg og krise hos voksne.
Herudover er 3.21. Ledelse og organisation et obligatorisk kursus.
Blandt de resterende kurser kan du vælge frit.

5.11 Specialiseringsmodulet i sundhedspsykologisk specialistuddannelse

 

Dette modul skal sikre, at psykologen erhverver en videnskabeligt funderet og nuanceret viden om det sundhedspsykologiske felt og de psykologiske metoder, der relaterer sig til området.

Specialiseringsmodulet består af 150 timers kursusvirksomhed, som er fordelt på 2 delområder.

De 2 delområder er:

11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område (60 timer)

Dette delområde skal sikre, at psykologen erhverver sig en videnskabelig og nuanceret viden om de problemstillinger, der angår relationen mellem det fysiske helbred og det psykiske befindende. Dette indebærer, at psykologen erhverver et betydeligt kendskab til somatiske sygdomme, syndromer og behandlingsmuligheder. Derudover et kendskab til både almenpsykologiske og psykopatologiske reaktioner på sygdom og handicap samt til de problemstillinger, der kobler sig til positionen som pårørende.

Delområdet skal desuden sikre, at psykologen er i stand til at foretage en grundig vurdering af en klients psykiske behandlingsbehov, og sikre, at psykologen tilegner sig viden om etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger på området.

Specialistansøgeren skal have et bredt kendskab til sundhedsvæsnets organisering.

Der kan frit vælges inden for sundhedspsykologiens forskellige områder. Der kræves ikke dokumenteret viden inden for alle sundhedspsykologiens områder. Det er muligt at gå mere i dybden med en række forskellige områder.

En ikke-udtømmende liste over sådanne områder kan være:

 • Psykologisk støtte og behandling af patienter med somatiske lidelser, smerter og handicaps.
 • Psykologisk støtte og behandling af funktionelle lidelser
 • Psykologisk støtte og behandling af døende og pårørende til døende
 • Psykologisk behandling af sexologiske problemstillinger
 • Livsstilssygdomme (hjerte-karsygdomme, diabetes, overvægt m.fl.).
 • Formidling af sundhedspsykologisk viden
 • Tilrettelæggelse og udførelse af sundhedsprogrammer til forebyggelse af sygdom

Andre temaer kan søges vurderet af det Sundhedspsykologiske Fagnævn, som også kan forespørges om andre ønskede områder.

Kravene til dette delområde kan også opfyldes ved at tage flere kurser under det tværgående modul, end de 2 kurser, der i forvejen kræves under det tværgående modul.

11.4.4.2.2. Intervention i det kliniske arbejde (90 timer)

Det sundhedspsykologiske arbejdsfelt stiller i sin diversitet høje krav til metodisk og interventionsmæssig fleksibilitet.

Kravene kan opfyldes på to måder:

 1. Gennemførelse af en længerevarende terapeutisk efteruddannelse på i alt 90 timer, svarende til specialistuddannelsen i psykoterapi (12.4.4.2.2 Grundlagsteori og klinisk teori).
 2. Forløbet kan sammensættes af 2-3 forløb på 30-60 timer, svarende til specialistuddannelsen i psykoterapi (12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme).

11.4.4.2.3. Pædagogisk sundhedspsykologi UDGÅR
Dette modul dækkes dels gennem beskæftigelseskravet (at man har varetaget planlægning og gennemførsel af undervisning, enten patient- eller pårørendeundervisning eller undervisning af andre faggrupper), og dels gennem kursus, der er tilføjet under
11.4.4.2.1 Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologisk område: ”Psykologen som underviser og formidler”.
18 timer.

11.4.4.2.4. Sundhedspsykologi, organisation og samfund UDGÅR
Dette kursus dækkes af 3.21 Ledelse og organisation (obligatorisk) under det tværgående modul.
12 timer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge