5. Teori og metode

Specialistuddannelsens teoretiske del skal give dig et indgående kendskab til fagområdets teoretiske og metodemæssige baggrund på et postgraduat niveau.

 • Du skal have i alt 360 timers teoriundervisning inklusiv 42 timer til metodevejledning og udarbejdelse af et skriftligt produkt. Der er tale om konfrontationstimer, som forudsætter forberedelse.

.

 • Du kan starte på teorikurser, før du er autoriseret.

.

 • Teoritimerne er placeret i fire moduler.

.

 • Du kan tage kurserne i den rækkefølge der passer dig bedst

.

 • Deltager du i kongresser, symposier og lignende, kan det godkendes efter en konkret vurdering i de enkelte fagnævn. Din tilstedeværelse skal kunne dokumenteres i form af et bevis på fremmødet. Se fremmødereglerne

.

 • Efter en konkret vurdering kan også en mindre del af web-baserede kurser/supervision indgå som dele af specialiseringsmodulet. Du skal dog kunne dokumentere indhold, underviser/supervisor, timetal og deltagersammensætningen. Se retningslinjerne for internetbaserede psykologiske ydelser

.

 • Som ved supervision må der højst være 25 % ikke-akademikere som kursister. Andre akademikere end psykologer skal have en relevant uddannelse i forhold til de specialistuddannelser, som er kursets målgruppe.

5.3 DET TVÆRGÅENDE MODUL

I det tværgående modul har du mulighed for faglig fordybelse mellem specialer med fælles basisdiscipliner/arbejdsområder.

Læs mere

5.5 BØRNEMODULET

Dette teorimodul på 90 timer er målrettet til alle specialistuddannelser inden for børne- og ungeområdet.

Læs mere

5.10 VOKSENMODULET

Dette teorimodul på 90 timer er målrettet til alle specialistuddannelser inden for voksenområdet.

Læs mere

Fleksibelt valg

Med fleksibelt valg gælder fra 1. oktober 2014 nye retningslinjer for alle ansøgninger, der ikke er endeligt godkendt.

For samtlige specialer er specialiseringsmodulet og forskningsmodulet obligatoriske.

Fællesmodulerne er i deres helhed ikke længere obligatoriske for alle specialer.

Udvalgte kurser fra fællesmodulerne er obligatoriske på nogle specialer.

Fællesmodulerne er voksenmodulet, børnemodulet og det tværgående modul.

Det samlede timetal på 360 timer udgøres af:

 • Specialiseringsmodulets 150 timer
 • Forskningsmodulets 60 timer
 • Eventuelle kurser fra voksenmodulet (max. 90 timer)
 • Eventuelle kurser fra tværgående modul (max. 60 timer)
 • Samt tilføjede kurser fra eget eller beslægtede specialiseringsmoduler

Kursernes indhold på fællesmodulerne kan fra 1. oktober 2014 variere mere end tidligere og tilrettelægges specifikt i forhold til de enkelte specialer. Hensigten er, at kurserne får større relevans for kursisterne.

Opdelingen mellem børne- og voksenområdet er fastholdt som hovedregel, men fagnævnene kan godkende alle kurser, som de finder relevante for den individuelle ansøger.

TILPAS DIN ANSØGNING

Du kan tilpasse din ansøgning til de nye retningslinjer ved at sende fagnævnet en opgørelse med bilagshenvisninger og dine forslag til ændringer.

Du kan sende ændringslisten samtidig med de sidste dokumenter, der kan føre til endelig godkendelse af din ansøgning.

Ansøgere, der ønsker at udskifte kurser fra fællesmodulerne med andre kurser, kan gøre det inden for følgende ramme:

Alle kurser, der er betegnet som obligatoriske for specialet, skal være gennemført som beskrevet under de enkelte specialeområder.

Tilvalgte kurser skal være i overensstemmelse med det valgte speciale, og de skal være i overensstemmelse med opdelingen i hovedområder (dvs. børn eller voksen) og specialets vægtning mellem de enkelte teoriområder.

Man kan kun få godkendt kurser på fællesmodulerne op til 150 timer, hvilket også er det maksimale antal timer, der kan flyttes til specialiseringsmodulet.

Kurser, der er godkendt som hørende til et specialiseringsmodul, uanset hvilket speciale, kan godkendes i stedet for kurser i fællesmodulerne.

Kurser, der er gennemført på fællesmodulerne, godkendes ligesom tidligere, hvad angår timefordeling og indhold. Flere timer inden for fællesmodulernes enkelte emneområder end krævet i beskrivelsen godkendes ikke. Det vil sige, at det fleksible valg ikke omfatter tilvalg af flere timer på fællesmodulerne eller en anden vægtning mellem kursernes timefordeling, end dem de er beskrevet med.

Sekretariatet kan vejlede ud fra en antagelse om, at en ansøger kan forvente fagnævnets godkendelse, såfremt de rammer, der er sat for fleksibelt valg, er overholdt.

Det er fortsat sådan, at den endelige godkendelse af en ansøgers kursusdel baseres på en konkret vurdering af den samlede kursusportefølje.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge